Yapı Güçlendirme

Hasarsız yapı elemanlarının veya mevcut yapı sistemlerinin yahut kusurlu yapı elemanlarının hasarlarının giderilmesi ve güçlendirilmesi amacı ile yapılan onarımdan sonra, yapı performanslarının iyileştirilmesini sağlamak üzere uygulanan müdahalelere bina güçlendirme çalışması denmektedir. Gerek güçlendirme projesinin düzenlenmesi, gerekse güçlendirme alanında uygulaması önemli ölçüde tecrübe ve bilgi gerektirmektedir. Bilinçsiz ve bilgisiz yapılan bir güçlendirme yapısal riskleri azaltmak yerine çok daha arttırmış olabilir. Bina güçlendirme sırasında binanın evvela deprem performans analizi yapılarak yapının dayanıklılığı ve depreme karşı riskleri tespit edilir. Akabinde deprem analiz raporuna göre binada uygulanabilir tüm güçlendirme çalışmaları tespit edilerek uygulamaya koyulur.

Bina Güçlendirme İçin Analiz Nasıl Yapılır?
Deprem analiz raporu bir binanın deprem yönetmeliği uyarınca gerekli kanun ve maddelere uygun şekilde hazırlanıp, uygun miktarda harç ve kimyasal karışım kullanılıp kullanılmadığını kontrol eden ve bir binanın deprem anında ne kadar dayanıklı kalabileceğini test eden uygulamadır. Bina güçlendirme çalışması için analiz raporu hazırlanırken donatı tespit işlemlerinin akabinde yapıdan karot örneği alımı gerçekleştirilerek testin ikinci evresine geçilmektedir. Alınan tüm örnekler ile birlikte gereken incelemeler yapıldıktan sonra binanın pek çok farklı detayı da gözden geçirilerek deprem dayanıklılık testi işlemleri sürdürülmektedir. Test işleminden sonraki aşamada gerçekleştirilen bina deprem analiz raporu işlemleri arasında, binanın basınca karşı dayanıklılığının test edilmesi gibi oldukça önemli bir işlem bulunuyor. Rapor aşamalarının tamamlanmasının ardından alınan karot örneklerinin boşalttığı yerlerde tekrar doldurma işlemi yapılırken bir sonraki aşamada ise proje üstü kontrol uygulaması sağlanmaktadır. Binanın yasalarımızda mevcut deprem yönetmeliğine göre uygun olarak inşa edilip edilmediğini ve dahi dayanıklılığını kontrol edebilmek için proje kontrolü yapılır. Yani yapılan tüm bu deprem analiz raporu işlemi sayesinde binanın ana taşıyıcıları, statik yapısı, betonarme parçaları ve inşaat malzemeleriyle beraber tüm direnç ölçümleri, yapı ölçümleri, basınç ölçümleri ve binanın kalite ölçümleri yapılmaktadır.

Bina Güçlendirme Çalışması Nasıl Yapılır?
Binaları depreme karşı çok daha dayanıklı kılmak ve bina üzerindeki kusur ve hataları gidermek amacıyla yapılan bina güçlendirme çalışması sırasında bina üzerinde yer alan tüm zemin etüdü, deprem analiz raporuna göre ortaya çıkan tüm betonarme yapıda kullanılan kimyasal harç ve karışımlar hesaba katılır. Kolon ve kirişi etütleri hazırlanarak binanın güçlendirmeye yönelik nasıl bir adım atılacağı belirlenir. Bina üzerinde yer alan tüm eksikliklere göre güçlendirme tekniği belirlenerek işletmenin de onayıyla bina güçlendirme çalışmasına başlanılır. Bina güçlendirme çalışması sırasında kullanılan pek çok yöntem olsa da genellikle analiz raporuna göre hazırlanan iyileştirme ve güçlendirme tekniği kullanılmaktadır.
֍ Bina güçlendirmek için öncelikli aşama sırasında riskli yapı tespiti yaptırmaktır. Eğer on beş günlük süre içinde mevcut yapıda herhangi bir itiraz gelmezse bina riskli yapı statüsünde değerlendirilir. Eğer itiraz olursa mevcut ülkedeki bakanlık veya üniversitelerin belirleyeceği statik ve teknik heyet tarafından bina tekrar inceleme aşamasına alınır.
֍ Riskli yapı raporu kararı onaylanır ve kesinleşirse bina sakinlerinden birinin başvurusu ile Serbest Piyasa Kurulu lisanlı olan değerleme şirketlerinden herhangi biri tarafından değerleme raporu alınmalıdır.
֍ Yapılacak toplantıda arsanın sahip olduğu pay üçte iki çoğunluk sağlandığında güçlendirme kararı için en az beşte dört çoğunluk gerekir.
֍ Kat sahipleri tarafından onaylanan güçlendirme projesi hazırlatılarak proje kapsamında gerekli tüm imar ruhsatı ve belgeleri alınmalıdır.

Bina Güçlendirme Çalışması Neden Gerekli?
Günümüzde pek çok işletme ve hane için uygulanana deprem performans analizi sayesinde yapının sahip olduğu dayanıklılık ölçülür ve çıkan tüm kusur ve hatalar giderilir. Depremlere karşı hayatımızda almamız gereken önlemler felaketler listesinde öncelikli sıradadır. Nitekim farkında olmasak da depremler hiç beklemediğimiz anda gerçekleşen ve bizlere büyük ölçekte can ve mal kayıpları yaşatan doğal felaketlerdendir. İşte bu yüzden depreme karşı her daim hazırlıklı olmalı ve bina güçlendirme çalışması yaptırarak yapıyı depreme karşı her daim güçlü kılmalıyız.

BİNA ÇELİK GÜÇLENDİRME
Depreme karşı çelik güçlendirme kararı alınırken, yerinde yapılan keşif önemlidir. Keşif sonrasında önerilen hesap yöntemleriyle binanın deprem güvenliği saptanır. Mevcut durumun istenen performans düzeyinin altında kalması durumunda, güçlendirmeye başvurulur. Bir yapının istenilen performans düzeyine ulaşması için şu işlemlere başvurulur;
֍ Deprem hasarlarına neden olacak kusurların giderilmesi
֍ Deprem güvenliğini artırmaya yönelik yeni elemanlar eklenmesi
֍ Yapının ağırlığının azaltılması
֍ Kuvvet aktarımında sürekliliğin sağlanması
Çelik güçlendirmenin amacı, binanın deprem güvenliğini en iyi ve en uygun teknik yöntemlerle, en kısa sürede ve bina sakinlerine en az zorluk çıkararak istenen düzeye getirmektir. Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama olarak bu konuda size alternatifler sunarak hizmet vermekteyiz.
Bina güçlendirme işleminde maliyet de belirleyici unsurlardan biridir. Bu işlemin yapılabilmesi için, güçlendirme maliyetinin binanın yıkım ve yeniden yapım maliyetine oranı kabul edilebilir düzeyde olmalıdır.

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama