Acil Durum Eylem Planı Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama personelinin herhangi bir acil durumda, panik yapmadan, organize olarak, acil durumlara düzenli bir şekilde müdahale etmek, tüm personelin ve üçüncü kişilerin doğru ve çabuk karar verme kabiliyetini geliştirmek, acil durum esnasında davranışları yönlendirmek ve ortaya çıkabilecek olan zararları en az seviyeye düşürmek maksadıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 –
Bu talimatname Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama’nın yönetim, işletme ve denetiminin de çalışan personel, hizmet alan kişi ve kuruluş çalışanları, tedarikçiler, tüm ziyaretçiler ve misafirleri kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
Bu talimatnamede geçen;
Acil Durum: Acil durum; çalışanlar, hizmet alan kişi ve kuruluş çalışanları, tedarikçiler, tüm ziyaretçiler, misafirleri ve çevre halkı arasında, ölüm ve ciddi yaralanmaya neden olabilecek veya işin durmasına, faaliyetlerin aksamasına, fiziksel veya çevresel olarak zarar görmesine, Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama’nın mali yapısının bozulmasına ve toplum içinde itibarının düşmesine neden olabilecek, plan ve istem dışı olaylardır.
Acil Durum Kaçış, Tahliye ve Toplanma Planı: Hizmet binasının ve şantiyelerimiz için oluşturulan yerleşim planları içerisinde alarm sistemlerinin, yangın tüplerinin, toplanma bölgesinin bulunduğu yerlerin gösterildiği çizimlerdir. İlan panolarında yayınlanmaktadır.
Sivil Savunma Planı: Yangın, deprem, sel, su baskını gibi acil durumlarda sivil savunma planı devreye girer. Gerek görüldüğü takdirde hazırlanacaktır. Bu plan gizli dokümandır.
İlk Yardım: Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla, olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın, mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.
Acil Durum Müdahalesi: Acil durumların ortaya çıkmasından sonra yapılacak müdahaledir.
Alarm Durumları: Alarm Sistemi, acil durum sireni ve sesli uyarı (tehlikeyi fark eden kişinin alarm sistemini çalıştırması, elektrik kesik ise acil durum sirenini kullanması ve bağırarak etrafındaki kişileri uyarması): Acil durum bildirimi alınır, durum kontrol edilir ve karar verilir.
Acil Durum Toplanma Bölgesi: Acil durumlar karşısında çalışan personel, hizmet alan kişi ve kuruluş çalışanları, tedarikçiler, tüm ziyaretçiler ve misafirlerinin gideceği bölgeyi anlatmaktadır.
Müşteri: Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulamadan hizmet alan tüm kişi ve kuruluşlar.

İKİNCİ BÖLÜM
Organizasyon
MADDE 5 –
Acil Durum Organizasyon Şeması
Hizmet binası içerisinde ve şantiyelerde bulunan ilan panolarında yayınlanmaktadır

MADDE 6 –
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Acil Durum Koordinatörü (ADK)
֍ İşveren / İşveren Vekiline bağlı çalışır,
֍ Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama’da çalışan personel sayısına göre yeteri miktarda (personel sayısının en az %10’u) İlk yardımcı eğitimi, Koruma eğitimi, Kurtarma eğitimi ve Yangın söndürme eğitiminin aldırılmasını sağlayarak bu görevleri yerine getirecek kişilerin yapacakları işin bilincinde ve sorumluğunda olmalarını sağlar,
֍ Acil durumlar oluşmadan önce alınması gereken tüm tedbirleri almakla yükümlüdür,
֍ Acil durum faaliyet ve hazırlıklarını koordine eder. Gerekli araç gereçleri sağlar, bakım ve kontrollerinin ilgili personel tarafından yapılıp yapılmadığını kontrol eder. En son sorumluluk kendisine aittir,
֍ Genel Müdür ve ekip başları ile birlikte belirlenen zamanlarda yangın tatbikatları ve acil durum toplanma tatbikatları düzenler,
֍ Tatbikat öncesi acil durum tatbikat senaryosunu hazırlar ve Genel Müdürün onay vermesi sonrasında uygulamaya geçirir,
֍ Her tatbikat sonrası, tatbikatın yürütülmesinden sorumlu kişi olarak tatbikat sonuçlarını değerlendirilerek Acil Durum Tatbikat Değerlendirme Formunu doldurur, eksikler ve iyileştirme yapılacak konuları ekip başları ile birlikte tespit eder, tatbikat sırasında karşılaşılan sorunları ortadan kaldırmak için düzeltici faaliyet prosedürü ve önleyici faaliyet prosedürleri kapsamında düzeltici/önleyici faaliyet başlatır ve Genel Müdüre rapor halinde sunar,
֍ Tatbikat dış kuruluşlar tarafından yapıldıysa, kuruluşun vereceği raporun kayıt altına alınması amacıyla Yönetim Temsilcisine teslim eder,
֍ Acil durum esnasında yapılacak her işlem onayından geçer,
֍ Acil durumlar karşısında yapılacak faaliyetlerin Acil durumlara hazırlıklı olma prosedürü, Acil durum prosedürü ve Acil durum eylem planı talimatına uygun şekilde yapılmasına dikkat eder,
֍ İlgili bölüm/birim çalışanları ile birlikte yılda bir kez Tehlike tanımlama ve risk değerlendirme prosedürüne uygun olarak çalışmalarda bulunur,
֍ Yaptığı çalışmalar ile ilgili olarak hazırlanan tüm dokümanları Yönetim Temsilcisine teslim eder,
֍ Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapar.

Acil Durum Müdahale Ekipleri
Ekipler, personel değişikliği gibi üye değişimi gerektiren durumlarda güncellenecektir. Oluşturulan ekip listeleri, hizmet binası içerisinde ve şantiyelerde bulunan ilan panolarında asılı olacak ve değişiklik yapıldığı zamanlarda bu listeler hemen değiştirilecektir.

Söndürme Ekibi
Söndürme Ekibi ve Ekip başı isim ve iletişim listeleri hizmet binası içerisinde ve şantiyelerde bulunan ilan panolarında yayınlanmaktadır.
Ekip Başının Görevleri
֍ Yangın söndürme tüplerini her ay Yangın Söndürme Tüpü Periyodik Kontrol Kartına uygun olarak kontrol eder,
֍ Acil Durum Koordinatörü ile daima irtibat halindedir,
֍ Söndürme Ekibinin başında görev yapar. Ekibin koordinasyonunu sağlar,
֍ Ekip elemanlarının müdahalede bulunacakları bölgelere sevkini sağlar,
֍ Dışarıdan yardım geldiği takdirde, ekibine ait elemanların sahadan uzaklaştırılmasını ya da gelen ekiplere yardım etmeleri konusunda koordinasyonu sağlar,
֍ Acil Durum Koordinatörünün vereceği diğer görevleri yapar.
Ekip Üyesinin Görevleri
֍ Söndürme Ekip Başının kontrolünde görev yapar,
֍ Çıkacak yangınları kontrol altına alınmasına çalışır ve söndürülmesini sağlar,
֍ Dışarıdan yardım geldiği takdirde, Yangın söndürme ekip başının talimatına göre, gelen ekiplere destek verir,
֍ Yangın Söndürme Ekip Başının vereceği diğer görevleri yapar.

Koruma Ekibi
Koruma Ekibi ve Ekip başı isim ve iletişim listeleri hizmet binası içerisinde ve şantiyelerde bulunan ilan panolarında yayınlanmaktadır.
Ekip Başının Görevleri
֍ Acil Durum Acil Durum Koordinatörü ile daima irtibat halindedir,
֍ Koruma Ekibinin başında görev yapar. Ekibin koordinasyonunu sağlar,
֍ Tahliye olanların sayımını yaparak eksikleri saptar ve konu hakkında Acil Durum Koordinatörüne bilgi verir,
֍ Ekip elemanlarının müdahalede bulunacakları bölgelere sevkini sağlar,
֍ Dışarıdan yardım geldiği takdirde, ekibine ait elemanların sahadan uzaklaştırılmasını ya da gelen ekiplere yardım etmeleri konusunda koordinasyonu sağlar,
֍ Acil Durum Koordinatörünün vereceği diğer görevleri yapar.
Ekip Üyesinin Görevleri
֍ Koruma Ekip Başının kontrolünde görev yapar,
֍ Hizmet binası/şantiyelerin iç ve dış emniyetini sağlar,
֍ Tahliye olanların emniyetini sağlar,
֍ Toplanma bölgesinin düzenini sağlar,
֍ Kurtarılan malzeme ve dokümanların emniyetini sağlar,
֍ Tehlikeli durumlar bittikten sonra hasar varsa kurtarılacak mal ve eşyayı güvenceye alır,
֍ Koruma Ekibi Ekip Başının vereceği diğer görevleri yapar.

Kurtarma Ekibi
Kurtarma Ekibi ve Ekip başı isim ve iletişim listeleri hizmet binası içerisinde ve şantiyelerde bulunan ilan panolarında yayınlanmaktadır.
Ekip Başının Görevleri
֍ Acil Durum Koordinatörü ile daima irtibat halindedir,
֍ Kurtarma Ekibinin başında görev yapar. Ekibin koordinasyonunu sağlar,
֍ Ekip elemanlarının müdahalede bulunacakları bölgelere sevkini sağlar,
֍ Dışarıdan yardım geldiği takdirde, ekibine ait elemanların sahadan uzaklaştırılmasını ya da gelen ekiplere yardım etmeleri konusunda koordinasyonu sağlar,
֍ Acil Durum Koordinatörünün vereceği diğer görevleri yapar.
Ekip Üyesinin Görevleri
֍ Kurtarma Ekibi Ekip Başının kontrolünde görev yapar,
֍ Tahliye yapılması gereken bir acil durum sırasında, insanların düzenli tahliye edilmesini sağlar,
֍ Tahliye yollarını açık tutar, değilse açar,
֍ Varsa, yaralı ve hastaları kurtarır ve ilkyardım ekibine ulaştırır,
֍ Hizmet binası ve şantiye içinde bulunan tüm canlıları (hayvan, bitki vb.) tahliye ederek ve güvenli bir bölgeye taşır,
֍ Canlıların tahliyesi ve kurtarılması tamamlandıktan sonra, kurtarılması gereken malzeme ve dokümanları Kurtarma sırasına göre (İlk kurtarılacak, İkinci kurtarılacak, üçüncü kurtarılacak) kurtarır,
֍ Kurtarılan dokümanları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıp başında bir görevli bırakılarak korunmalarını sağlar,
֍ Kurtarma Ekibi Ekip Başının vereceği diğer görevleri yapar.

İlk Yardım Ekibi
İlk Yardım Ekibi ve Ekip başı isim ve iletişim listeleri hizmet binası içerisinde ve şantiyelerde bulunan ilan panolarında yayınlanmaktadır.
Ekip Başının Görevleri
֍ İlk yardım dolaplarını on beş (15) günde bir İlk Yardım Dolabı Periyodik Kontrol Kartına uygun olarak kontrol eder,
֍ Acil Durum Koordinatörü ile daima irtibat halindedir,
֍ İlk Yardım Ekibinin başında görev yapar. Ekibin koordinasyonunu sağlar,
֍ Ekip elemanlarının müdahalede bulunacakları bölgelere sevkini sağlar,
֍ Dışarıdan yardım geldiği takdirde, ekibine ait elemanların sahadan uzaklaştırılmasını ya da gelen ekiplere yardım etmeleri konusunda koordinasyonu sağlar,
֍ Acil Durum Koordinatörünün vereceği diğer görevleri yapar.
Ekip Üyesinin Görevleri
֍ Kaza sonucu ya da bir başka nedenden ötürü meydana gelen yaralanmalara ilk yardım müdahalesinde bulunur,
֍ Acil bir durumda kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan yaralılara ilk müdahaleyi yapar,
֍ Ambulans veya profesyonel sağlık görevlileri gelinceye kadar hastaya ilk müdahalede bulunup sağlık yönünden emniyete alır,
֍ Sevk edilen hasta/yaralıların durumlarını takip eder,
֍ İlk Yardım Ekibi Ekip Başının vereceği diğer görevleri yapar.

Destek Ekipleri
Lojistik
Acil durum ekipmanlarının ve gerekli malzemenin alınmasını sağlar. Acil durum koordinatörünün görevlendirdiği ehliyeti olan kişiler herhangi bir acil durum esnasında lojistik destek sağlayabilir. Ayrıca İhtiyaç halinde, hizmet binasında ve şantiyede bulunmayan personelin getirilmesini sağlar.

Hukuk
Çevre sağlık güvenlikle ilgili yasal konular için gerekli hallerde bilgi alma. Bu konu için Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, Hukuk Müşavirine başvurulur.

Çevre Sağlık Güvenlik
Çevre, Sağlık ve Güvenlik konularındaki gerekli yasal kontroller, ilgili dokümanlarda belirlenen sorumlularca yaptırılır. Ekibin lideri Acil Durum Koordinatörüdür. Uzman personel ihtiyacı hizmet alımı şeklinde üçüncü firmalardan sağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Olası Acil Durumlar
MADDE 7 –
Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama’nın yönetim, işletme ve denetiminin de çalışan personelin, hizmet alan kişi ve kuruluş çalışanları, tedarikçiler, ziyaretçiler ve misafirlerinin hizmet binası ve şantiyeler içinde karşılaşabileceği olası acil durumlar şunlardır;
֍ Deprem
֍ Sabotaj
֍ Taarruz
֍ Yangın
֍ Patlama
֍ İş Kazası
֍ Mevsim Şartları
֍ Gıda Zehirlenmesi
֍ Sel / Su Baskını

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İletişim Yöntemleri
İletişim
MADDE 8 –
Acil durumlarda, her türlü iletişim kanalı, acil durum maksatlı, kritik konular için kullanılacağından, zorunlu bir neden olmadıkça iletişim kanalları başka maksatla kullanılmamalıdır. Bu nedenle, acil durum sırasında iletişim kanalları öncelikle Acil Durum Koordinatörünün ihtiyaçları için kullanılacaktır. Sabit telefonlarla hizmet binası ve şantiye dışı iletişim zorunlu haller dışında yapılmayacak, gerekiyorsa santrale bu konuda müdahale edilerek her türlü arama yetkisi kaldırılacaktır. Sabit telefon sisteminin çalışmaması durumunda, hizmet binası ve şantiyeler dışı iletişim öncelikle şirket cep hatları üzerinden, bu da mümkün değilse şahsi cep telefonlarıyla yapılacaktır.

8.1. Acil Durum İletişimi
Acil durum sırasında ihtiyaç duyulacak iletişim kanalları ve bu maksatla kullanılacak araçlar aşağıda belirtildiği gibidir;

DURUM İLETİŞİM TÜRÜ
Acil durum müdahale ekiplerinin kendi arasında Sesle
Müdahale ekipleri ve Acil Durum Koordinatörü arasında Sesle, Cep telefonu, Haberci
Ekip başı ve ekip üyeleri arasında Sesle, Cep telefonu,
Ekip üyesi ve ekip üyesi arasında Sesle, Cep telefonu, Haberci
Ekibin ve diğer ekibin arasında Sesle, Cep telefonu, Haberci
Toplanma bölgesi ve personel arasında Sesle, Sabit telefon, Cep telefonu
Toplanma bölgesi ve dışarıdan yardıma gelenler arasında Sesle, Sabit telefon, Cep telefonu
Toplanma bölgesi ve komşu iş yerleri arasında Sesle, Sabit telefon, Cep telefonu
Toplanma bölgesi ve personel aileleri arasında Sesle, Sabit telefon, Cep telefonu
Toplanma bölgesi ve müşteriler arasında Sesle, Sabit telefon, Cep telefonu
Toplanma bölgesi ve basın yayın arasında Sesle, Sabit telefon, Cep telefonu

8.2. Ailelerle İletişim
Acil Durum Koordinatörü, gerek duyulduğu takdirde personel aileleri ile temasa geçerek, acil durum ve personel hakkında bilgi verecek, aileleri hakkında öğrendiği bilgileri çalışanlara iletecektir. İletişim için öncelik sırası Acil Durum Koordinatörü tarafından saptanır. Ailelerin dışarıdan araması durumunda, aksine bir talimat verilmediği takdirde, şirket telefonları kullanılacaktır.

8.3. Duyurular
Civarı etkileyen genel bir acil durum (afet vb.) söz konusu olduğu takdirde, Acil Durum Koordinatörü tarafından radyo ve televizyonları takip etmek üzere personel görevlendirilir ve konu hakkında gelişmeler izlenir.
Acil durum sırasında, mümkün olan her fırsatta, personele bilgi verilmelidir. Aksi takdirde dedikodu ve yanlış duyumlar dolaşmaya başlar ki, bu durumu daha da kötüleştirir. Ne zaman ve ne kadar bilgi verileceğinin kararını, Acil Durum Koordinatörü verir. Bu bilgi Acil Durum Koordinatörü tarafından tüm personele duyurulur.

8.4. Alarm ve Uyarılar
Olayı ilk gören dahili telefondan santrali arayarak yavaş ve anlaşılır şekilde;
1) Adını Soyadını
2) Olayın tanımını
3) Olayın olduğu bölüm/birim adını
4) Bulunduğu yerin telefon numarasını
5) Bulunduğu bölgede gerçekleşen Acil durumdan etkilenen kişi sayısını ve etkilenme boyutlarını,
bildirir. Daha sonra verilen talimatlara göre hareket eder. Aksi bir talimat verilmediği müddetçe en güvenilir yoldan toplanma bölgesine gider.

Bu işlem yangın sırasında aşağıdaki şekilde uygulanır.
Yangını ilk gören kişi
1) “ … …’de yangın, … …’de yangın, … .’de yangın” diye üç kere anlaşılır şekilde yangın yerini bağırarak etrafındaki kişileri uyaracaktır.
2) En yakın söndürücüyü alarak yangına ilk müdahaleye başlayacaktır (tüm çalışanlarımız Yangın eğitimi almış olduğu için yangına nasıl müdahale edeceği hakkında bilgi sahibidir).
3) Yangın söndürme ekibi gelene kadar müdahaleye devam edecektir. Yangın söndürme ekibi geldikten sonra olay hakkında bildikleri var ise yangın söndürme ekibine aktaracak. Aksi bir talimat verilmediği müddetçe en güvenilir yoldan toplanma bölgesine gider.

Yangın çıktığını duyan kişi aşağıda belirtilen işlemleri yapar:
1) En yakın dahili telefondan santrali arayarak yavaş ve anlaşılır şekilde;
2) Adını Soyadını
3) Olayın tanımını
4) Olayın olduğu yer / ünite adını
5) Bulunduğu yerin telefon numarasını
6) Bulunduğu bölgede gerçekleşen Acil durumdan etkilenen kişi sayısını ve etkilenme boyutlarını,
bildirir. Daha sonra verilen talimatlara göre hareket eder. Aksi bir talimat verilmediği müddetçe en güvenilir yoldan toplanma bölgesine gider.
Acil durum ihbarı, işin kısmen de olsa durmasını ve konsantrasyonun başka işlere kaymasını gerektirir. Bu nedenle hatalı alarmlar, yanlış anlamalar olmamalıdır. Bu tür sorunlara engel olmak maksadıyla alarm yöntemleri sürekli olarak kontrol edilecektir. Tüm personele belirlenen periyotlarla yangın ve acil durum tatbikatları yaptırılacaktır. Tatbikatlar öncesi Acil Durum Koordinatörü tarafından acil durum tatbikat senaryosu hazırlanır ve Genel Müdürün onay vermesi sonrasında uygulanır. Her tatbikat sonrası, tatbikatın yürütülmesinden sorumlu Acil Durum Koordinatörü tarafından tatbikat sonuçları değerlendirilerek Acil Durum Tatbikat Değerlendirme Formu doldurularak raporlanır, eksikler ve iyileştirme yapılacak konular tespit edilir, tatbikat sırasında karşılaşılan sorunları ortadan kaldırmak için düzeltici faaliyet prosedürü ve önleyici faaliyet prosedürleri kapsamında düzeltici/önleyici faaliyet başlatılır ve Genel Müdüre raporlanır.
Tatbikat dış kuruluşlar tarafından yapıldıysa, kuruluşun vereceği rapor kayıt altına alınır. Ayrıca Alarm sistemleri altı (6) ayda bir, yetkili firmalara kontrol ettirilecektir.

8.5. Alarmın Verilmesi
Hizmet binasında/Şantiyelerde alarm sisteminin devreye girmesi amacıyla kurulmuş ihbar butonlarına basılarak yangın ihbarı verilir. Eğer yangın ihbar butonu çalışmaz ise elektrik kesik ise acil durum sirenini kullanarak ve “ …. ….’de yangın, …. ….’de yangın, …. ….’de yangın” diye üç kere anlaşılır şekilde yangın yerini bağırarak etrafındaki kişileri uyarılacaktır. Daha sonra panik yapmadan ilk önce yardıma ihtiyacı olan kişilerin ve bayanların toplanma bölgelerine doğru sevk edilmesi sağlanacak. Tüm personelin toplanma merkezlerine gitmesinden sonra Acil Durum Koordinatörü veya onun görevlendirdiği kişiler tarafından sayım yapılacak eksik olup olmadığı kontrol edilecek daha sonra acil müdahale ekip başları ve ekipleri toplanarak müdahale edilmek üzere olayın cereyan ettiği bölgelere ekipler sevk edilecektir. Aksi bir talimat verilmediği müddetçe Acil Durum Koordinatörü tarafından görevlendirilmeyen hiç kimse toplanma bölgesinden ayrılmayacaktır. Alarm anında hizmet binasının ve şantiyelerine tüm giriş ve çıkışlar durdurulur ve kapı önü sürekli açık tutulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İnsan Hayatı
MADDE 9 –
Tahliye
Bir acil durumda, insan hayatı birinci önceliktedir. Bu nedenle yapılacak her şey insan hayatını korumak içindir. Tahliyenin amacı, düzenli ve emniyetli olarak hizmet binasını/şantiyeleri boşaltmaktır. Bu maksatla mümkün olan en yakın emniyetli çıkış kullanılmalıdır. Tahliye sırasında ilave bir acil durumun ortaya çıkmasını engellemek için mutlaka kurallara uyulmalıdır. Yangın durumunda, yangının çıktığı yönün ters tarafındaki kaçış yolları kullanılmadır.

9.1. Tahliye Yolları ve Çıkışlar
Alarm alındığında tüm bölüm/birim çalışanları yaptıkları işi emniyetli bir şekilde durdurup, bulundukları yerde kullanılan makine, ekipman ve genel tesisatın elektriğini kesmeli ve daha sonra emniyetli şekilde bulundukları yerde hizmet alan kişi ve kuruluş çalışanları, tedarikçiler, ziyaretçiler ve misafirleri var ise onlara eşlik ederek toplanma bölgesine giderler. Unutulmamalıdır ki hizmet alan kişi ve kuruluş çalışanları, tedarikçiler, ziyaretçiler ve misafirler hizmet binamızı ve şantiyelerimizi bizler kadar iyi bilemezler. Onların can güvenliği bizlere emanettir. Tahliye sırasında Kurtarma ekibi çalışanlara rehberlik eder. Tüm hizmet binasının ve şantiyenin boşaltıldığından emin olduktan sonra kurtarma ekibi de toplanma bölgesine gidip ekip başlarının ve/veya Acil Durum Koordinatörünün verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ederler.

9.2. Toplanma Bölgesi Yeri
Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulamai hizmet binası giriş kısmında ve şantiyelerde Toplanma bölgesi tabelası ile belirlenmiş ve tüm çalışanlara duyurulmuş bölgeler tüm bölüm/birim çalışanları için acil toplanma bölgesi belirlenmiştir.

9.3. Toplanma Bölgesi
Acil durumlar karşısında tüm bölüm/birim çalışanları, hizmet alan kişi ve kuruluş çalışanları, tedarikçiler, tüm ziyaretçiler ve misafirlerinin gideceği bölgeyi anlatmaktadır.
Toplanma bölgesine gelen personelimiz, hizmet alan kişi ve kuruluş çalışanları, tedarikçiler, ziyaretçiler ve misafirler bir araya gelerek panik yapmadan bekleyecektir. Acil durum ihbarını alan Koruma Ekip Başı sayım yaparak eksik kişi olup olmadığını kontrol edecektir. Mevcut alınırken hizmet binamıza ve şantiyeye gelen hizmet alan kişi ve kuruluş çalışanları, tedarikçiler, ziyaretçiler ve misafirler kesinlikle unutulmamalıdır. Bilindiği üzere ziyaretçilerimiz hizmet binamızı ve şantiyemizi bizler kadar iyi tanımamaktadırlar. O yüzden kendilerine her türlü kolaylığı sağlamamız ve yardımcı olmamız gerekmektedir.
Mevcut alma işlemi hizmet binası ve şantiyeler içerisinde personel veya misafir kalıp kalmadığını tespit etmek için yapılmaktadır. O yüzden bu sayım işlemi sırasında herkesin sakin ve düzenli şekilde beklemesi, isimi okunan kişinin orada olduğunu bildirmesi gerekmektedir. Hatalı bir sonuç, ya bir veya birkaç kişinin hizmet binası ve şantiye içerisinde unutulmasına ya da içeride olduğu sanılan bir kişinin boş yere müdahale ekiplerinin hayatının tehlikeye atarak aranmasına neden olabilecektir. Sayım işlemi esnasında eksik olduğu tespit edilen kişi ve / veya kişiler tespit edilirse bu kişileri en son nerede ve hangi koşullarda gördüğünü bilen kişiler müdahale ekiplerine ayrıntılı bilgi vermelidirler. Bu işlemler mümkün olduğu kadar kısa sürede yapılmalıdır.

ALTINCI BÖLÜM
Eğitim ve Bilgi
MADDE 10 –
Acil Durum Eğitimleri
Personele olası acil durumlarla ilgili eğitimler verilmiştir, eğitimler rutin şekilde verilmeye devam edecektir. Ayrıca yangın söndürme tüplerinin olduğu bölgeler, revir, ilk yardım dolapları, acil çıkış kapıları, tahliye yolları, toplanma bölgesini gösteren çizimler, tahliye planları ve acil durumlarda uygulanacak yöntemlerin açıklandığı bilgi notlarının bir kısmı personele dağıtılmış bir kısmı ise İlan Panolarında yayınlanmıştır. Acil durum koordinatörü bu dokümanların okunup anlaşıldığını belirli periyotlarla kontrol edecektir. Hizmet binamıza ve şantiyemize gelen hizmet alan kişi ve kuruluş çalışanları, tedarikçiler, ziyaretçiler ve misafirlerin sorumluluğu ve hizmet binamızdan güvenilir şekilde ayrılması ilk önce geldikleri bölüm/birim yöneticisinin daha sonra da tüm çalışanların sorumluluğundadır.
Aşağıda belirtilen Acil durum eğitimleri, Acil Durum Koordinatörü tarafından ya da onun görevlendirdiği kişi tarafından koordine edilir.

10.1. Acil Durum Oryantasyon (Uyum, Alıştırma) Eğitimleri
Acil Durum Oryantasyon Eğitimleri, Acil Durum Planı’nın anlatılması için yapılan toplu eğitimlerdir. Müdahale ekiplerinde görev almayan ve görev alan tüm personelin katılması gerekmektedir. Yeni işe başlayan personele ilk fırsatta, çalışan personele Acil Durum Planı’nda değişiklik yapıldığında, acil durum oryantasyon eğitimi verilir. Tüm eğitimler tutanakla belgelendirilmelidir.

10.2. Tazeleme Eğitimleri
Tazeleme eğitimleri daha önce öğrenilmiş olan bilgileri hatırlamak için yapılan eğitimlerdir. Tüm personele her sene 1 kez veya ihtiyaç duyulduğunda hatırlatma amaçlı tazeleme eğitimi verilir. Tüm eğitimler tutanakla belgelendirilmelidir.

10.3. Masabaşı Eğitimleri
Acil Durum Müdahale Ekiplerinin, çeşitli acil durumlar karşısında, hangi durumda ne tür reaksiyon göstereceklerinin tartışıldığı eğitimlerdir. Eğitim sonunda, eğitim kritiği yapılır. Acil Durum Müdahale Ekip üyeleri her yıl 1 kez masabaşı eğitimi yaparlar. Bu eğitim, tazeleme eğitiminin hemen sonrasında yapılır. Tüm eğitimler tutanakla belgelendirilmelidir.

10.4. Genel Tahliye Eğitimi
Tüm personelin katıldığı, bir senaryo olmaksızın, sadece tahliye ve mevcut alma eğitimidir. Böyle bir eğitime ihtiyaç duyulduğu her an yapılabilir. İhtiyaç olduğu kararı Acil Durum Koordinatörü tarafından verilir. Tüm eğitimler tutanakla belgelendirilmelidir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Hizmet Binası ve Şantiyeler
MADDE 11 –
Hizmet Binasının ve Şantiyelerin Korunması
Hizmet binamızın ve şantiyelerin bir adet adet ana giriş kapısı bulunmaktadır.
Hizmet binamızın ve şantiyelerin korunması için kullanılan alarm ve koruma sistemleri şu şekildedir;
Acil durum ikaz butonu: Hizmet binası içerisinde ve şantiyelerde bulunan ilan panolarında yayınlanmaktadır.
Acil Durum İkaz Sireni: Hizmet binası içerisinde ve şantiyelerde bulunan acil durum ikaz butonlarına bağlanmış şekilde bulunmaktadır.
Acil Durum Sireni: Elektrik kesintilerinde acil durum ikaz butonlarının ve ikaz sireninin devre dışı kalma durumunda kullanılmak amacıyla acil durum ikaz butonlarının olduğu bölgelere yerleştirilmiştir,
Yangın Söndürme Tüpleri: Yangın sırasında müdahale amacıyla çeşitli alanlarda tanımlı ve çeşitli türlerde (Kuru kimyevi toz –KKT, Karbondioksit-CO2,vb.) yangın söndürme tüpleri bulunmaktadır. Yangın söndürme tüpleri yerden yüksekte monte edilmiştir. Şirket araçlarının tümünde yangın söndürme tüpü bulunmaktadır. Yangın söndürme tüpleri aylık olarak Yangın Söndürme Tüpü Periyodik Kontrol Kartı kullanılarak yangın söndürme ekip başı tarafından kontrol edilir.
Acil Kaçış Yolları: Olası bir yangın durumunda insanların tahliye olabileceği acil kaçış yolları mevcuttur. Bu yollar eğitimlerde çalışanlara öğretilmiştir. Kapılar tabela ile belirtilmiştir.
Acil Aydınlatma Armatürleri: Acil durumda çalışanları yönlendirmesi amaçlı şarjlı acil Aydınlatma Armatürleri kullanılmaktadır,
Acil Durum Toplanma Bölgesi: Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama hizmet binası giriş kısmında ve şantiyelerde ofisler bölgesinde toplanma bölgesi tabelası ile belirlenmiş ve tüm çalışanlara duyurulmuş bölge tüm bölüm/birim çalışanları için acil toplanma bölgesi belirlenmiştir. Acil durumlar karşısında tüm bölüm/birim çalışanları, hizmet alan kişi ve kuruluş çalışanları, tedarikçiler, tüm ziyaretçiler ve misafirlerinin gideceği bölgeyi anlatmaktadır.

MADDE 12 –
Etkiyi Azaltmak
Hizmet binamızda ve şantiyelerde yapısal olarak, acil durumları azaltmak üzere bilinen tüm tedbirler alınmıştır.
İhtiyaçların fazlalaşması ve değişmesi halinde Acil Durum Koordinatörü başkanlığında ilgili bölüm/birim yöneticileri ve gerekirse çalışanlar toplanarak alınacak yeni tedbirler hakkında görüşülür ve alınması gereken tedbirler İşveren / İşveren Vekili onayına sunulur.

MADDE 13 –
Hizmet Binasının ve Şantiyelerin Acil Durum Karşısında Kapatılması
Hizmet binasının ve şantiyelerin kapatılması düşünülecek en son yöntemdir. Bir acil durum sırasında, hizmetlerde kullanılan tüm gaz ve basınçlı hava sistemleri, su ve elektrik derhal Acil Durum Koordinatörü veya onun direk olarak yönlendirdiği kişi tarafından kesilecektir.
Hizmet binasının ve şantiyelerin kapanması ise;
Kapamayı gerektiren şartlar; Madde 7.’de yazılı olan (Olası Acil Durumlar) ve tüm çalışanların tahliyesine başlandığında.
Kapama kararını verecek kişi; Kapama talimatı Acil Durum Koordinatörü tarafından verilecektir ve Genel Müdürün onayı alınacaktır.
Kapama işlemini yerine getirecek kişiler; Herkes kullandığı makine, ekipman, cihazı kapatacaktır ve emniyete alacaktır. Kontrol işlemini Acil Durum Koordinatörü ve/veya görevlendiği kişiler yapacaktır.

MADDE 14 –
Kayıtların Muhafazası
Acil durum sırasında hasar görmemesi, acil durumdan sonra kolay toparlayabilmek için bilgisayar sistemi daima yedeklenmelidir. Bilgisayar ortamında olmayan her tür kritik kayıt ya bilgisayar ortamına transfer edilip yedeklenecek, ya da mümkün değilse kopyaları (fotokopi, fotoğraf veya video) çıkarılarak yedeklenecektir. Bilgisayar yedeklemeleri ayda bir kez yapılarak Yedekleme Takip Listesine kayıtları tutulacaktır.

MADDE 15 –
Toparlanma ve Tekrardan Faaliyetlere Başlama
Acil durum sonrası mümkün olduğu kadar kısa sürede toparlanarak, tekrar işe dönmek gerekir. Aksi takdirde, çalışanlar motivasyonunu, Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama ise müşteri ve tedarikçilerini kaybetmeye başlar.

MADDE 16 –
Sigorta
Acil durum sonrası sigortayla yapılacak tüm işlemlerde Acil durum koordinatörü, Muhasebe ve Finans Müdürü birlikte çalışacaklardır. Olan biten tüm olay eksiksiz olarak, ekspere anlatılacak ve gösterilecektir. Bu gibi durumlarda elimizde belge olması amacıyla fotoğraf çekimi ve video kaydı yapılacaktır.

MADDE 17 –
Çalışanların desteklenmesi
Genel bir acil durum sonrası, toparlanma için gerekli motivasyonu ve verimi arttırmak için, personelin desteklenmesi gerekebilir. Bu destek şirketi de zora sokmayacak şekilde, imkanlar dahilinde ve aşırıya kaçmamak kaydıyla aşağıdaki şekillerde olabilir.
֍ Nakit avans
֍ Maaş ödemeye devam
֍ Esnek çalışma saatleri
֍ Azaltılmış çalışma saatleri
֍ Kriz danışmanlığı
֍ Yardım paketleri (gıda, giyecek)
֍ Günlük yardım (yemek, barınak)

MADDE 18 –
Faaliyete Tekrar Başlama
Toparlanma ve faaliyete tekrar başlama, Acil Durum Koordinatörü tarafından yapılacak planlamayla yürütülecektir.
֍ Toparlanma ekibi kurulur. Toparlanma için öncelikler saptanır.
֍ Hizmet binasındaki ve şantiyelerdeki personelin emniyeti sağlanmaya devam edilir.
֍ Hizmet binasının ve şantiyelerin güvenliği sağlanır.
֍ Tüm kararların kaydı tutulur.
֍ Olay ile ilgili fotoğraflar çekilir ve/veya video kaydı yapılır.
֍ Hasar maliyeti çıkarılır.
֍ Hasar görmemiş kısımlar korunur. Duman ve su tahliyesi gerekiyor ise yapılır. Moloz var ise temizlenir. Cihazlar nemden korunur. Güç sistemleri faal hale getirilir.
֍ Enkaz kaldırma faaliyetine başlanır. Hasarlı kısımlar hasar görmemiş kısımlardan ayrılır. Hasarlı malzeme sigorta eksperi gelene kadar muhafaza edilir. Ancak faaliyetleri engelliyor ve dışarı çıkarılması gerekiyorsa ve dışarı çıkarılması bir soruna neden olmuyorsa fotoğraflar çekilir ve / veya video kaydı yapıldıktan dışarı çıkartılabilir.
֍ Hasarlı malzemelerin değerlendirilmesi konusunda sigortayla görüşüldükten sonra karar verilir. Eğer sigorta almayacaksa bir hurdacıya (Genel müdüre bilgi verildikten ve onayı alındıktan sonra) verilebilir. Ancak hurdacıdan malzemenin tipini, durumunu ve adedini gösteren imzalı bir envanter alınmalıdır. Gerekirse resimlenerek saklanmalıdır.
֍ Cihazlar, sistemler ve hizmet binası/şantiye tekrar çalıştırılmaya başlanmalıdır.
֍ Büyük onarım ve restorasyon faaliyetlerine, resmi makamlarla ve sigorta şirketiyle görüşüldükten sonra başlanır.
֍ Tüm Acil durum ekipmanları (Yangın ihbar butonları, Yangın söndürme tüpleri, Ecza dolapları vb.) elden geçirilir. Eksikleri tamamlanır, bakımları yaptırılır.
֍ Hasarlı kısımların değeri çıkartılır, işin kesilmesine verdiği zarar hesaplanır.
֍ Müşteriler ve tedarikçilerle temasa geçilir.

MADDE 19 –
Yangın Söndürme Cihazı Yerleri
Hizmet binası içerisinde ve şantiyelerde bulunan çeşitli ebatlarda ve özelliklerdeki yangın söndürme cihazlarının bulundukları yerler (Acil Durum Kaçış, Tahliye ve Toplanma Planı) ve listeleri hizmet binası içerisinde ve şantiyelerde bulunan ilan panolarında yayınlanmaktadır.

MADDE 20 –
Acil Durumlarda Aranacak ve Bilgi Verilecek Makamlar

OLAY ARANACAK KURUM VERİLECEK BİLGİ ARANACAK KİŞİLER
İŞ KAZALARI En yakın Kolluk (Polis, Jandarma) Kuvvetleri Kaza hakkında ayrıntılı bilgi verilecek Acil Durum Koordinatörü, İlk Yardım Ekip Başı, Ambulans
YANGIN İtfaiye Adres, Yangın mahalli, Yangının türü Acil Durum Koordinatörü, Söndürme Ekip Başı
DEPREM Sivil Savunma, İtfaiye, Acil Ambulans Servisleri Yangın Mahalli ve türü, ölü ve yaralı sayısı, Yol güzergah ve bina durumu Acil Durum Koordinatörü, Koruma Ekip Başı, Kurtarma Ekip Başı
PATLAMALAR İtfaiye, Doğalgaz, Kolluk Kuvvetleri, Ambulans Servisleri Patlamanın türü, yeri ve Hasarın sonucu Acil Durum Koordinatörü, Koruma Ekip Başı, Kurtarma Ekip Başı, Söndürme Ekip Başı
SABOTAJ İtfaiye, Ambulans, Kolluk Kuvvetleri Adres, Olay mahalli, Hasar durumu Acil Durum Koordinatörü,
TAARUZ İtfaiye, Ambulans, Kolluk Kuvvetleri Adres, Olay mahalli, Hasar durumu Acil Durum Koordinatörü,
SEL / SU BASKINI İtfaiye, Su işleri, Ambulans Adres, Olay mahalli, Hasar durumu Acil Durum Koordinatörü,
TRAFİK KAZALARI Ambulans, Kolluk Kuvvetleri, İtfaiye Adres, Olay mahalli, Hasar durumu Acil Durum Koordinatörü,

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Talimatta Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 21 –
Bu talimatta hüküm bulunmayan hallerde; ilgili kanun maddeleri ve diğer mevzuat hükümleri ile İşveren kararları uygulanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Yürürlük
MADDE 25 –
Bu talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ONUNCU BÖLÜM
Yürütme
MADDE 26 –
Bu talimat hükümlerini Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama’nın, İşveren / İşveren Vekili, Genel Müdürü, Acil Durum Koordinatörü, Acil Durum Ekip Başları ve Acil Durum Ekip Üyeleri yürütür.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
İlgili Dokümanlar
MADDE 27 –
Formlar
֍ Yangın Söndürme Tüpü Periyodik Kontrol Kartı
֍ Acil Durum Tatbikat Değerlendirme Formu
֍ Düzeltici/Önleyici Faaliyet Formu
֍ Acil Durum Kaçış, Tahliye ve Toplanma Planı
֍ Yedekleme Takip Listesi

Referanslar
֍ Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü
֍ Acil Durum Prosedürü

ONİKİNCİ BÖLÜM
Dağıtım
MADDE 28 –
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildirilen ortak alandan kullanılarak yapılır. Elektronik ortamda ulaşılamayan kişilere çıktısı alınmış şekilde (hard copy) yapılacak doküman dağıtımlarında kontrollü kopya (kopyaların arka kısmına kırmızı renkli “KONTROLLU KOPYA” kaşesi vurularak) olarak doküman dağıtım formu ile teslim edilir.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama