CNC Kesim Tezgahı Kullanım Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalathanelerinde kullanılan CNC kesim tezgahlarının kullanılması ile ilgili basamaklarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
Bu talimatname Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalathanelerinde kullanılan CNC kesim tezgahlarını kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama
MADDE 5 –

Hazırlık
֍ Makinenin tümüne göz kontrolü yap, olması gerekmeyen tüm malzemeleri uzaklaştır.
֍ Gerekli kişisel koruyucu donanımlarını (koruyucu eldiven, renkli camlı kaynakçı gözlüğü ve iş ayakkabısı) giy.
֍ Makinenin şalterini açarak güç gelmesini sağla. Bunu yaparken makine üzerinde herhangi bir çalışma olup olmadığına dikkat et.
֍ Makineye kontrol amacıyla START verilir. x-y eksenleri üzerinde doğru çalışıp çalışmadığı kontrol et. Motorlarda gevşeme olup olmadığına bak.
֍ Eğer makine hareketinde herhangi bir uygunsuzluk gözlenirse öncelikle üst amire haber ver.
֍ Makinenin acil durdurma butonuna bas ve üçüncü kişilerin makineyi manuel olarak hareket ettirmemeleri için uygun kilitleme/etiketleme yap.
֍ Motorlarda boşluk olup olmadığı elle kontrol et.
֍ Boşluk var ise cıvataları sök. Bu esnada uygun el aletleri ve eldiven kullan.
֍
Dişlilerden kurtarılarak motoru boşa al.
֍ X yönünde makineyi hareket ettirerek boşluğunu al.
֍ Motorları yerine oturt, acil durdurma butonunu açarak makineyi tekrar kontrol et.
֍ Uygunsuzluk devam ediyor ise üst amirin bilgisi dahilinde makinenin servisine haber ver.
֍ Uygunsuzluk giderildi ise üretim aşamasına geç.

Üretim
֍ Makine sadece yetkili kişi/kişiler tarafından kullanılacaktır.
֍ Öncelikle malzemenin projeye göre kontrolünü yap, projeye uygun malzemeyi belirle.
֍ Malzemenin ağırlığını hesapla.
֍ Malzeme ağırlığı 8 tondan fazla ise malzemeyi yerde oksijenle keserek miktarını düşür.
֍ Koruyucu ekipman giy, çevrede yanıcı malzeme olup olmadığını kontrol et, kesim ekipmanlarının uygunluğunu kontrol et.
֍ Malzemenin kesimi sırasında “Sıcak Çalışma Talimatı”na harfiyen uy.
֍ Uygun ağırlıktaki malzemeyi vinçle kaldır.
֍ Çelik zincir veya çelik halatta herhangi aşınma, yıpranma olup olmadığını kontrol et. Aşınma, yıpranma durumunda çelik zinciri veya çelik halatı kesinlikle kullanma ve amirine haber.
֍ Malzemeni boyutlarına göre uygun kaldırma aparatını seç.
֍ Mıknatısla kaldırma yapılacaksa malzeme ağırlığının ve kalınlığının uygunluğuna azami özen göster. 8 mm altında mıknatısları kullanma.
֍ Aparatı malzemeyi ortalayacak şekilde ve kaymayacak şekilde kilitleyerek bağla.
֍ Malzemeyi vinçle kaldırarak yükün altından, önünden ve arkasından kimsenin geçmeyeceğinden emin olduktan sonra dengeli bir şekilde tezgah üzerine yerleştir. Bu aşamada malzemeye yaklaşma yanında dur, altında, önünde veya arkasından kesinlikle durma.
֍ Vinçle yapılan çalışmalarda “Vinç Kullanma Talimatı”na harfiyen uy.
֍ Makineyi kontrollü bir şekilde, konveyöre dikkat ederek sıfır noktasına çek.
֍ Projeyi hazırla ve USB’e veya ağa yükle.
֍ Sacın koordinatlarını sıfırla.
֍ Kontrol amaçlı saca markalama yap.
֍ Kesim tüplerini aç. Tüpler açılırken tüp basıncına, bağlı ve dik bir vaziyette muhafaza edilip edilmediğine dikkat et. Tüplere yağlı elle dokunma.
֍ Torç uçlarını kontrol et.
֍ Torç uçları kontrol edilirken jeneratörün acil durdurma butonuna bas, etiketleme/kilitleme yap.
֍ Torç uçları kontrolüne başlamadan önce uygun koruyucu eldiven giy.
֍ Uygun memeyi uygun anahtar yardımıyla tak.
֍ Kompresörü ve kurutmayı aç.
֍ Havalandırma START butonuna basarak havalandırmayı aç.
֍ Makineye START vererek kesime başla.
֍ Üretim esnasında tezgah üzerine çıkılarak gözle kontroller yapılır. Uygunsuzluk varsa basınç veya uç parametrelerini değiştirerek kesime devam et.
֍ Makinenin kesmediği hassas noktaları tezgah üzerine çıkarak oksijenle kes. Tezgah üzerine çıkmadan önce tezgahın sabitleyici ekipmanlarının yerinde olup olmadığını kontrol et.
֍ Koruyucu ekipman giy, çevrede yanıcı malzeme olup olmadığını kontrol et, kesim ekipmanlarının uygunluğunu kontrol et.
֍ Malzemenin kesimi sırasında “Sıcak Çalışma Talimatı”na harfiyen uy.
֍ Kesilen malzeme ağırlığına göre elle veya vinçle kaldır.
֍ Eğer elle taşıma yapılıyorsa en az iki kişi kaldır, dizlerden eğilip kalk.
֍ Çelik zincir veya çelik halatta herhangi aşınma, yıpranma olup olmadığını kontrol et. Aşınma, yıpranma durumunda çelik zinciri veya çelik halatı kesinlikle kullanma ve amirine haber.
֍ Malzemeni boyutlarına göre uygun kaldırma aparatını seç.
֍ Mıknatısla kaldırma yapılacaksa malzeme ağırlığının ve kalınlığının uygunluğuna azami özen göster. 8 mm altında mıknatısları kullanma.
֍ Kaldırılan malzemeyi imalata verilecek şekilde kovalara doldur ve imalatın yapıldığı yere düzgün bir şekilde istifle.
֍ Mesai bitiminde makineyi durdur, sona getir, kompresörü, jeneratörü, basınçlı tüpleri   ve havalandırmayı kapat.

Bakım
֍ Bakım işlerine başlamadan önce makinenin enerjisini kes, bakım olduğuna dair uygun etiketleme/kilitleme yap.
֍ Periyodik bakım operatör tarafından yapılır.
֍ Makineye ait tüm sviçleri temizle.
֍ Makinenin su seviyesini ve kirliliğini kontrol et. Eğer uygunsuzluk var ise suyu değiştir.
֍ Su değiştirilmesi esnasında tüm elektrik aksamını kapat, acil durdurma butonuna bas, kilitleme/etiketleme yap.
֍ Değiştirme işlemine başlamadan önce uygun gözlük ve eldiven giy.
֍ Değiştirilen suyu uygun şekilde bertaraf edilmek üzere uygun kaplarda topla.
֍ Üst kapağı açarak huni yardımıyla temiz su ekle.
֍ Makine geneline 2-3 günde bir havayla temizleme yap. Bu işlem sırasında koruyucu maske kullan.
֍ Tezgah altı cürufla dolduysa temizliğini yap.
֍ Temizliğe başlamadan önce makineyi sona al, durdur, kilitleme/etiketleme yap.
֍ Temizliğe başlamadan önce uygun koruyucu maske tak.
֍ Tezgahın üzerindeki ızgaraları kaldır.
֍ Vinç yardımıyla kovaları çıkar.
֍ Vinçle kaldırma işlemi sırasında “Vinç Kullanma Talimatı”na harfiyen uy.
֍ Kaldırılan malzemeyi içerideki hurda kovasına dök, uygun şekilde bertaraf edilmek üzere topla.
֍ Kovaları vinç yardımıyla tekrar yerine al, ızgaraları yerine yerleştir. Izgaralarda herhangi bir uygunsuzluk olup olmadığı kontrol et. Özellikle yürüme yollarında açıklık olup olmadığını kontrol et.

ALTINCI BÖLÜM
İlgili Dokümanlar
MADDE 9 –
Formlar

Referanslar

YEDİNCİ BÖLÜM
Dağıtım
MADDE 10 –

Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildirilen ortak alandan kullanılarak yapılır. Elektronik ortamda ulaşılamayan kişilere çıktısı alınmış şekilde (hard copy) yapılacak doküman dağıtımlarında kontrollü kopya (kopyaların arka kısmına kırmızı renkli “KONTROLLU KOPYA” kaşesi vurularak) olarak doküman dağıtım formu ile teslim edilir.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama