Kaynakçılar İçin Kulak Koruyucu Kullanma Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalathane ve şantiyelerinde yapılacak çalışmalarda kaynakçı pozisyounda çalışan kişilerin kaynak yaparken kaynakçı baş maskesi içerisinde kulağını korumak için kullanılması gereken Kulak Koruyucusunun kullanımını iş sağlığı ve güvenliği açısından tanımlayarak, çalışma ortamlarında olası tehlike ve risklere karşı almaları gereken önlemleri belirlemek, sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde çalışmalarını sağlamak için risk değerlendirme çalışmalarının düzenli olarak işleyişinin sağlanması amacıyla 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bağlı yönetmelik ve tebliğlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 –
Bu talimatname Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama’da imalathane ve şantiyelerinde yapılacak çalışmalarda kaynakçı pozisyonunda çalışan kişilerin kaynak yaparken kaynakçı baş maskesi içerisinde kulağını korumak için kullanılması gereken Kulak Koruyucusunu kapsamaktadır. Kaynakçılar kaynak yapmadıkları zaman kendilerine zimmet karşılığı teslim edilen Kulak Koruyuculu Baret (Tal 062. Kulak Koruyuculu Baret Kullanma Talimatına uygun olarak) kullanmak zorundadırlar.

Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 –
Kulak Koruyucusunun dış kısmındaki rakam ( 6 ): Firmamız tarafından kaynakçılara verilen kodlama ile firmamızın içindeki kaynakçının numarası belirtmektedir.
Kulak Koruyucusunun dış kısmındaki Ad, Soyad ve Kan Grubu: Kulak Koruyucusunun dış kısmında yazılan Ad Soyad ve Kan Grubu Kulak Koruyucusunu kullanan Kaynakçı ile alakalı bilgilerdir.

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama
MADDE 5 –
Üretici Firma Teknik Bilgileri
Kulak koruyucular, yüksek ve zararlı ses seviyelerine maruziyeti azaltmaya yardımcı olarak tasarlanan ekipmanlardır. Belirli baş büyüklüklerine uyum için tasarlanmıştır.

Ürün Özellikleri
֍ Yumuşak geniş yastıklar, kulaklar çevresindeki basıncı azaltmaya ve konfor ve takılabilirliği artırmaya yardımcı olur. Kulaklıkların içindeki geniş alan nemin ve ısı oluşumunun azaltılmasına yardımcı olur.
֍ Kolay değiştirilebilir pedler ve yedek parçalar kulaklıkların hijyenik olarak temiz kalmasını sağlar.
֍ Kulaklıkların içindeki geniş alan nemin ve ısı oluşumunun azaltılmasına yardımcı olur.
֍ Yumuşak geniş yastıklar, kulaklar çevresindeki basıncı azaltmaya ve konfor ve takılabilirliği artırmaya yardımcı olur. Kulaklık Temporale Gialla Snr=27 Db

YERLEŞTİRME VE AYARLAMA
Uygun koruma için Kulak Koruyucusu kullanıcının kafasına tam olarak oturtulmalı ve ayarlanmalıdır. Kulak Koruyucusunu başınıza göre yanlardaki ayar kısmından ayarlayın ve rahat bir oturuş sağladığından emin olun.

KULLANIM
֍ Kulak Koruyucusu, kullanıcının kulaklarını ve ses hassasiyetini çevresel faktörlerden kaynaklanacak seslerden korumak için tasarlanmıştır.
֍ Kulak Koruyucusu, Kaynakçı Baş Maskesi içerisinde kullanılacak şekilde planlanmış ve tüm Kaynakçılara bu şekilde imza karşılığında teslim edilmektedir. Tüm Kaynakçılar Üretici firmanın talimatları dışında Kulak Koruyucusu Baret üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaması ve orijinal parçalarını çıkarmaması konusunda uyarılmıştır.
֍ Herhangi bir çarpmaya maruz kalan ve kullanımında sıkıntı olduğu düşünülen Kulak Koruyucusu, ilgili kişilere (İş Güvenlik Sorumluları ve Bağlı bulundukları Mühendislere) bilgi verilerek mutlaka değiştirilmelidir.
֍ Kulak Koruyucusunun bağlantı ayarları ve yerleştirilmesi üretici firmanın talimatları doğrultusunda yapılmalıdır. Aksesuarlar ve/veya değiştirilebilir kısımlar üretici firmasının kullanma talimatlarına göre yapılmaktadır. Üretici firmanın talimatları dışında boya, solvent, yapıştırıcılar ya da kendinden yapışkanlı etiketler kesinlikle kullanılmamalıdır.
֍ Kaynakçı pozisyonunda çalışan kaynakçılar kaynak görevi yapmadıkları zaman Kulak Koruyuculu Baret kullanmak zorundadırlar.
֍ Kaynakçılar, kaynak yaparken Kaynakçı Baş Maskesi içerisinde uyarıya meydan vermeden Kulak Koruyucusu kullanılacaktır.
֍ Bütün Kulak Koruyucular kırıklara, çatlaklara, aşınmalara, elektriğe veya kimyasal maddelerle temasa karşı her zaman kontrol edilecektir.
֍ Kullanımda veya depolamada Kulak Koruyucular karakteristiğine uygun olarak korunacaktır.
֍ Kulak Koruyucuların dış kısmının temizlenmesi için hafif sıvı deterjanlarla temizlenip dezenfekte edilmeli ve açık havada kurutulmalıdır. Güçlü ve aşındırıcı kimyasallar kullanılmamalıdır. İç kısmı kuru bez ile ve/veya iç kısmını tahrip etmeden yüksek basınçlı olmayan hava ile temizlenecektir.
֍ Kulak Koruyucusu ayarlanabilir olmakla birlikte kullanıcı bu mesafeyi kendi başına uygun şekilde ayarlayacaktır. Dar yapıp başını ağrıtmayacak geniş yapıp başından düşmesine sebebiyet vermeyecektir.
֍ Uygunsuz bir durum gözlemlerseniz ilgili kişilere bilgi verip çözümün bulunmasını sağlayın.
֍ Kulak Koruyucusu personele teslim edilirken zimmet formu ile Kişisel Koruyucu Zimmet ve Taahhüt Formu (Pakel/For.044.1) ve Kişisel Koruyucu Donanım Teslim Tesellüm Tutanağı (Pakel/For.195.1) ile teslim edilmekte olup kaybolması, çalınması, tahribata uğraması, işlevini yitirmesi gibi durumlarda personel yenisini talep (İş Güvenlik Sorumluları ve Bağlı bulundukları Mühendislere) edecektir.

KONTROL VE BAKIM
֍ Kulak Koruyucusunun kullanım ömrünü soğuk, sıcak, kimyasallar, güneş ışığı ve yanlış kullanım gibi pek çok faktör etkilemektedir. Kulak Koruyucusunun çatlama, kırılma yada herhangi bir fiziksel zarar oluşup oluşmadığı her gün incelenmelidir. Üretim tarihi Kulak Koruyucusunun dış kısmında basılıdır. Normal şartlar altında Kulak Koruyucusunun kullanım ömrü üretim tarihinden itibaren üç (3) yıldır. Kulak Koruyucusunun dış kısmı hafif sıvı deterjanlarla temizlenip dezenfekte edilmeli ve açık havada kurutulmalıdır. Güçlü ve aşındırıcı kimyasallar kullanılmamalıdır. İç kısmı kuru bez ile ve/veya iç kısmını tahrip etmeden yüksek basınçlı olmayan hava ile temizlenecektir.
Bu şekilde temizlenmiyorsa mutlaka değiştirilmelidir. Kullanılmadığı zamanlarda Kulak Koruyucusu doğrudan güneş ışığından, kimyasallardan, sıvılardan ve sivri uçlu maddelerden uzak tutacak ve sert yüzey ya da maddelerin fiziksel zararlarından koruyacak şekilde muhafaza edilmelidir.

UYARILAR
Kulak Koruyucusunun kullanımı teslim edildiği kişiye aktarılmış ve gerekli uyarılar yapılmıştır. Kulak Koruyucusunu kullanan çalışan herhangi bir sıkıntı ve/veya sorun gözlenmesi durumunda konu hakkında İşveren/İşveren Vekili’ne de bilgi verecektir. Böyle bir durum ile karşılaşıldığı takdirde konu hakkında İş Sağlığı ve Güvenliği kurul üyeleri (İşveren/İşveren Vekili, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Çalışan Baş Temsilcisi, Çalışan Temsilcisi, Destek Elemanı, Kıdemli Çalışan Personel) toplanıp konuyu görüşecek ve gerekirse konu hakkında daha uzman kişilere danışılıp daha başka çözüm yolları araştırılacaktır. Kulak Koruyucusunun üretiminde hijyen ve sağlığı olumsuz yönde etkileyecek hiçbir malzeme kullanılmadığı üretici firmanın teknik bilgilerinde belirtilmiştir. Tüm Kaynakçılarımıza zimmet formu ile dağıtılan Kulak Koruyucusunu giymeleri kesinlikle zorunlu hale getirilmiş olup kullanmayanlar tespit edildiği zaman Kişisel Koruyucu Donanım ve Ekipman Kullanmama İhtar Formu (Pakel/For.209) ve/veya İhtar ve Savunma Formu (Pakel/For.185) ile uyarılacak olup tüm gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmakla, korumakla, uygun yerlerde ve uygun şekilde muhafaza etmekle, kişisel koruyucu donanımda herhangi bir arıza veya eksikliği işverene bildirmekle yükümlüdür. Çalışanlar arızalı bulunan kişisel koruyucu donanımları arızalar giderilmeden ve gerekli kontrolleri yapılmadan kullanmamalıdır. Çalışanlar kişisel koruyucu donanımları her kullanımdan önce kontrol etmelidir.

ALTINCI BÖLÜM
İlgili Dokümanlar
MADDE 9 –
Formlar
֍ Kişisel Koruyucu Zimmet ve Taahhüt Formu (Pakel/For.044.1)
֍ Kişisel Koruyucu Donanım Teslim Tesellüm Tutanağı (Pakel/For.195.1)
֍ Kişisel Koruyucu Donanım ve Ekipman Kullanmama İhtar Formu (Pakel/For.209)
֍ İhtar ve Savunma Formu (Pakel/For.185)

Referanslar
֍ 4857 Sayılı İş Kanunu
֍ 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bağlı yönetmelik ve tebliğleri
֍ Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
֍ Üretici Firma Teknik Bilgileri

YEDİNCİ BÖLÜM
Dağıtım
MADDE 10 –
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildirilen ortak alandan kullanılarak yapılır. Elektronik ortamda ulaşılamayan kişilere çıktısı alınmış şekilde (hard copy) yapılacak doküman dağıtımlarında kontrollü kopya (kopyaların arka kısmına kırmızı renkli “KONTROLLU KOPYA” kaşesi vurularak) olarak ilan panolarında ilan edilir.

İlgili personeller, bu talimatta yazılı olmasa dahi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevcut kanun ve yönetmeliklere göre hareket etmek zorundadır. Kanun ve yönetmelikler talimatların daima üstündedirler.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama