Forklift İle Malzeme Taşıma Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulamaya ait imalathane ve şantiyelerinde Forklift ile yapılacak ürün (malzeme, ekipman, ara ürün) taşımaları, imalathane ve şantiye içinde yapılacak benzeri hareketlerin nasıl yapılacağının ana kurallarını tespit etmek ve böylece taşıma sırasında hasar riskini en aza indirmek ve idari yönden taşıma ile ilgili işlemlerin eksiksiz yapılmasını sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 –
Bu talimatname Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalathane ve şantiyelerinde kullanılan tüm forklift ile yapılan tüm malzeme taşıma işlerini kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama
MADDE 5 –
Çatalların Ayarlanması
֍ Yükün emniyetli taşınması açısından; yük durumunu müsaade ettiğince geniş ayarlayınız.
֍ Yükün her iki çatala eşit oturmasına dikkat ediniz.
֍ Çatal pimini kaldırarak, çatalı istediğiniz konuma kaydırınız.
֍ Pimi tekrar indiriniz. Kızaktaki yuvaya oturduğundan emin olunuz.

2.Yükü Kaldırmak
֍ Yükü tam karşıdan yaklaşarak alınız. Çatalların yüke göre uygun açıklıkta olmasına dikkat ediniz. Çatalların yükün müsaade ettiği ölçüde birbirinden açık olması denge açısından çok önemlidir.
֍ Yük tablaya temas edene kadar forklifti yürütünüz.
֍ Yük çatallara oturuncaya kadar çatalları kaldırıp, kızakları hafifçe geriye yatırınız.
֍ Yükün dengeli alındığından emin olunca kızakları geriye yatırınız.

3.Yuvarlak Cisimleri Kaldırmak
֍ Yuvarlak cismi hareketsiz halde duracak şekilde takoz ile bloke ediniz.
֍ Çatalları iyice öne yatırarak yerden cismin altına veriniz.
֍ Yerden kesmeden önce kızakları geriye yatırarak, yükün tablaya oturmasını sağlayınız.
֍ Emniyetli seyahat için yükü yerden gerektiği kadar kaldırınız.

4.Yükün Sevk Edilmesi
֍ Yükü mümkün olduğu kadar yere yakın taşıyınız. Ancak bu mesafe emniyetli bir mesafe olmalıdır.
֍ Yüklü kızağı geriye yatırarak seyahat ediniz.
֍ Havaleli yüklerde, gittiğin yönü daha iyi görebilmek için geri geri gidiniz.
֍ Keskin köşe dönerken, iç tarafa yakın dönüş uygulanmalıdır. Tahrik lastiği köşeye geldiği anda dönüşe başlayınız.

5.Yükü Boşaltmak
֍ Boşaltma yerine dik olarak yaklaşınız.
֍ Boşaltma noktasının tam üstüne gelince kızakları öne doğru yatırınız.
֍ Kızakları indirerek, geriye yavaş yavaş çıkarak, yükten kurtarınız.
֍ Çatalları ve tablayı tekrar yere yakın hale (park ya da seyahat) getiriniz.

ALTINCI BÖLÜM
İlgili Dokümanlar
MADDE 9 –
Formlar

Referanslar

YEDİNCİ BÖLÜM
Dağıtım
MADDE 10 –
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildirilen ortak alandan kullanılarak yapılır. Elektronik ortamda ulaşılamayan kişilere çıktısı alınmış şekilde (hard copy) yapılacak doküman dağıtımlarında kontrollü kopya (kopyaların arka kısmına kırmızı renkli “KONTROLLU KOPYA” kaşesi vurularak) olarak doküman dağıtım formu ile teslim edilir.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

 

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama