Delik Delme Makinası Kullanım Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama’ya ait imalathane ve şantiyelerinde kullanılan delik delme makinalarının kullanılması ile ilgili basamaklarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
Bu talimatname Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama’ya ait imalathane ve şantiyelerinde kullanılan delik delme makinalarını kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 –

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama
MADDE 5 –
Hazırlık
֍ Makinenin tümüne göz kontrolü yap, olması gerekmeyen tüm malzemeleri uzaklaştır.
֍ Gerekli kişisel koruyucu donanımlarını (koruyucu eldiven, koruyucu gözlük ve iş ayakkabısı vb.) giy.
֍ Elektrik aksamı ve koruyucular kontrol edilir. Koruyucular yerinde değilse çalışmaya başlama.

Üretim
֍ Makine sadece yetkili kişi/kişiler tarafından kullanılacaktır.
֍ Makinenin Kullanma Çizelgesinden hangi kalınlıktaki malzemenin hangi ebattaki uçla delineceğine karar ver.
֍ Eğer makineye takılı olan uç uygun ise delik delme işlemine başla.
֍ Makineye takılı olan uç uygun değil ise mevcut ucu anahtar yardımıyla sök, uygun ucu yerine tak.
֍ Makinenin acil durdurma butonlarını aç, START butonuna bas.
֍ Delinecek olan plakaları çapına uygun olarak makineye yerleştir.
֍ Malzemeyi çatal yardımıyla destekle, eller makineden uzaklaştırıldıktan sonra pedal yardımıyla delik delme veya kesim işlemini gerçekleştir. Delik delmeye başlamadan önce makine arkasında kimsenin olup olmadığını kontrol et.
֍ Delik delme sırasında meydana gelen ısının bertaraf edilmesi ve delinme işleminin kolaylaştırılması için yağdanlıkla yağ damlat.
֍ Çalışma tamamlandıktan sonra makineyi STOP et, fişi çıkar ve acil durdurma butonlarına bas.

Bakım
֍ Bakım işlerine başlamadan önce makinenin enerjisini kes, bakım olduğuna dair uygun etiketleme/kilitleme yap.
֍ Periyodik bakım operatör tarafından yapılır.
֍ Makinenin temizliğini havayla ve bezle yap.

ALTINCI BÖLÜM
İlgili Dokümanlar
MADDE 9 –
Formlar

Referanslar

YEDİNCİ BÖLÜM
Dağıtım
MADDE 10 –
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildiri

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama