Makina, Techizat Bakım Periyodu Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama personelinin kullandığı firmamıza ait ve Demirbaş Takip Formuna kayıtlı olan tüm makine ve teçhizatın bakım periyotlarını belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 –
Bu talimatname Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama’ya ait tüm makine ve teçhizatları kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
Bu talimatnamede geçen;
Bakım: Makine ve ekipmanların iyi ve randımanlı şekilde çalışması için verilen hizmetler ve emekler bütünüdür.
Teçhizat: Durum itibariyle yapılacaklar için gerekli olan malzemelerin tümüne verilen ad.
Talimat: Kalite yönetim sistemi kapsamında, herhangi bir noktada yapılan tek kişilik operasyonun, nasıl yapılacağını açıklayan dokümandır.
Teknisyen: Tezgah, makine, araç-gereç, teçhizat, tesis ve benzerlerini koruyan, bakım, onarım ve ayarlarını yaparak kullanıma hazır durumda bulunduran kişi,

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama
MADDE 5 –
Bakım Periyotları Zamanı ve Bakım Hizmeti

5.1. Aksi belirtilmediği sürece, Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama personelinin kullandığı firmamıza ait ve Demirbaş Takip Formuna kayıtlı olan tüm makine ve teçhizatın bakım periyotları altı ( 6 ) aydır.

5.2. Makine/Teçhizatların arızalanması, kullanan kişinin bakım istek ve şikayetleri bakım periyotlarını değiştirmemektedir.

5.3. Arızalanan, istek ve şikayet konusu olan makine/teçhizatı kullanan kişi Arıza Bildirim Formunu doldurarak bölüm/birim yöneticisine konu hakkında bilgi verecektir. Arızalanan, istek ve şikayet konusu olan makine/teçhizatın bakım süresinin gelmesi beklenmeden müdahale edilecek ve yapılan işlemler ait oldukları Makine/Teçhizat Bakım Formuna ve Makine/Techizat Bakım Planına işlenecektir.

5.4. Bakımlar ataması yapıldı ise ve yeterli imkan ve ekipman dahilinde ise Elektrikçi tarafından yapılmaktadır. Aksi durumda makine/teçhizatın bakımı ilgili kişi ve kurumlara mümkün dahilinde ise yetkili servislere yaptırılacaktır.

5.5. Bakım işini yapacak firma seçimini, Elektrikçi, İmalat Mühendisi, İşveren Temsilcisi ve İşveren birlikte belirleyecektir (En az iki kişi).

5.6. Bakım ve tamirat ile ilgili dokümanlar, ataması yapıldı ise Elektrikçi tarafından aksi durumda İmalat Mühendisi, İşveren Vekili veya İşveren tarafından kalite kayıtları prosedürüne göre muhafaza edilir,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Talimatta Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 6 –
Bu talimatta hüküm bulunmayan hallerde; İşveren kararları uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük
MADDE 7 –
Bu talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürütme
MADDE 8 –
Bu talimat hükümlerini Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, İşveren, İşveren Temsilcisi, Yönetim Temsilcisi, İmalat Mühendisi, Formen ve Bölüm/Birim Yöneticileri yürütür.

ALTINCI BÖLÜM
İlgili Dokümanlar
MADDE 9 –
Formlar
֍ Demirbaş Takip Formu
֍ Arıza Bildirim Formu
֍ Makine/Techizat Bakım Planı
֍ Makine/Techizat Bakım Formu

Referanslar
Kalite kayıtlarının kontrolü prosedürü.

YEDİNCİ BÖLÜM
Dağıtım
MADDE 10 –
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildirilen ortak alandan kullanılarak yapılır. Elektronik ortamda ulaşılamayan kişilere çıktısı alınmış şekilde (hard copy) yapılacak doküman dağıtımlarında kontrollü kopya (kopyaların arka kısmına kırmızı renkli “KONTROLLU KOPYA” kaşesi vurularak) olarak doküman dağıtım formu ile teslim edilir.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

 

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama