Yapı Güçlendirme

Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, hasarsız yapı elemanlarının veya mevcut yapı sistemlerinin yahut kusurlu yapı elemanlarının hasarlarının giderilmesi ve güçlendirilmesi amacı ile yapılan onarımdan sonra, yapı performanslarının iyileştirilmesini sağlamak üzere güçlendirme çalışmaları yapmaktadır.

Gerek güçlendirme projesinin düzenlenmesi gerekse güçlendirme alanında uygulaması önemli ölçüde tecrübe ve bilgi gerektirmektedir. Bilinçsiz ve bilgisiz yapılan bir güçlendirme yapısal riskleri azaltmak yerine çok daha arttırabilir. Yapı güçlendirme sırasında ilk planda yapıya ait deprem performans analizi var ise yapının dayanıklılığı ve depreme karşı riskleri tespit edilir. Akabinde deprem analiz raporuna göre yapıda uygulanabilir tüm güçlendirme çalışmaları tespit edilerek uygulamaya koyulmaktadır.

Yapı Güçlendirme İçin Analiz Nasıl Yapılır?
Deprem analiz raporu bir yapının deprem yönetmeliği uyarınca gerekli kanun ve maddelere uygun şekilde hazırlanıp, uygun miktarda harç ve kimyasal karışım kullanılıp kullanılmadığını kontrol eden ve bir yapının deprem anında ne kadar dayanıklı kalabileceğini test eden uygulamadır. Yapı güçlendirme çalışması için analiz raporu hazırlanırken donatı tespit işlemlerinin akabinde yapıdan karot örneği alımı gerçekleştirilerek testin ikinci evresine geçilmektedir. Alınan tüm örnekler ile gereken incelemeler yapıldıktan sonra yapının pek çok farklı detayı da gözden geçirilerek deprem dayanıklılık testi işlemleri sürdürülmektedir. Test işleminden sonraki aşamada gerçekleştirilen yapı deprem analiz raporu işlemleri arasında, yapının basınca karşı dayanıklılığının test edilmesi gibi oldukça önemli bir işlem bulunuyor. Rapor aşamalarının tamamlanmasının ardından alınan karot örneklerinin boşalttığı yerlerde tekrar doldurma işlemi yapılırken bir sonraki aşamada ise proje üstü kontrol uygulaması sağlanmaktadır. Yapının yasalarımızda mevcut deprem yönetmeliğine göre uygun olarak inşa edilip edilmediğini ve dahi dayanıklılığını kontrol edebilmek için proje kontrolü yapılır. Yani yapılan tüm bu deprem analiz raporu işlemi sayesinde yapının ana taşıyıcıları, statik yapısı, betonarme parçaları ve inşaat malzemeleriyle beraber tüm direnç ölçümleri, yapı ölçümleri, basınç ölçümleri ve yapının kalite ölçümleri yapılmaktadır.

Yapı Güçlendirme Çalışması Nasıl Yapılır?
Yapıları depreme karşı çok daha dayanıklı kılmak ve yapı üzerindeki kusur ve hataları gidermek amacıyla yapılan yapı güçlendirme çalışması sırasında yapı üzerinde yer alan tüm zemin etüdü, deprem analiz raporuna göre ortaya çıkan tüm betonarme yapıda kullanılan kimyasal harç ve karışımlar hesaba katılır. Kolon ve kirişi etütleri hazırlanarak yapının güçlendirmeye yönelik nasıl bir adım atılacağı belirlenir. Yapı üzerinde yer alan tüm eksikliklere göre güçlendirme tekniği belirlenerek işletmenin de onayıyla yapı güçlendirme çalışmasına başlanılır. Yapı güçlendirme çalışması sırasında kullanılan pek çok yöntem olsa da genellikle analiz raporuna göre hazırlanan iyileştirme ve güçlendirme tekniği kullanılmaktadır.

֍ Yapı güçlendirmek için öncelikli aşama sırasında riskli yapı tespiti yaptırmaktır. Eğer on beş günlük süre içinde mevcut yapıda herhangi bir itiraz gelmezse yapı riskli yapı statüsünde değerlendirilir. Eğer itiraz olursa mevcut ülkedeki bakanlık veya üniversitelerin belirleyeceği statik ve teknik heyet tarafından yapı tekrar inceleme aşamasına alınır.
֍ Riskli yapı raporu kararı onaylanır ve kesinleşirse yapı sakinlerinden birinin başvurusu ile Serbest Piyasa Kurulu lisanlı olan değerleme şirketlerinden herhangi biri tarafından değerleme raporu alınmalıdır.
֍ Yapılacak toplantıda arsanın sahip olduğu pay üçte iki çoğunluk sağlandığında güçlendirme kararı için en az beşte dört çoğunluk gerekir.
֍ Kat sahipleri tarafından onaylanan güçlendirme projesi hazırlatılarak proje kapsamında gerekli tüm imar ruhsatı ve belgeleri alınmalıdır.

Yapı Güçlendirme Çalışması Neden Gerekli?
Günümüzde pek çok işletme ve hane için uygulanana deprem performans analizi sayesinde yapının sahip olduğu dayanıklılık ölçülür ve çıkan tüm kusur ve hatalar giderilir. Depremlere karşı hayatımızda almamız gereken önlemler felaketler listesinde öncelikli sıradadır. Nitekim farkında olmasak da depremler hiç beklemediğimiz anda gerçekleşen ve bizlere büyük ölçekte can ve mal kayıpları yaşatan doğal felaketlerdendir. İşte bu yüzden depreme karşı her daim hazırlıklı olmalı ve yapı güçlendirme çalışması yaptırarak yapıyı depreme karşı her daim güçlü kılmalıyız.

YAPI ÇELİK GÜÇLENDİRME
Depreme karşı çelik güçlendirme kararı alınırken, yerinde yapılan keşif önemlidir. Keşif sonrasında önerilen hesap yöntemleriyle yapının deprem güvenliği saptanır. Mevcut durumun istenen performans düzeyinin altında kalması durumunda, güçlendirmeye başvurulur. Bir yapının istenilen performans düzeyine ulaşması için şu işlemlere başvurulur;

֍ Deprem hasarlarına neden olacak kusurların giderilmesi
֍ Deprem güvenliğini artırmaya yönelik yeni elemanlar eklenmesi
֍ Yapının ağırlığının azaltılması
֍ Kuvvet aktarımında sürekliliğin sağlanması
Çelik güçlendirmenin amacı, yapının deprem güvenliğini en iyi ve en uygun teknik yöntemlerle, en kısa sürede ve yapıda yaşayanlara en az zorluk çıkararak istenen düzeye getirmektir. Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama olarak bu konuda size alternatifler sunarak hizmet vermekteyiz.
Yapı güçlendirme işleminde maliyet de belirleyici unsurlardan biridir. Bu işlemin yapılabilmesi için, güçlendirme maliyetinin yapının yıkım ve yeniden yapım maliyetine oranı kabul edilebilir düzeyde olmalıdır.

֍ TS EN ISO 9001:2015 – Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

֍ ISO 14001:2015 – Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

֍ ISO 45001:2018 – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

֍ ISO 27001:2013 – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

֍ ISO 10002:2018 – Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistem Belgelendirmesi

֍ ISO.IEC 27701:2021 – Kişisel Veri Yönetim Sistem Belgelendirmesi

֍ Sağlıklı ve Güvenli İşyeri Belgesi

֍ EN ISO 3834-2 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Belgesi

֍ CE Marking 2001.95 Genel Ürün Güvenliği

belgelerine sahip olan Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, imalat ve montaj kalitesini ve sürdürülebilirliğini her daim ön planda tutmaktadır.
İmalat ve montaj proses aşamalarında gerekli tüm testler Bağımsız Third party kuruluşlarca yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır.

 

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama