Büküm Makinası Kullanım Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalathanelerinde ve şantiyelerinde kullanılan büküm makinalarının kullanılması ile ilgili basamaklarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
Bu talimatname Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalathanelerinde ve şantiyelerinde kullanılan büküm makinalarını kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama

MADDE 5 –
Hazırlık
֍ Makinenin tümünü göz kontrolü yap, olması gerekmeyen tüm malzemeleri uzaklaştır.
֍ Gerekli kişisel koruyucu donanımlarını (koruyucu eldiven ve iş ayakkabısı) giy.
֍ Makinenin günlük kontrolünü yap; bıçakta ve kalıpta aşınma, elektrik bağlantısında hasar, makine yağında azalma, cıvatalarda gevşeme, pedal üzerinde koruyucu olmaması gibi uygunsuzluk durumunda bakım ekibine haber ver.
֍ Arka ve yan koruyucu kapaklar kontrol edilir, açıksa kapatılmadan çalışmaya başlanma.
֍ Makinenin şalterini açarak güç gelmesini sağla. Bunu yaparken makine üzerinde herhangi bir çalışma olup olmadığına dikkat et.
֍ Pedalı kontrol ederek, basıp basmadığını denetle.
֍ Bıçakların aşağı-yukarı hareketini kontrol et.

Üretim
֍ Makine sadece yetkili kişi/kişiler tarafından kullanılacaktır.
֍ Öncelikle malzemenin projeye göre kontrolü yapılır, eğer uygun değilse amirine haber ver.
֍ Makine kalıbının imalata uygun olup olmadığı kontrol et.
֍ Kalıp yönü imalata uygun değilse malzemenin cinsine göre kalıp yönünü değiştir.
֍ Kalıp yönü değiştirilirken kalıba bağlanan zincirlerin kontrolü yap. Yıpranmış zincir yenisiyle değiştir.
֍ Zincir uygunsa çeneyle birlikte kalıba bağlanır ve kalıp yukarıya kaldırılır. Bu esnada kalıp altına herhangi bir uzuv sokulmamasına dikkat et.
֍ Kalıp elle uygun pozisyona getir. Bu aşamadan kalıp altına herhangi bir uzuv sokulmamasına dikkat et.
֍ Bükülecek malzemenin tezgaha alınması için malzeme ebadına uygun kepçe veya halat seç.
֍ Çelik halatta veya sapanda herhangi aşınma, yıpranma olup olmadığını kontrol et. Aşınma, yıpranma durumunda sapanı veya çelik halatı kesinlikle kullanma ve amirine bildir.
֍ Aparatla kaldırma yapılıyorsa aparatı malzemeyi ortalayacak şekilde ve kaymayacak şekilde kilitleyerek bağla, kaldırma sapanla yapılıyorsa malzeme uygun şekilde bağla.
֍ Malzemeyi vinçle kaldırarak yükün altından, önünden ve arkasından kimsenin geçmeyeceğinden emin olduktan sonra dengeli bir şekilde tezgah üzerine yerleştir. Bu aşamada malzemeye yaklaşma yanında dur, altında, önünde veya arkasından kesinlikle durma.
֍ Tezgah üzerine yerleştirme yapılmadan önce makine önündeki dayamayı aç.
֍ Tezgah üzerine yerleştirme işlemi operatör ve bükme makinesinde tecrübeli operatör yardımcısı tarafından yapılır.
֍ Vinçle yapılan çalışmalarda “Vinç Kullanma Talimatı”na harfiyen uy.
֍ Makinenin dereceleri (basınç ve büküm) ayarla.
֍ Bükülecek boyuta göre arka dayama ayarları yap.
֍ Tezgah etrafında kimse olup olmadığını kontrol et, pedala basarak büküm işine başla.
֍ Büküm işleminin tamamlanmasının ardından STOP tuşuna basarak makineyi durdur.
֍ Bıçağın yukarı kalktığından emin ol.
֍ Makine önündeki bükülen parça malzemenin ağırlığına göre elle veya vinçle kaldırılarak imalat tezgahına taşı.
֍ Eğer elle taşıma yapılıyorsa en az iki kişi kaldır, dizlerden eğilip kalk.
֍ Malzemeyi vinçle kaldırarak yükün altından, önünden ve arkasından kimsenin geçmeyeceğinden emin olduktan sonra dengeli bir şekilde tezgah üzerine yerleştir. Bu aşamada malzemeye yaklaşma yanında dur, altında, önünde veya arkasından kesinlikle durma.
֍ Vinçle yapılan çalışmalarda “Vinç Kullanma Talimatı”na harfiyen uy.

Bakım
֍ Bakım işlerine başlamadan önce makinenin enerjisi kesilir, bakım olduğuna dair uygun etiketleme yap.
֍ Haftalık periyodik bakım operatör tarafından yap.
֍ Makineye ait tüm sviçler temizle.
֍ Günlük kontroller esnasında bıçağın yıprandığı tespit edilirse üst amire haber ver.
֍ Senelik olarak makine yağını değiştir. Makine yağı değişimi sırasında merdiven kullan.
֍ Çalışmaya başlamadan önce merdivenin uygunluğu kontrol et.
֍ 15 günde bir gres yağı bakımı yap.
֍ Yağ değişimi sırasında döküntü olması durumunda bezle temizliği yapılır ve kirli bez uygun şekilde bertaraf edilmek üzere istifle.
֍ Yağ değişimi sırasında koruyucu gözlük tak.
֍ Düzenli aralıklarla makinenin hava ve suyla temizliğini yap.

ALTINCI BÖLÜM
İlgili Dokümanlar
MADDE 9 –
Formlar

Referanslar

YEDİNCİ BÖLÜM
Dağıtım
MADDE 10 –
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildirilen ortak alandan kullanılarak yapılır. Elektronik ortamda ulaşılamayan kişilere çıktısı alınmış şekilde (hard copy) yapılacak doküman dağıtımlarında kontrollü kopya (kopyaların arka kısmına kırmızı renkli “KONTROLLU KOPYA” kaşesi vurularak) olarak doküman dağıtım formu ile teslim edilir.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

 

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama