El İle Malzeme Taşıma Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, imalathane ve şantiyelerinde, imalat ve montaj sahası içerisinde malzemelerin el ile taşınması sağlamak.

Kapsam
MADDE 2 –
Bu talimatname Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, imalathane ve şantiye çalışanlarını kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama
MADDE 5 –
֍ Malzemeyi; sadece kısa mesafelerde ve hafif ise elle taşıyınız.
֍ Malzemeyi düzgün, tutulabilecek, kaygan olmayan, ağırlık merkezini tayin ederek, ağırlık merkezinden tutunuz.
֍ Malzemeleri en az iki kişi taşıyınız.
֍ Malzemeyi kaldırırken ve indirirken, bel ile değil, daha güçlü bir bölge olan bacaklarınızla kaldırınız.
֍ Ağır malzemeleri kesinlikle el ile taşımayınız.
֍ Malzemeyi taşırken iş eldivenlerini giyiniz.

ALTINCI BÖLÜM
İlgili Dokümanlar
MADDE 9 –
Formlar

Referanslar

YEDİNCİ BÖLÜM
Dağıtım
MADDE 10 –
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildirilen ortak alandan kullanılarak yapılır. Elektronik ortamda ulaşılamayan kişilere çıktısı alınmış şekilde (hard copy) yapılacak doküman dağıtımlarında kontrollü kopya (kopyaların arka kısmına kırmızı renkli “KONTROLLU KOPYA” kaşesi vurularak) olarak doküman dağıtım formu ile teslim edilir.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

 

 

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama