Ruhsat Gerektirmeyen Tadilat İşleri

İmar Yönetmeliği’ne göre sürdürülen yapı ve inşaat prosedürleri, 70. maddede belirtilmektedir.

Ruhsat istemeyen yapı tadilat işlemleri
Çeşitli belgeler hazırlanarak, yapı tadilatları yapılabilir. Belgelerin hazırlanması ile İmar Kanunu’na göre tadilat yapılabilir. Gereken belgeler şu şekilde sıralanabilir;

Ortak mahalleri etkilemeyen bağımsız bölüm içi dahili tadilatlar;
1. Tadilat ve konusunun belirtilerek hazırlanan dilekçe,
2. Mal sahibi ya da vekili tarafından hazırlanan tapu bilgileri belgesi,
3. Vekil başvurusu ise, vekaletname aslı ile fotokopisi,
4. Tadilat çizimini gösteren belge,
5. Proje müellifinin onayı.

Ortak mahalleri etkileyen tadilatlarda gerekli belgeler;
1. Tadilat ve içeriğinin yazılı olduğu dilekçe,
2. Tüm tapu kaydı bilgileri,
3. Tüm tapu kaydına göre kat maliklerinin onayı,
4. Tadilat çizimi,
5. Proje müellifinin onayı.
Ruhsat gerektirmeyen tadilat işleri genel olarak bu belgelerin tamamlanması ile sağlanabilmektedir. Yapının ilgili olduğu belediyeye göre; iskeleli ve iskelesiz olmak üzere iki farklı kategoride belge talep edilebilmektedir.

İskeleli tadilatlar için gerekli belgeler
Belediyelerin istemlerine göre iskeleli tamirat izni belgeleri, aşağıda belirtilen belgelerin tamamlanması ile edinilebilir. Buna göre;
֍ Ada ve parselin belirtildiği dilekçe,
֍ Noter onayına gerek olmadan, apartman karar defteri örneği,
֍ Tapu Tescil Belgesi,
֍ Noter onaylı olması gereken Fenni Mesul Taahhütnamesi,
֍ Oda Belgesi.
Gerekli belgelerin temini ile tadilatı yapılacak olan yapının bağlı bulunduğu belediyeden, inşaat ruhsatına gerek olmadan tadilat izin belgesi alınabilir.

İskelesiz tadilatlar için gerekli belgeler
Tadilatı yapılacak olan yapının kayıtlı olduğu belediyenin istemine göre alınması gereken belgeler aşağıda belirtildiği şekildedir;
֍ Ada ve parselin belirtildiği istem dilekçesi,
֍ Tapu tescil belgesi.
İskelesiz yapı tadilatlarında istenilen belgelerin temini ile ruhsata gerek olmadan yenileme ve tadilat çalışmaları yapılabilir. Ruhsat gerektirmeyen tadilat işleri belgeleri dışında, ruhsat gerektiren tadilat işleri nelerdir? Yapı tadilat ruhsatı nasıl alınır ve dilekçe nasıl hazırlanır?

Tadilat ruhsatı için gerekenler
Binalarda yapılması planlanan tadilatlar için belediyelerden ruhsat alınması gereklidir. Tadilat ruhsatı istemi için dilekçe, yapının bağlı olduğu belediyeye başvuruda bulunularak alınabilir. Yapılarda tadilat ruhsatı için öncelikle dilekçe hazırlanması gereklidir.
Başvurular ilgili belediyelere doğrudan yapılabilir. Tadilat ruhsatı için gereken belgeler ise;
֍ Tapu kayıt örneği (son ay tarih onaylı),
֍ Tadilat projeleri,
֍ Proje müellifi onayı,
֍ Bakanlıkça izin belgesi almış laboratuvar ortamında yapılmış karot + demir deney sonuçları belgesi,
֍ Yapı Denetimin Şirketi’nden alınmış uygunluk raporu,
֍ Yapı Denetim onaylı güçlendirme projesi.
g