Çelik Konstrüksiyon İmalat ve Montajı Prosedürü

1.AMAÇ:
Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama projeleri kapsamında çelik konstrüksiyon imalat, montaj ve muayenesinin yapılması için çalışanların yönlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

2.KAPSAM:
Bu prosedür, çelik konstrüksiyon imalat binaların, şaselerin, platformların, merdiven sistemlerinin, korkulukların, merdivenlerin, boru rack konstrüksiyonlarının montaj ve muayeneleri işlemlerini kapsar. Söz konusu konstrüksiyonlar için bu Prosedür ile Müşteri Kontrat Dokümanları, sözleşmeleri arasında çelişki çıktığı takdirde Kontrat ve sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

3.TANIMLAR:
Müşteri: Projeyi gerçekleştirmemiz amacıyla firmamızla sözleşme kuruluş.
Müşteri Temsilcisi: Projeyi gerçekleştirmemiz amacıyla firmamızla sözleşme imzalayan kuruluş yetkilisi.
Kontrat: Söz konusu projenin gerçekleştirilmesi amacıyla müşteri ile yüklenici arasında bağıtlanmış kontrat’dır.
Sözleşme: Müşteri ile işin yapılması öncesinde imzalanan ve iş ile alakalı her şeyin yazıldığı dokümandır.
Yüklenici: Projenin gerçekleştirilmesini yüklenen şirket.

4.SORUMLULUK VE YETKİ:
Yönetim Temsilcisi: Bu prosedürün hazırlanması, revizyonu, iptali, dağıtılması, arşivlenmesi ve uygulanmasından sorumludur.

5.UYGULAMA:
֍ Tüm montaj aktiviteleri doğru bir şekilde planlanacak ve programlanacaktır.
֍ Çelik konstrüksiyon elemanlar, münferit elemanlar olarak monte edilebileceği gibi, yerde ön – montajı yapılarak ön montajı yapılmış elemanlar grubu olarak da monte edilebilecektir. Kirişler, kolonlar, taban plakaları, çapraz elemanlar, vb. ön montajı yapılmış grup elemanlar üzerinde formen tarafından boyutsal kontroller yapılacaktır.
֍ Tüm strüktürel çelik elemanlar, “İmalat İçindir” damgalı montaj resimleri uyarınca imalat ve montajı yapılacaktır. “İmalat İçindir” damgalı resimler sahaya ulaşana kadar hiç bir faaliyet yapılmayacaktır.
֍ Ankraj cıvataları ve bağlantı noktaları hasara karşı kontrol edileceklerdir.
֍ Bağlantılar, belirlenmiş cıvataların ve doğru enstalasyon metodlarının kullanıldığının garanti edilmesi amacıyla kontrol edilecektir. Temellerin yüzey hazırlığının yapılması, enstalasyon cıvatalarının sıkılması ve muayenesi Müşteri Spesifikasyonları uyarınca yapılacaktır.
֍ Torklama testlerinin, proje spesifikasyonları gerekleri uyarınca yapıldığının doğrulanması gerekmektedir.
֍ Şantiye şefi çelik imalatlarının resimler ve spesifikasyonlar uyarınca yapıldığı kontrol edilecektir.
֍ Montajı yapılan elemanların statüsünü belirleyen Parça Listeleri tutulacaktır. Aşağıdaki kalemler doğrulukla kontrol edilecektir:
֍ İmalatlar, montaj ve bağlantılar DIN 1000 uyarınca yapılacaktır.
֍ Tüm elemanlar düzgün ve doğru olacak, elemanlar üzerinde dönüklükler, paslanmalar olmayacak, ve resimde belirtilen profiller kullanılarak imalat yapılacaktır.
֍ Betonarme temeller ve tablalar minimum 7 gün veya ilgili spesifikasyonlar da belirtilen sürelerde kür almadan çelik konstrüksiyon elemanların montajı başlatılmayacaktır.
֍ Saha bağlantılarının cıvatalı olacağı belirtilmemişse, atölye bağlantıları cıvatalı veya kaynaklı bağlantı olabilecektir. Cıvatalar somunun en son pasosundan aşağı yukarı iki dişten fazla dışarı taşırılmamalıdır.
֍ Lacing veya sağ rod gibi elemanlar haricinde bağlantılar normalde minimum iki cıvata ile yapılacaktır. Söz konusu kaideden sapmalara, ancak sadece Müşteri’nin ekspres iznine binaen izin verilebilecektir
֍ Tüm kaynak prosesi, DIN 4100 gerekleri uyarınca, örtülü ark kaynağı prosesi kullanılarak yapılacaktır. Sahada görevlendirilen kaynakçılarının, istenen standart gerekleri uyarınca kaynak işlemini gerçekleştirme kalifikasyonuna sahip olduklarını garanti edilecektir.
֍ Islak, greslenmiş, yağlı veya aksi takdirde bunlara bulaşmış yüzeyler üzerinde kaynak işlemi yürütülmeyecektir.
֍ Çevre Sıcaklığının 0ºC dereceden daha az olduğu durumlarda, kaynak öncesi, erime yüzeyleri ve komşu metalin elle hissedilebilir sıcaklığa ısıtılması gerekmektedir. Her şeye rağmen, çevre sıcaklığı dikkate alınmadan kalın kesitli parçaların kaynak operasyonunun yürütülmesinde, daima ön ısıtma düşünülecektir. Ön ısıtma veya sonradan ısıtma gereği, ayrıntılı kaynak prosedürünün bir parçası olarak onaylanmalıdır.
֍ Kaynak işlemi esnasında birleştirilecek kesitler güvenli bir şekilde pozisyonda tutulacaktır. Butt – birleştirme ile kaynatılacak kesitlerin yüzleri, 6 mm’ye kadar kalınlıkta olan malzemelerde kalınlığın %25’i kadar kaçıklıkta, veya daha büyük kalınlıktaki kesitlerde ise 2mm kaçıklıkta olabilecektir.
֍ Mukavemetsiz kaynak işlemleri ikisinden daha az dan teşekkül edecektir.
֍ Tüm kaynak işlemlerinde Müşteri veya Müşteri temsilcisi denetçilerinin onayının alınması gereklidir, ve denetçiler kaynak operasyonunu onaylayana kadar hiçbir ana kaynak veya komşu çelik yüzeyler kaplanamayacaktır.
֍ Çelik konstrüksiyon elemanların montajında, dikey eksende kaçıklığın konstrüksiyon yüksekliğinin beher 1 metresinde ve herbir yönde 1 mm’yi ve toplamda ise 2 cm’yi geçmemesi gereklidir.
֍ Strese maruz bağlantılarda, minimum kaynak boyutu 5 mm fillet olacaktır.

6.Test ve Kontroller
Genel
֍ Çelik konstrüksiyon test ve kontrolleri için gerekli işçilik, Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama tarafından karşılanır.
֍ Eğer gerekir ise NDT uzman kuruluşlara yaptırılır. Ücreti Müşteri tarafından karşılanır.
֍ Test ve kontroller sırasında Müşteri Temsilcisi nezaret etmek üzere davet edilir. Test ve kontrol sonuçları Müşteri Temsilcisi tarafından uygun bulunduğu taktirde onaylanır.

Geometrik Kontroller
֍ Ölçü Kontrolü: Çelik konstrüksiyon imalat ve montaj süresince periyodik aralıklarla yapılır.
֍ Diklik Kontrolü: Tank imalatı süresince periyodik olarak yapılır.
֍ Form 067. Kaynak Göz Kontrol Formu İcmali: İmalat ve montaj süresince kaynakların kontrolü periyodik olarak yapılır. Kontrol metot ve periyotları imalat şekil ve hızına göre belirlenir.

7.İLGİLİ DOKÜMANLAR
Formlar
֍ Form 051. Ölçü Kontrol Formu
֍ Form 090. Boya Kontrol Formu
֍ Form 067. Kaynak Göz Kontrol Formu İcmali
֍ Kaynak Yöntem Tanımı (WPS) Formu
֍ Kaynak Operatörü Sertifikası (WPQ) Formu
֍ NDT firması tarafından verilen test ve raporlar

Referanslar

8.DAĞITIM
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildirilen ortak alandan kullanılarak yapılır. Elektronik ortamda ulaşılamayan kişilere çıktısı alınmış şekilde (hard copy) yapılacak doküman dağıtımlarında kontrollü kopya (kopyaların arka kısmına kırmızı renkli “KONTROLLU KOPYA” kaşesi vurularak) olarak doküman dağıtım formu ile teslim edilir.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama