İnsan Kaynakları Politikası

 

Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama’da İnsan Kaynaklarının temel amacı; şirketin değer, vizyon ve stratejileri doğrultusunda, çalışanların tüm kapasite ve yeterliliklerini ortaya koyabilecekleri, yaratιcιlιklarιnι geliştirebilecekleri, organizasyona belirgin bir değer katarak kendilerini büyük bir ekibin önemli bir parçası olarak hissedebilecekleri öğrenen organizasyonlar oluşturmaktır.

֍ Çalışanlarımızın sosyal hak ve yükümlülüklerine riayet edilecek sistemli bir çalışma ortamını sağlayarak adil ve güvenilir ilişkiler yaratmak ve bunu sürekli kılmak,

֍ Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, yükümlülüklerini söz verdiği şekilde ve zamanında yerine getirir, ilişkilerinde dürüst ve açıktır, çalışanlarından da aynı şekilde tutum ve davranış beklenir,

֍ Çalışanların hizmet ve yaşam düzeylerini arttırmak ana hedeflerimiz arasındadır. Bunu gerçekleştirmek için eğitim, motivasyon ve sosyal iyileştirmeler sağlanır,

֍ Çalışan ve kurum sadakatinin karşılıklı güven ve liyakat üzerine inşa edildiğine inanırız.

֍ Kurumsal gereksinimler bağlamında çalışanların paralel kariyer beklentilerine de olanak tanıyarak, bireysel gelişime katkı sağlanması,

֍ Entelektüel bilgi birikiminin kurumsallaştırılması,

֍ Yalın bir organizasyon yapısı içinde, kurumsal öğrenme ve iyileştirmenin sürekliliğinin sağlanması,

֍ İşlerin yürütülmesinde karar yetkilerinin açıkça tanımlanması ve bu yetkilerin ilgili çalışanlara dağıtılması, güvene dayalı bireysel ve kurumsal ilişkinin oluşturulması,

֍ İş yaşamında hatalara bağlı olarak öncelikle çalışanların değil, pozitif bir kurum kültürü anlayışıyla sistematik yapıların ve iş standartlarının sorgulanması,

֍ Şirket moral değerlerinin oluşturulması ve benimsenmesinin sağlanması,

֍ Motivasyona doğrudan katkı sağlayacak sistematik yapıların kurulması,

֍ Dünya standartlarında iş güvenliği ve sağlık ortamının sağlanması,

kullanacağımız temel yaklaşımlarımız olacaktır.

 

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama