Kamyon Üstü Vinç (Hiyap) İle Yük Kaldırmada Emniyet Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, imalathane ve şantiyelerinde Kamyon Üstü Vinç (Hiyap) ile yük kaldırmada uyulacak emniyet kurallarını tesbit etmek ve böylece taşıma sırasında emniyet kurallarına riayet ederek kaza ve hasar riskini en aza indirmek ve idari yönden taşıma ile ilgili işlemlerin eksiksiz yapılmasını sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 –
Bu talimatname Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, imalathane ve şantiyelerinde Kamyon Üstü Vinç (Hiyap) ile yük kaldırmada yapılan tüm işleri kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 –

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama
MADDE 5 –
֍ Hiyap operatörüne, standart işaretlere uygun şekilde işaret verilmelidir. İşaretler Hiyap’ın anlayacağı şekilde olmalıdır.
֍ Hiyap operatörüne, görevli şahıslardan başkası işaret veremez. Bir tek kişi kumanda etmelidir. “DUR” işareti kimden alınırsa alınsın Hiyap hemen durdurulmalıdır.
֍ Kaldırmadan önce, yükün serbest olup olmadığını kontrol edin. Yükü dengeli ve düzgün şekilde bağlayın. Yükü kancanın tam ortasına bağlayın.
֍ Kancada mutlaka emniyet kilidi bulunmalıdır.
֍ Hiyap da arka vites uyarı sinyali mutlaka olmalıdır.
֍ Yükü kaldırmadan ve nakletmeden önce, emniyetli bir şekilde sapanlanıp sapanlanmadığını hafifçe kaldırarak kontrol edin. Uygun sapanlanmamış bir yükü hiçbir surette kaldırmayın ve nakletmeyin. Kaldırılan parçanın altında durmayın. Hiyap operatörünün görüş sahasını kapatmayın.
֍ Kaldırılan yükü diğer şahısların üstünden geçirmeyin.
֍ Hiyap ile yük naklederken, herhangi bir yere çarpmamasına ve yükü makine ve elektrik hatlarından uzak tutun.
֍ Hiyap kancasına ve nakledilen yüke binmeyin ve başkasının binmesine müsaade etmeyin.
֍ Zincir, halat ve yükün elimizi sıkıştırmamasına dikkat edin. Hiyap yükü kaldırırken uzakta durun.
֍ Yük nakledilen Hiyap kancasına uygun olmayan sapanları takmayın.
֍ Hiyap operatörünün moralini bozacak söz ve hareketlerde bulunmayın.

ALTINCI BÖLÜM
İlgili Dokümanlar
MADDE 9 –
Formlar

Referanslar

YEDİNCİ BÖLÜM
Dağıtım
MADDE 10 –
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildirilen ortak alandan kullanılarak yapılır. Elektronik ortamda ulaşılamayan kişilere çıktısı alınmış şekilde (hard copy) yapılacak doküman dağıtımlarında kontrollü kopya (kopyaların arka kısmına kırmızı renkli “KONTROLLU KOPYA” kaşesi vurularak) olarak doküman dağıtım formu ile teslim edilir.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

 

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama