CNC Boru Kesim Tezgahı Kullanım Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalathanelerinde kullanılan CNC boru kesim tezgahlarının kullanılması ile ilgili basamaklarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
Bu talimatname Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalathanelerinde kullanılan CNC boru kesim tezgahlarını kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama
MADDE 5 –
Hazırlık
֍ Makinenin tümüne göz kontrolü yap, olması gerekmeyen tüm malzemeleri uzaklaştır.
֍ Gerekli kişisel koruyucu donanımlarını (koruyucu eldiven, renkli camlı kaynakçı gözlüğü ve iş ayakkabısı) giy.
֍ Makinenin torcunu kontrol et. Tıkanma var ise uçları değiştir. Bu işlem sırasında gerekli kilitleme/etiketleme yap.
֍ Makinenin şalterini ve jeneratörü açarak güç gelmesini sağla. Bunu yaparken makine üzerinde herhangi bir çalışma olup olmadığına dikkat et.
֍ Azot ve oksijen tüplerini aç ve basınçları kontrol et. Açma işlemi sırasında tüplere yağlı elle dokunma.
֍ Kompresörü aç ve makineye gelen hava hortumu yerine tak.
֍ Makineye kontrol amacıyla START ver. x ekseni üzerinde doğru çalışıp çalışmadığını ve diğer sürücüleri (ayna, A sürücüsü, x-y-z sürücüleri) kontrol et. Motorlarda gevşeme olup olmadığına bak.
֍ Eğer makine hareketinde herhangi bir uygunsuzluk gözlenirse öncelikle üst amire haber ver.
֍ Üst amirin bilgisi dahilinde makinenin acil durdurma butonuna bas ve üçüncü kişilerin makineyi manuel olarak hareket ettirmemeleri için uygun kilitleme/etiketleme yap.
֍ Motorlarda boşluk olup olmadığını elle kontrol et.
֍ Boşluk var ise cıvataları sök. Bu esnada uygun el aletleri ve eldiven kullan.
֍ Dişlilerden kurtarılarak motoru boşa al.
֍ X yönünde makineyi hareket ettirerek boşluğunu al.
֍ Motorları yerine oturt, acil durdurma butonunu açarak makineyi tekrar kontrol ey.
֍ Uygunsuzluk devam ediyor ise üst amirin bilgisi dahilinde makinenin servisine haber ver.
֍ Uygunsuzluk giderildi ise üretim aşamasına geç.

Üretim
֍ Makine sadece yetkili kişi/kişiler tarafından kullanılacaktır.
֍ Öncelikle malzemenin projeye göre kontrolünü yap, projeye uygun malzemeyi belirle.
֍ Uygun malzemeyi (paket halinde) önceden hazırlanmış olan arabayla birlikte makine yanına getir.
֍ Paketi bağlayan spanzetlerin uygunluğunu kontrol et.
֍ Paket halindeki malzemeyi arabadan makine yanına vinçle veya elle indir.
֍ Vinçle indirilmeden önce uygun sapan seç.
֍ Sapanda veya çelik halatta herhangi aşınma, yıpranma olup olmadığını kontrol et. Aşınma, yıpranma durumunda sapanı veya çelik halatı kesinlikle kullanma ve amirine bildir.
֍ Malzemeyi boğdurarak dengeli bir şekilde bağla.
֍ Malzemeyi vinçle kaldırarak yükün altından kimsenin geçmeyeceğinden emin olduktan sonra dengeli bir şekilde tezgah üzerine yerleştir.
֍ Vinçle yapılan çalışmalarda “Vinç Kullanma Talimatı”na harfiyen uy.
֍ Malzeme elle kaldırılıyorsa en az iki kişi tarafından dizlerden eğilip kalkılarak kaldır.
֍ Makinenin ayaklarını borunun çapına göre uygun konuma getir.
֍ Makine yanına indirilen malzemeyi karşılıklı iki kişi tarafından makinenin üzerine yerleştir.
֍ Borunun sıfır noktasını al.
֍ Kesim pozunu makinenin kontrol paneline gir ve kesim işlemine başla.
֍ Kesim tamamlanmasının ardından makinenin önünde bulunan kişi kesilen parçanın düşmemesi için alttan malzemeyi elle destekler ve kesimin bitmesinin ardından malzemeyi alarak malzeme cinsine göre istif alanına yerleştir.

Bakım
֍ Bakım işlerine başlamadan önce makinenin enerjisini kes, bakım olduğuna dair uygun etiketleme/kilitleme yap.
֍ Periyodik bakımlar operatör tarafından yapılır.
֍ Makineye ait tüm sviçleri temizle.
֍ Makinenin su seviyesini ve kirliliğini kontrol et. Eğer uygunsuzluk var ise suyu değiştir.
֍ Su değiştirilmesi esnasında tüm elektrik aksamı kapat, acil durdurma butonuna bas, kilitleme/etiketleme yap.
֍ Değiştirme işlemine başlamadan önce uygun gözlük ve eldiven giy.
֍ Değiştirilen suyu uygun şekilde bertaraf edilmek üzere uygun kaplarda topla.
֍ Üst kapak açılarak huni yardımıyla temiz su ekle.
֍ Makine geneline 2-3 günde bir havayla temizleme yap. Bu işlem sırasında koruyucu maske kullan.Tezgah altı parça dolduysa temizliğini yap.
֍ Temizliğe başlamadan önce makineyi sona al, durdurulur, kilitleme/etiketleme yap.
֍ Temizliğe başlamadan önce uygun koruyucu maske tak.
֍ Temizlik işlemi elle yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
İlgili Dokümanlar
MADDE 9 –
Formlar

Referanslar

YEDİNCİ BÖLÜM
Dağıtım
MADDE 10 –
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildirilen ortak alandan kullanılarak yapılır. Elektronik ortamda ulaşılamayan kişilere çıktısı alınmış şekilde (hard copy) yapılacak doküman dağıtımlarında kontrollü kopya (kopyaların arka kısmına kırmızı renkli “KONTROLLU KOPYA” kaşesi vurularak) olarak doküman dağıtım formu ile teslim edilir.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama