Genel Boya Şartnamesi

GENEL
1.1 İçerik
1.1.1. Şartnamenin Kapsamı
Bu teknik şartname Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama tarafından imalat ve/veya montaj sonrasında her cins tank, basınçlı ekipman, çelik konstrüksiyon, boru ve ekipmanların boyanması işleri ile ilgili teknik konuları kapsar.

BOYANACAK YÜZEYLERİN HAZIRLANMASI
֍ Boyanacak yüzeyler üzerinde bulunan kir, pas, kaynak artıkları ve eski boyalar, kum raspası ve keski, spatula, çekiç, tel fırça vs. ile silinip yıkanarak temizlenecek ve kurumaya bırakılacaktır.
֍ Kum raspası veya çelik granür yöntemiyle yapılan temizlik, SA 2 ½ kalitesinde olacaktır.

Elle temizlik aşağıda belirtilen usullerden biri ile yaptırılabilir.
֍ Yüzeylerin pası döner fırça, zımpara, tel fırça vs. ile temizlendikten sonra İşveren ve/veya İşveren Temsilcisi tarafından kontrol edilir.
֍ Boyanacak yüzeyler keski, spatula, çekiç, tel fırça, zımpara vs. ile tamamen temizlenecek, paslar asit, solvent, sodalı su, deterjan vs. ile silinip yıkanarak temizlenecek ve kurumaya bırakılacaktır.
֍ Boyanacak yüzeylerin hangi usul ile (kum raspası, elle temizlik gibi) temizleneceğine İşveren ve/veya İşveren Temsilcisi karar verir.
֍ Kalite bölümü tarafından temizliği onaylanmayan yüzeyler, ilgili maddede belirtilen yüzey kaliteleri temin edilinceye kadar temizlenmeye devam edilecektir. İşveren ve/veya İşveren Temsilcisinin kararı kesin olup, boya uygulayıcısı hiçbir itirazda bulunamaz.
֍ Gerek kumlama gerekse elle temizlik usulüyle temizlenip uygun bulunan yüzeylere aynı gün içinde astar boyası tatbik edilecektir. Ertesi güne bırakılan boyanmamış yüzeyler tekrar temizlettirilir.

BOYAMA
֍ Temizliği onaylanmış yüzeyler, İşveren ve/veya İşveren Temsilcisinin uygun gördüğü boya ile boyanacaktır. Son kat boya renkleri boya uygulayıcısına önceden bildirilir.
֍ İşveren ve/veya İşveren Temsilcisinin gerek gördüğü yerlerde boya kat sayısını değiştirebilir. Boyalar yüzey toleransı epoksi ve poliüretan bazlıdır. Boya kat sayısında esas olan asgari kuru film kalınlığındadır. Boya uygulayıcısı boyanan yüzeylerde asgari film kalınlığı elde edilene kadar boyamaya devam edecektir.
֍ Bütün temizlenmiş ve tozdan arındırılmış yüzeyler astar boya çekilmeden evvel Kalite Bölümüne gösterilecektir. Ancak Kalite Bölümünün kontrol edip, kabul ettiği yüzeylere astar boya sürülebilir. Kalite Bölümüne gösterilmeden boyanan yüzeyler boyanmış kabul edilmez, tekrar temizlettirilip yeniden boyattırılır ve bu ilave iş için herhangi bir ödeme yapılmadığı gibi İşveren tarafından temin edilmiş ise ziyan edilen boyanın fiyatı her kat için metrekarede 300 gr. hesabı ile boya uygulayıcısına tazmin ettirilir.
֍ Boya kendi orijinal kabı içerisinde, imalatçısının tavsiyeleri göz önünde bulundurularak karıştırılacaktır. Boya kullanmak için bu kaptan daha ufak kaplara döküldüğünde zaman zaman karıştırılarak kullanılacaktır. Karışımı hazırlanan boya tavsiye edilen zaman içinde mutlaka kullanılacaktır.
֍ Boyaya herhangi bir inceltici ilave etmek gerektiğinde, orijinal kaba imalatçısının tavsiyesine göre inceltici konacaktır. Kullanmak için alınmış ufak kaplarla inceltici ilave edilmeyecektir.
֍ Tanklar, boru hatlarında kullanılacak epoksi astar ve ara kat ile poliüretan son kat boyalar rulo, fırça ve airless (havasız) tabanca ile uygulanacaktır. Her katta tam örtücülük sağlanacak ve gözenek bulunmayacaktır. Kaynak yerleri, köşeler, vana ve flanşlar fırça ile boyanacaktır. Kaynak yerleri hiçbir şekilde hidrostatik testten önce boyanmayacaktır.
֍ Kullanılacak boya ve astar, yüzey toleranslı epoksi astar ve ara kat ile poliüretan son kat boyadır. Temin durumuna göre boya tipi değiştirilebilir. Boya seçimi İşveren ve/veya İşveren Temsilcisi yetki ve sorumluluğunda olup Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, boyayı şartnamesine uygun şekilde kullanmakla yükümlüdür.
֍ Boya daima kuru yüzeylere sürülecektir. Yağmurlu, sisli havalarda, çelik malzeme üzerinde çiğ oluştuğu sabah erken saatlerde, boyanacak malzeme (çelik) yüzey sıcaklığının + 5ºC’den düşük olduğu hallerde ve genel olarak havadaki nem oranının yoğuşma noktasının üzerinde olduğu durumlarda boya işi yapılmayacaktır.
֍ Astar boya üzerinde hasara uğramış yerler tekrar temiz, metal yüzeyi elde edilinceye kadar tel fırça ile temizlenecek ve yeniden boya ile boyanacaktır.
֍ Boyanan satıhlar üzerinde akıntı olmayacak ve boya homojen dağıtılacaktır. Her kat boya arasında en az 24 saat kuruma zamanı bırakılacaktır. Boya kuru film kalınlıkları Kalite Bölümü tarafından kontrol edilecek veya ettirilecek, yeterli kalınlıkta bulunmayan katlar tekrar boyatılacaktır. Bunun için ilave ödeme söz konusu değildir.
֍ Boru hatları boyandıktan sonra üzerlerine İşveren ve/veya İşveren Temsilcisinin göstereceği yerlere içinden geçen akışkanı sembolize eden bantlar yapıştırılacaktır.
֍ İskelede boya yapılırken, mevcut boyalı kısımlar üzerine damlatılmamasına dikkat edilecektir.
֍ Gerek kumlama gerekse boyama esnasında tanklar üzerindeki emniyet vanaları, manometre, termometre, seviye göstergesi vs. gibi ekipmanlar koruma altına alınacaktır.

GENEL
֍ Boyanın nakli, püskürtülmesi veya tinerli çalışması sırasında kurşun veya tiner buharlarının şahıslara yapacakları zararlardan korunma yolları şartnamede belirtilmez.
֍ Çelik yüzeylerin kir, pas, toz ve pastan tamamen temizlenmiş olması boyanın ömrüne tesir eden en önemli faktördür. Her yerde aynı kalınlıkta boyanmış yüzey elde edebilmek için boyanın daima iyi karıştırılmış olması lazımdır. Bu iki husus, boya uygulayıcıları tarafından daima göz önünde bulundurulmalıdır.
֍ Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama çalışanları ve boya uygulayıcıları, montaj sahası içerisinde İşveren personelinin uymakla yükümlü olduğu bütün emniyet ve koruma talimatlarına uymaya mecburdur.

PAKEL’İN TEMİN EDECEĞİ MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ
֍ Boya uygulayıcısının temin edeceği kum; %96-98 silis ihtiva eden yıkanmış, elenmiş, kurutulmuş 1-2 mm tane iriliğinde olacaktır. Bu özelliklere uymayan kum getirildiği tesbit edildiğinde, fabrika ve/veya şantiye sahasına (tesise) sokulmasına ve kullanılmasına izin verilmeyecektir. Yüzey temizliğinde kullanılması istenen çelik grid özellikleri işin teknik şartnamesinde belirtilmiştir. Kullanılacak kum veya gridin tuzluluk oranı 150 mikrosimensi aşmayacaktır. İşveren ve/veya İşveren Temsilcisinin kullanılacak kumun veya gridin tuzluluk oranı onaylamadan kullanılamaz.
֍ Kompresör ve diğer ekipman.
֍ Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, yeterli sayıda ve emniyetli kum kazanı, nozul, hortum, portatif iskele gibi teçhizatı temin edecektir.

Boya için gereken araç ve gereçler:
Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, boya için gereken airless (havasız) tabanca, ek boya kabı, fırça, tel fırça, spatula, keski, deterjan, sodalı su, rulo, iskele malzemesi, solvent, döner fırça, zımpara, toz bezi gibi araç ve gereçleri standartlara uygun malzemelerden seçecektir.

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama