Kaldırma Aparatları Kullanma ve Malzeme Taşıma Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalathanelerinde ve şantiyelerinde kullanılan kaldırma aparatları kullanma ve malzemelerin taşınması ile ilgili basamaklarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
Bu talimatname Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalathanelerinde ve şantiyelerinde kullanılan kaldırma aparatları kullanma ve malzemelerin taşınmasını kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama
MADDE 5 –
֍ Malzemenin cinsine ve ağırlığına göre kaldırma aparatı belirlenir.
֍ Malzeme tek noktadan kaldırılacak ise malzemenin ağırlık merkezi belirlenir. .
֍ Malzeme 2 noktadan kaldırılacak ise, malzemenin her iki ucundan belirli bir emniyet mesafesi bırakılır.
֍ Aparatlar malzeme üzerine takılır ve sabitlenir.
֍ Aparatların kilitleri son kez kontrol edilir. Bu şekilde malzemenin kayması ve hareket etmesi engellenir.
֍ Taşıma esnasında malzemelerin taşınacağı güvenli bir yol belirlenir.
֍ Tavan vinci ile ağır konumda kaldırma işlemine başlanır. Malzeme yerden kalktıktan sonra kaldırılan malzemenin salınımı kontrol edilir. Problem yok ise malzeme uygun yüksekliğe kaldırılır.
֍ Kaldırma ve taşıma işlemi iş güvenliği şartları içerisinde gerçekleştirilir.
֍ Yük kaldırılırken ve indirilirken kesinlikle yük altında durmayınız.
֍ Yük kaldırıldıktan sonra yükün uygun bir veya birkaç noktasına yönlendirme ipi bağlanır. Yükün hareketi (sağ, sol, ileri veya geri) bu yönlendirme ipi tarafından yapılır. Yük hareketi kesinlikle malzeme altından ve üstünden el ile yönlendirme yaptırılmaz.
֍ Yükün kaldırılacağı alanda, kancanın geriye kaçabileceği, yükün sallanma periyodu dışına çıkabileceği unutulmamalı. Buna uygun şekilde hareket edilmelidir.
֍ Vinci kullanan Operatörün kancayı görüş sahası kapatılmamalıdır.
֍ Yük kaldırmada kullanılan sapan, zincir vb. tüm ekipmanların sağlam ve darbe görmemiş olduğuna dikkat edilmeli. Sıkıntılı bir ekipman görülürse konu hemen ilgili birim amirine (formen ve/veya Mühendis) bilgi verilip kesinlikle bahsi geçen ekipman kullanılmayacaktır.
֍ Kaldırılan yük ile kaldırma grubu arasında koordinasyon görevi yapan aparatların doğru seçilmesi İş Sağlığı ve Güvenliği için en temel kuraldır.
֍ Yüklerin kaldırılmaları, indirilmeleri veya taşınmaları, yetiştirilmiş manevracılar (işaretçiler) tarafından verilecek el, kol işaretlerine göre yapılmalıdır. Birden çok manevracının görev aldığı durumlarda vinç operatörü yalnız birinden işaret almalı ve manevracı görülebilecek bir yerde durmalıdır. Operatörler her dur işaretine uymalıdır.
֍ İndirilen bir yükün altından sapan veya halatların çekilmesi için işaret vermeden önce işaretçi, işçilerin güvenliğini sağlamalıdır.
֍ Operatör, kaldırma makinalarında bir yük asılı olduğu sürece makinalarının başından ayrılmamalıdırlar.
֍ Yükle beraber insanlar kesinlikle kaldırıp taşınmamalıdırlar.
֍ Kaldırılan yükler çalışan insanların üzerinden geçirilmemelidirler.
֍ Mıknatıslar kullanılmadıklarında vinç üzerinden çıkarılmalıdırlar.
֍ Yükler asla askıda bırakılmamalıdırlar.
֍ Yükler dik olarak kaldırılmalı, bunların eğik olarak kaldırılmasının zorunlu olduğu durumlarda manevralar sorumlu bir elemanın gözetiminde yapılmalı, yük salınımlarına ve yükün tehlikeli durumuna karşı önlemler alınmalıdır.
֍ Vincin çalışması esnasında sesli ve ışıklı ikazları çalışır halde bulunduğu kontrol edilmelidir. Aksi bir durumda konu hemen ilgili birim amirine (formen ve/veya Mühendis) bilgi verilecek ve sorun giderilene kadar vinç kullanılmayacaktır.
֍ Vincin geçit yollarına kesinlikle malzeme bırakılmamalıdır.
֍ Emniyetli bir operasyonun sürdürülebilmesi için gerekli olan teknik periyodik kontrollerin yapıldığından emin ol.
֍ Tavan vinci ile taşıma işlemi bittiğinde, personelin zarar görmeyeceği ölü noktaya çekilir ve acil stop butonuna basılır. Eğer Vinç kumandası uzaktan kumandalı ise kancaya asılır.

NOT: PERSONEL VİNÇ KULLANMA EĞİTİMİ YOKSA KESİNLİKLE VİNÇ KULLANMAYACAKTIR.

 

ALTINCI BÖLÜM
İlgili Dokümanlar
MADDE 9 –
Formlar

Referanslar

YEDİNCİ BÖLÜM
Dağıtım
MADDE 10 –
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildirilen ortak alandan kullanılarak yapılır. Elektronik ortamda ulaşılamayan kişilere çıktısı alınmış şekilde (hard copy) yapılacak doküman dağıtımlarında kontrollü kopya (kopyaların arka kısmına kırmızı renkli “KONTROLLU KOPYA” kaşesi vurularak) olarak doküman dağıtım formu ile teslim edilir.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

 

 

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama