Mobil Vinç Kullanma Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulamaya ait imalathane ve şantiyelerinde Mobil Vinç ile yapılacak ürün (malzeme, ekipman, ara ürün) taşımaları, imalathane ve şantiye içinde yapılacak benzeri hareketlerin nasıl yapılacağının ana kurallarını tespit etmek ve böylece taşıma sırasında hasar riskini en aza indirmek ve idari yönden taşıma ile ilgili işlemlerin eksiksiz yapılmasını sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 –
Bu talimatname Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama’ya ait imalathane ve şantiyelerinde Mobil Vinç ile yapılacak ürün taşımlarını kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama
MADDE 5 –
֍ Mobil Vinçleri yetkili operatör dışında başkasının kullanması yasaktır.
֍ Bütün mobil vinçlerde yük kaldırma kapasitelerini belirten çizelge bulunmaktadır. Bu çizelgede belirlenmiş yük kapasitesi dışında yük kaldırılması yasaktır.
֍ Vinçle kaldırılan yükler kesinlikle çalışanlar üzerinden geçirilmeyecektir. Zorunlu olmadıkça yük bir araç ya da makine üzerinden geçirilmeyecektir. Aynı zamanda vinçle kaldırılan ya da indirilen bir yükün altında kimse bulunmayacaktır.
֍ Operatör çalışmanın güvenli olduğunu bildiği takdirde çalışmasına devam edecek aksi takdirde güvensiz ve tehlikeli bir çalışma yapmayacaktır. Çalışmalarda tehlike hissettiği dâhilinde ilk formen / amirine haber edecek çalışmasını durduracaktır.
֍ Çalışma sisteminde tespit ettiği tehlikeli durum ve davranışları ilk amirine bildirilecek ilk amirde Teknik Emniyet departmanına yazılı olarak tebliğ edecektir.
֍ Operatör vinçle çalışmaya başlamadan önce vincin kumandalarını, frenlerini ve kolları kontrol edilir.
֍ Yüksek gerilim hatları yakınında vinç kesinlikle kurulmayacaktır.
֍ Frenler yavaş basılır ve mobil vinç ani durdurulur.
֍ Araç içeresinde tam dolu ve kontrolü yapılmış yangın söndürme cihazı bulundurulmalı.
֍ Ağır yükler kaldırılmadan önce vinç halatları kontrol edilmeli; deforme ve kopukluk varsa halat değiştirilmeli, halat donanımı yük kapasitesine göre ayarlanmalı.
֍ Çalışmalar sırasında operatör işaretçiden başka kimseden gelen komutları uygulamamalı, yalnızca işaretçiden gelen komutlara uymalıdır. Ancak her kim olursa olsun DUR komutuna uygulamalıdır.
֍ Mobil vinçlerde bulunan ilave uzatma bom kullanılması durumlarda yetkili makamdan onay alınması gerekmektedir. Onay alınmadan ilave uzatma ile çalışmak yasaktır.
֍ Mobil vinçlerde iş bitiminde ve mesai saatleri içeresindeki vincin çalışmadığı zamanlarda vinç burnu serbest salınıma müsait duruma getirilmeli ve yük kancası kabinden 10 metre uzaklıkta olmalıdır.
֍ Operatör vinç mesai saatlerinde bağlı bulunduğu kısım şeflerine haber vermeden vinci bölgesini terk etmemelidir.
֍ Mobil vinçler malzeme sepetiyle insan taşıması yapılamaz.
֍ Mobil vinç operatörü en küçük rahatsızlığını doktora bildirmelidir.
֍ Mobil vinç yük kancasının emniyet mandalı daima çalışır durumda olmalıdır
֍ Mobil vinç çalışma bölgesinde etkin aydınlatma yapılmalıdır.

ALTINCI BÖLÜM
İlgili Dokümanlar

MADDE 9 –
Formlar

Referanslar

YEDİNCİ BÖLÜM
Dağıtım

MADDE 10 –
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildirilen ortak alandan ku

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama