İşlem Metedolojisi (Tank Montajı)

Bu metot beyanı imalatı ve montajı yapılacak olan Ham Su Tankının yapımında dizayn, hesaplama, çizim, malzememe tedariği, imalat, ulaşım, saha montajı, denetim, test, boya ve kalibrasyonu için gerekli olan minimum teknik gerekleri kapsar.

Tank 15.000 m³ ham suyu atmosferik basınçta depolayacak koşullarda olacaktır.

Aksi belirtilmedikçe dizayn, imalat, montaj, kontrol ve testler API 650 standardına göre gerçekleştirilecektir.

Şartname ya da standartlarda oluşabilecek bir uyumsuzluk durumunda, işverene sorularak işe başlanacaktır.

Malzemeler
֍ Kullanılan bütün malzemeler projelerdeki malzemeler ile uyumlu olmalıdır. Farklı malzemeler ancak müşteri onayından sonra kullanılacaktır.
֍ Bütün malzemeler ASTM ve API standartlarına uygun olarak temin edilecektir.
֍ Bütün malzemeler kimyasal ve mekanik özelliklerin belirtildiği malzeme sertifikalarına sahip olmalıdır.

Tank Tabanı
֍ Tank tabanı eğimi projede belirtilmiş eğime uygun olmalıdır.
֍ Tank bordür sacları gövde saclarından belli bir mesafe içeride monte edilmelidir.
֍ Tank taban sacları kalınlıkları korozyon payı dahil olarak 8 mm olacaktır.

Tank Gövdesi
֍ Tank nominal çapı 36 metre olacak, düşey eksende gövde çapı API 650 standardı toleransları dikkate alınarak hesaplamalara da uygun olarak muhafaza edilecektir. Gövde de kullanılacak sac ebatları projede belirtilmiş ebatlarda olacaktır.
֍ Tank gövde düşey ve yatay kaynakları, kaynak yöntem onayı prosedürlerine uygun olarak sertifikalı kaynakçılar tarafından gerçekleştirilecektir.
֍ Tank gövde kaynaklarında önce donam sacları dikey kaynakları yapılacak, dikey kaynakların tamamlanmasının ardından yatay kaynaklar yapılacaktır.
֍ Kaynaklarda oluşabilecek kaçıklık ve bölgesel deformasyonlar API 650 standardına uygun olarak kontrol edilecek ve tamir gereken bölgeler API 650 standardına uygun olarak tamir edilecektir.
֍ Tank gövdesinde en üst kısımda L.100x100x10 köşebent kullanılacaktır.

Tank Rüzgar Kirişleri
֍ Rüzgar yüklerinden dolayı oluşabilecek deformasyonları engellemek için rüzgar kirişleri kullanılacaktır.
֍ Rüzgar kirişleri sacdan yada köşebentten yapılacaktır. Kirişler imalat sonrası kaynak edilerek yerine monte edilecektir.

Tank Tavanı
Tank tavanı atmosferden nemin emilimini mümkün olduğunca azaltmak için alüminyum doom roof olarak imal edilecektir.

Fabrikasyon
֍ Tank tabanı, gövde sacları, rüzgar kirişleri, tank nozulları, gövde ve tavan korkulukları, merdivenler ve platformları için dokümanlar müteahhittin sorumluluğunda olacaktır.
֍ Tankta kullanılacak bütün malzemeler yeni temin edilmiş malzemeler olacak ve malzemelerin tamamının kimyasal ve mekanik özelliklerinin belirtildiği malzeme sertifikaları olacaktır. İmalata başlamadan önce bütün malzemelerin ölçü kontrolleri ve yüzey kontrolleri gerçekleştirilecektir.
֍ Saclar ve yarı ürünlerin kesimleri mekanik kesim ya da oksijen kullanılarak yapılacaktır.
֍ Gövde sac kenarları mekanik kesim ya da mekanik gaz kullanılarak yapılacak, taban sacları kesimleri ise manuel gaz kullanılarak yapılacaktır.
֍ Sac imalatlarında büküm sonrasında saclar dikey pozisyona getirilerek 900 mm uzunluğunda bir mastar kullanılarak sacların büküm kontrolleri gerçekleştirilecektir.
֍ İmalat kaynaklarında yapılacak kaynaklara ait kaynak yöntem onayları olacaktır. İmalatta çalışacak kaynakçıların kaynakçı sertifikaları olacaktır.
֍ Müşteri ve kontrol mühendisleri imalat sahasında çalışma olan her bölgeye girme ve denetleme hakkına sahip olacaktır. İmalatçı kontrol mühendisini yapılan işlemler ile ilgili olarak bilgilendirmek zorundadır.

Montaj
֍ Flanşlar, cıvata ve somunlar, contalar ve diğer küçük parçalar kapalı kutularda nem almayacak şekilde kuru yerde muhafaza edilecektir.
֍ Tank taban sacları projeye uygun olarak tabana monte edilecektir. Tank bordür sacları ilk olarak monte edilecek olup kaynakları tek taraflı alın kaynağı olacak ve altlık kullanılacaktır.
֍ Tank taban montajında kaynaklar lap joint birleştirme kaynağı olacak ve taban montajında merkezden dışa doğru olacak şekilde sac serilimi yapılacaktır.
֍ Taban sacları serilip puntalandıktan sonra saclarda dalgalanma görülen bölgelerde gerekil düzeltmeler yapılacaktır. Kaynak sonrası oluşabilecek taban deformasyonun da ise kaynaklı bölgeler kesilecek, gerekli tamirler yapılacak ve kaynaklar kaynak prosedürlerine uygun olarak tekrar yapılacaktır.
֍ Tamir metotları müşteri ya da inspektör onaylamadan kesinlikle kullanılmayacaktır.

Gövde Montajı
֍ Tank gövde montajı nominal çap göz önünde tutularak yapılacaktır.
֍ Gövde montajı bordür saclarının montaj ve kaynağından sonra başlayacaktır.
֍ Kaynak ağzı detayları kaynak yöntem onaylarına uygun olmalıdır.
֍ Gövde sacları, gövde montajı sırasında rüzgardan doğabilecek deformasyon riskine karşı korunmalıdır.
֍ Bir önceki donam kontrolleri yapılıp onaylanmadan bir sonraki donama başlanamayacaktır.
֍ Dikey kaynaklarda bir tamir olması durumunda, kaynak tamiri yapılmadan bir sonraki adıma geçilmeyecektir.
֍ Yatay kaynaklar dikey kaynakların tamamlanmasının ardından yapılacaktır.
֍ Gövde kaynaklarının kontrollerinin tamamı hidrostatik test öncesi tamamlanmak zorundadır.
֍ Kaynak kontrolü ve hasarlı bölgelerin tamamlanmasından sonra, hidrostatik test öncesi tankın gövdesindeki hasarlar için kontroller yapılmalıdır.

Rüzgar Kirişi Montajı
֍ Rüzgar kirişi montajında, montaj öncesi ön montaj gerçekleştirilecektir. Daha sonra köşebentten yapılmış olan supportların üzerine konulacaktır.
֍ Rüzgar kirişi supportlarının gövdeye montajı yapıldıktan sonra projede belirtilen mesafelere göre rüzgar kirişi oryantasyonu yapılır.
֍ Rüzgar kirişi ile tank gövdesi arasında dikey kaynak yapılması yasaktır. Böyle bir durumda kaynak işleminin durdurulması gerekmektedir.
֍ Rüzgar kirişi korkuluğu tankı çevreleyecek şekilde ve borudan yapılmış olmalıdır.

Nozul Montajı
֍ Tank nozul montajı dizaynında tank ana eksenleri olan 0-90-180-270 dereceleri ile yükseklikte bordür saclarının üst kısımları referans alınacaktır.
֍ Nozulların gövdeye olan montajında dizayn kriterlerine bağlı olarak montaj ekseni belirlenecektir. Diğer nozullar ve drain nozulu montaj eksenine paralel olmalıdır. Nozulların gövdeye montajının ardından flanş oryantasyonu, flanş deliklerinin yatay ve dikey eksenlemesine göre yapılır.

Saha Kontrol ve Testleri
֍ Montaj çalışmaları süresince malzeme kontrolleri yapılır. Gövde sacları kontrol edilir ve gerekli yerlerde gelecekteki montaj pozisyonlarında fayda sağlaması için kayıt altına alınır.
֍ Gövde ve taban sacları kaynak ağzı hazırlıkları kontrol edilir, uygun açılmamış kaynak ağzına sahip parçalar var ise yenisi hazırlanır.
֍ Gövde montajı kontrollerinde saclar arası mesafeler kontrol edilir. Kaynak işlemleri sonrası yatay ve dikey kaynak kırıklıkları kontrolleri için API 650 de belirtilen mastar boyutlarında bir mastar hazırlanarak kaynak kırıklıkları kontrol edilir.
֍ Kaynak işlemleri tamamlandıktan sonra kaynaklarda mekanik temizliğin yapılmasının ardından göz kontrolleri gerçekleştirilir.
֍ Kaynaklarda göz kontrollerinin tamamlanmasının ardından, kaynaklarda olabilecek mevcut iç hataların tespiti için radyografik film metodu ile tahribatsız kontrol yöntemi uygulanmalıdır.

Hidrostatik Test
Bütün montaj işleri, kontrol faaliyetleri ve kontrol faaliyetleri sonucu tespit edilmiş tamir işlemlerinin tamamlanmasının ardından hidrostatik test için hazırlıklara başlanır.
Hidrostatik teste başlamadan önce kontrol edilmesi gereken hususlar:
֍ Test suyu sıcaklığı 5 ⁰C den daha düşük olamaz
֍ Tatlı su kullanılmalıdır, tatlı su bulunamaması durumunda sadece tuzlu su kullanılabilir.
֍ Tank dışı borulama tank ile birlikte teste alınamaz.
֍ Su doldurmak için geçici bağlantılar yapılmalıdır.

Tank doldurulurken dikkat edilecek hususlar;
֍ Bütün nozul, manhole ve diğer açık kısımlar körlenmelidir
֍ Tank tavanındaki bütün nozul ve açık kısımlar, açık şekilde kalacak körlenmeyecektir
֍ Su doldurulduktan sonra tanka maksimum su yükünün uygulanmasının ardından tank temelindeki çökmeler ölçülmelidir.
֍ Tanka su alım hızı, tank dizaynında belirtilmiş ürün alım hızından daha fazla olmamalıdır.
֍ Tankta test esnasında herhangi bir kaçak görülmesi durumunda, su seviyesi tamir edilecek bölgeden 300 mm düşürülerek tamir işlemi gerçekleştirilir. Tamir işleminin tamamlanmasının ardından teste devam edilir.
֍ Testin tamamlanmasının ardından su boşaltma işlemi esnasında tank tavanında bulunan hiçbir açık bağlantılar kapatılmamalıdır.
֍ Tank doldurulur ve boşaltılırken denetime ara verilmemelidir.

Boya
Tank üzerinde bütün tamir ve test işlemlerinin tamamlanmasının ardından kumlama ve boya işlemleri gerçekleştirilir.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama