Göz Koruyucuları Kullanım Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalathane ve şantiyelerinde yapılacak çalışmalarda gözleri korumak için kullanılması gereken göz koruyucularının kullanılmasını sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 –
Bu talimatname Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalathane ve şantiyelerinde yapılacak çalışmalarda gözleri korumak için kullanılması gereken göz koruyucularını kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama
MADDE 5 –
Çalışma Göz Koruyucuları Kullanım Talimatı
Işınlardan, ışıktan, ısıdan, parçacıklardan ve tehlikeli ortamlardan gözü korumak amacıyla göze uygun kafes, gölgelik, yüz siperliği ve/veya taşlama gözlüğü mutlaka kullanılacaktır.
Aşağıdaki durumlarda da göz koruması için gerekli araçlar kullanılacaktır.
֍ Taşlama yaparken,
֍ Matkap veya el breyzi kullanırken,
֍ Beton, çimento ve boya işleri yaparken veya tezgâhlarda taşlama yaparken,
֍ Kaynak, spreyli boya veya patlama işlemi yaparken,
֍ Basınçlı hava ile temizleme yaparken, kazanları temizlerken,
֍ Testere ile kesme işlemi yaparken,
֍ Soğutma gazı, asit, alkali muhtevasına sahip maddeler üzerinde çalışırken,
֍ Kamyon ve hareketli araçların altında çalışırken,
֍ Topraklama yaparken, devreyi keserken veya devreye alırken,
֍ Yüksek gerilim sigortalarını değiştirirken
֍ Kaynak yaparken veya kesme için kullanılan üfleç kullanırken,
֍ Kazan ateşini gözlerken,
֍ Yüksek basınçlı suyla veya temizleme deterjanlarıyla yıkama yaparken,
֍ Hat enerjili iken cıva buharlı veya benzeri lamba değiştirirken,
֍ Erimiş metallerle çalışırken,
֍ Asit baz ve her türlü kimyasal madde ile çalışırken,
֍ Küllü ve kömürlü ortamlarda çalışırken.
֍ Rüzgârlı ortamlarda çalışırken.
Bu maddelerden de anlaşılacağı üzerine fabrika ve şantiyede çalışan tüm çalışanlar mesai başlar başlamaz yaptığı işe uygun göz koruyucusunu takıp mesai bitimine kadar kesinlikle çıkarmayacaktır.

ALTINCI BÖLÜM
İlgili Dokümanlar
MADDE 9 –
Formlar

Referanslar

YEDİNCİ BÖLÜM
Dağıtım
MADDE 10 –
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildirilen ortak alandan kullanılarak yapılır. Elektronik ortamda ulaşılamayan kişilere çıktısı alınmış şekilde (hard copy) yapılacak doküman dağıtımlarında kontrollü kopya (kopyaların arka kısmına kırmızı renkli “KONTROLLU KOPYA” kaşesi vurularak) olarak ilan panolarında ilan edilir.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama