Delik Delme Makinası Kullanım Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama’ya ait imalathane ve şantiyelerinde kullanılan delik delme makinalarının kullanılması ile ilgili basamaklarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
Bu talimatname Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama’ya ait imalathane ve şantiyelerinde kullanılan delik delme makinalarını kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 –

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama
MADDE 5 –
Hazırlık
֍ Makinenin tümüne göz kontrolü yap, olması gerekmeyen tüm malzemeleri uzaklaştır.
֍ Gerekli kişisel koruyucu donanımlarını (koruyucu eldiven, koruyucu gözlük ve iş ayakkabısı vb.) giy.
֍ Elektrik aksamı ve koruyucular kontrol edilir. Koruyucular yerinde değilse çalışmaya başlama.

Üretim
֍ Makine sadece yetkili kişi/kişiler tarafından kullanılacaktır.
֍ Makinenin Kullanma Çizelgesinden hangi kalınlıktaki malzemenin hangi ebattaki uçla delineceğine karar ver.
֍ Eğer makineye takılı olan uç uygun ise delik delme işlemine başla.
֍ Makineye takılı olan uç uygun değil ise mevcut ucu anahtar yardımıyla sök, uygun ucu yerine tak.
֍ Makinenin acil durdurma butonlarını aç, START butonuna bas.
֍ Delinecek olan plakaları çapına uygun olarak makineye yerleştir.
֍ Malzemeyi çatal yardımıyla destekle, eller makineden uzaklaştırıldıktan sonra pedal yardımıyla delik delme veya kesim işlemini gerçekleştir. Delik delmeye başlamadan önce makine arkasında kimsenin olup olmadığını kontrol et.
֍ Delik delme sırasında meydana gelen ısının bertaraf edilmesi ve delinme işleminin kolaylaştırılması için yağdanlıkla yağ damlat.
֍ Çalışma tamamlandıktan sonra makineyi STOP et, fişi çıkar ve acil durdurma butonlarına bas.

Bakım
֍ Bakım işlerine başlamadan önce makinenin enerjisini kes, bakım olduğuna dair uygun etiketleme/kilitleme yap.
֍ Periyodik bakım operatör tarafından yapılır.
֍ Makinenin temizliğini havayla ve bezle yap.

ALTINCI BÖLÜM
İlgili Dokümanlar
MADDE 9 –
Formlar

Referanslar

YEDİNCİ BÖLÜM
Dağıtım
MADDE 10 –
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildirilen ortak alandan kullanılarak yapılır. Elektronik ortamda ulaşılamayan kişilere çıktısı alınmış şekilde (hard copy) yapılacak doküman dağıtımlarında kontrollü kopya (kopyaların arka kısmına kırmızı renkli “KONTROLLU KOPYA” kaşesi vurularak) olarak doküman dağıtım formu ile teslim edilir.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama