Basınçlı Gaz Tüpleri İle Çalışma Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalathane ve şantiyelerinde yapılacak Basınçlı Gaz Tüpleri ile ilgili çalışma ve benzeri hareketlerin nasıl yapılacağının ana kurallarını tespit etmek ve ilgili işlemlerin eksiksiz yapılmasını sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 –
Bu talimatname Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalathane ve şantiyelerinde yapılacak Basınçlı Gaz Tüpleri ile ilgili çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği işlerini kapsamaktadır

Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama
MADDE 5 –
Basınçlı Gaz Tüpleri Çalışma Talimatı
֍ Tüp vanaları için yağ kullanmayın. Vana sıkışmış ise vanayı açmak için uğraşmayın ve tüpü üreticisine teslim ederek yenisini alın.
֍ Tüpleri asla vana ve regülâtörleri takılıyken veya vanaları açıkken taşımayın.
֍ Tüpleri boyamayın, etiketini ve içerik bilgilerini değiştirmeyin ve vidalarına müdahale etmeyin.
֍ Tüplerdeki veya vanalardaki hasarları kesinlikle görmezden gelmeyin. Hatalı olanları etiketleyin ve üretici firma ile irtibata geçin.
֍ Tüpleri zemin üzerinde yuvarlayarak bir yerden bir yere kesinlikle götürmeyin veya destek amaçlı kullanmayın.
֍ Tüpleri kaldırırken asla manyetik kaldırıcılar kullanmayın.
֍ Tüplerle çalışmalarda eldiven, koruyucu ayakkabı, gözlük vb. uygun Kişisel Koruyucu Donanımları kullanın.
֍ Tüplerin hiçbir zaman tamamen boş olmadığını unutmayın.
֍ Tüplerin, vanaların, güvenlik ekipmanlarının bakımını eğitimli bir kişiye yaptırın.
֍ Tüpleri aşınım, sızıntı, çatlak vb. açısından her kullanımdan önce ve günlük olarak kontrol edin. Bu kontrollerin tüpü, boruları, güvenlik ekipmanlarını, vanaları, koruma başlığını ve gövdeyi de içerecek şekilde olmasını unutmayın.
֍ Sızıntı yapan regülatör, vana veya diğer ekipmanları kullanmayın.
֍ Tüpleri kullanan tüm çalışanların, basınçlı gaz tüpleri ile güvenli çalışma konusunda eğitim almasını sağlayın. Bu konuda eğitim aldırmadan, hiçbir çalışanı tüplerle çalıştırmayın.
֍ Tüplerin dolumu, kullanımı, bakımı vb. işlemlerin üretici firmadan temin edilen talimatlar doğrultusunda yapılmasını sağlayın.
֍ Talimatları, işçinin kolaylıkla görebileceği yerlere asın.
֍ Hangi gazla çalıştığınızı öğrenmek için tüpün etiketini okuyun ve gazın/tüpün kullanıma uygun olup olmadığını iki kere kontrol edin.
֍ Gaz tüpleri üzerindeki uyarı etiketinin okunaklı olmaması durumunda, üretici firmaya durumu bildirin.
֍ Adı ve içerik bilgileri okunaklı olarak tanımlanmayan hiçbir basınçlı gaz tüpünü kullanmayın.
֍ İçerdiği gazın belirlenmesinde, tüpün kendi rengini kesinlikle dikkate almayın. Renklerin kodlanması üretici firmalara göre değişebileceğinden güvenilir değildir. Ayrıca, koruyucu başlıklar değiştirilebilir olduğundan bunların üzerlerindeki etiketler de yanıltıcı olabilir.
֍ Silindir tüpleri, başlık, vana veya koruyucularından tutarak kaldırmaya çalışmayın.
֍ Tüpü kesinlikle düşürmeyin ve düşerken yakalamaya çalışmayın.
֍ Basınçlı gaz tüplerinin etrafında kesinlikle sigara içmeyin.
֍ Vanaları açıp kapatmak için yalnızca basınçlı tüpe uygun anahtar veya aletler kullanın. Vanaları açmak için hiçbir zaman pense, kargaburnu vb. kullanmayın.
֍ Parçaları birleştirmek için veya sızdırmazlığı sağlamak için bant kullanmayın, bu durumda regülatörü veya tüpü değiştirin.
֍ Tüplerin kullanılmadığı zamanlarda vanaları kapatın.
֍ Basınçlı tüplerin etrafı çevrilerek, üstü kapatılmalı ve havalandırması sağlanmalıdır.
֍ Basınçlı tüplerin depolandığı alanlarda gerekli uyarı ve ikaz levhaları asılmalıdır.
֍ Basınçlı tüpler depo içerisinde dolu/boş şeklinde ayrılarak dik şekilde depolanmalıdır.
֍ Basınçlı gaz tüpleri, depolandığı alanlara giriş çıkış yasaklanmalı ve sadece yetkili personelin girişine izin verilmelidir.
֍ Basınçlı gaz tüpleri, depolandığı alanlarda da vana koruma başlıkları üzerinde takılı olmalıdır.
֍ Basınçlı tüplerin taşınmasında seyyar tekerlekli ve zincirli taşıma arabaları kullanılmalıdır.
֍ Tüpler taban kısımlarının dönme hareketi kullanılarak dik olarak elde taşınmamalıdır.
֍ Basınçlı tüplerin taşınmasında seyyar tekerlekli ve zincirli taşıma arabaları kullanılmalıdır.
֍ Yanıcı ve yakıcı gaz tüplerinin gaz çıkışlarına (vana kısmına) alev geri tepme ventilleri (emniyet ventili/alev tutucu) monte edilmeli ve ani basınç değişikliklerinde alevin geri tepmesi önlenmelidir.
֍ Tüpler kullanım sırasında, güneş ışınlarından korunmuş olarak kullanılmalıdır.
֍ Boşalan gaz tüpleri sahada bekletilmeden depolandıkları alana görülmelidir.
֍ Asetilen, LPG gibi yanıcı gaz tüplerinin bulunduğu bölgelerde kıvılcım çıkaran çalışmalar yapılmamalıdır.
֍ Asetilen, LPG gibi yanıcı gaz tüpleri elektrik panoları, yüksek gerilim hatlarının geçtiği bölgelere yakın yerlere konulmamalıdır.
֍ Tüpten tüpe gaz transferi yapmak tehlikeli ve yasaktır.
֍ Tüplere vurulması ve darbe alması önlenmelidir.
֍ İhtiyaç fazlası tüplerin çalışma sahasında bulundurulmasına izin verilmemelidir.
֍ Darbe görmüş tüpler kullanılmadan ilgili tedarikçi firmaya geri verilmelidir.
֍  İhtiyacı karşılayabilecek hortum uzunluğundan daha uzunu kullanılmamalıdır.
֍ Hortumlar makaraya veya tüpe sarılı vaziyette kullanılmamalıdır.
֍ Bakır borular ve asetilen hortumları birlikte kullanılmamalıdır.
֍ Tüpler acil çıkış yolları ve kapılarına, bina giriş ve çıkışlarına konulmamalıdır.
֍ Olası bir yangında öncelikle alev şalomayı ve oksijen vanasını daha sonra da bütün vanalar kapatılmalıdır.
֍ Tüpe su ile soğutma yaparak acil durum personelinin gelmesi beklenmelidir. Tüpü soğuturken basınçlı su kullanılmamalıdır.
֍ Basınçlı tüplerin tedarikçi firmadan vana koruma başlıkları ile birlikte getirilmelidir.
֍ Basınçlı tüplerin Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) tedarikçi firmadan istenmeli, kullanan personelin tüpteki gazın kimyasal özellikleri hakkında bilgilenmesi sağlanmalıdır.

 

ALTINCI BÖLÜM
İlgili Dokümanlar
MADDE 9 –
Formlar

Referanslar

YEDİNCİ BÖLÜM
Dağıtım
MADDE 10 –
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildirilen ortak alandan kullanılarak yapılır. Elektronik ortamda ulaşılamayan kişilere çıktısı alınmış şekilde (hard copy) yapılacak doküman dağıtımlarında kontrollü kopya (kopyaların arka kısmına kırmızı renkli “KONTROLLU KOPYA” kaşesi vurularak) olarak ilan panolarında ilan edilir.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama