Şantiyeler Acil Durum Eylem Planı Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama personelinin bir tesis / işletme veya kurum için acil durum kapsamına girecek olayların tespit edilmesi, acil durumların engellenmesi zararlarının azaltılması ve yönetilmesi için gerçekçi bir sistemin oluşturulması acil durum kültürünün, şirket politika ve uygulamalarına yerleştirilmesi. Tesis, işletme ya da kurum için acil durum yaratacak olan olayların öncelik sırasına göre tespit edilmesi ve bu acil durumlarda davranış prosedürlerinin hazırlanarak, müşterinin onay vermesi (şantiyede işveren firmanın onay vermemesi durumunda tatbikat yapmak kesinlikle yasaktır) ile tatbikat yapılması veya işveren firmanın tesis, işletme ya da kurum içinde yaptığı tatbikatlara katılması ile gerçekleştirilmektedir.

Kapsam
MADDE 2 –
Bu talimatname Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama Üst yönetim dahil tüm çalışanlarını kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama
MADDE 5 –
Tüm uygulamalarda, hizmet sahasındaki belirtilen hususlara tam uygunluk esastır.
Bu çalışma uluslararası kabul gören standart modeller ile ülkemizdeki yasal mevzuatın rehberliğinde, yapılandırılır. Oluşturulacak yönetim sistemi ISO 45001:2018 standardının yaklaşımı ile uyumlu olarak hayata geçirilir. 

ACİL DURUM PLANLAMASI
İÇERİK
Bu çalışma, acil durumların öncelikli tespiti için yapılacak risk değerlendirmelerini ve değerlendirme sonrası görev, yetki ve sorumlulukları tespit eden prosedürlerin oluşturulmasını içerir. Acil durum yönetim sisteminin bütünselliğini kapsamaz. Çalışma kapsamında, acil durum prosedürlerinin kontrolü ve geliştirilmesi amacıyla eğitim, tatbikat ve uygulamaları da yer almaktadır. Acil durum planlaması, uluslararası kabul gören acil durum yönetim sistemlerinin rehberliğinde gerçekleştirilir.
Potansiyel olaylar ve acil durumlar ile bunlara karşı alınacak önlemler tanımlanmalı, bunlardan kaynaklanacak hastalık veya yaralanmaları önleme / azaltmaya yönelik plan ve prosesler oluşturulmalı, belli aralıklarla gözden geçirilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır.
Acil durum planlarında;
֍ Koruma ekibi,
֍ Kurtarma ekibi,
֍ Yangın söndürme ekibi,
֍ İlk yardım ekibi,
֍ Olası kazalar ve acil durumlar,
֍ Acil çıkış yerleri, acil kaçış yolları işaretlemeleri,
֍ Şantiyeyi acil boşaltma prosedürleri,
֍ Acil görevlendirilecek çalışanlar ve bölümleri,
֍ Alt işveren ve ziyaretçiler de dahil olmak üzere tüm personelin yapacakları,
֍ Organizasyon dışı kurumlarla iletişim yöntemleri,
֍ Yasal kuruluşlar ve toplumla iletişim yöntemleri, tanımlanmalıdır.

Belli aralıklarla yangın, deprem vb. durumlar için tatbikat yapılmalı, ihtiyaç duyulacak ekipmanlar belirlenmeli ve sağlanmalıdır. Tatbikatlar dokümante edilmeli, mevcut planlar değerlendirilmeli ve güncelleştirilmelidir.
Bu amaçla;
֍ Acil durum ve ani tehlikeler karşısında tüm çalışanların korunması için gerekli bilgi, dahili haberleşme ve koordinasyon sağlanmalı,
֍ İlgili ve yetkili otoritelerle diğer acil durumlarla ilgili servislere bilgi verilmesi ve haberleşme imkanları sağlanmalı,
֍ İlk yardım, tıbbi yardım, yangınla mücadele ve tahliyenin nasıl yapılacağı belirlenmeli,
֍ Tüm çalışanlar ile ilgili ve yetkili seviyelerdeki kişilerin eğitimi sağlanmalı,
֍ Diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği oluşturulmalıdır.

ACİL EYLEM PLANI HAZIRLANMASI
İşyerlerinde yapılacak Risk analizlerine göre özellikle kimyasal proses ünitesi içeren ya da yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerle çalışmalar yapılan veya basınçlı kapların bulunduğu vb. bölümler işaretlenmelidir.
İşyerlerinde yangın, patlama, sabotaj, deprem, sel, savaş hali, iş kazaları ve çevreye zarar veren felaketlerin meydana gelme olasılığına göre ‘’Acil durum eylem planı’’ hazırlanması ve bu planda acil çıkış kapıları, kaçış yolları, yangın söndürme hortumları, yangın söndürücülerin, motopompların ve acil bir durumda bina dışında sakin bir alanda toplanmak için yerlerin belirlenmiş olması gereklidir.
Zarar potansiyeli yüksek olan tehlikeleri ve hasarları önleyecek veya hafifletecek veya büyük bir felaket halinde işletmenin makul bir sürede yeniden eski haline oluşumunu sağlayacak yönetim ve uygulamaları içermelidir.
Herhangi bir acil durum ve kriz karşısında bu durumu karşılama ve yönetmeye hazır olunmasını sağlamak için organizasyon ve düzenlemeler gereklidir.

Acil eylem gerektiren haller;
֍ Yangın,
֍ Patlama,
֍ Deprem,
֍ Sel,
֍ İnsan sağlığını tehdit edici bir olay,
֍ Çevre sağlığına etki edici bir olay,
֍ Büyük hasar, zarar ve ziyan yaratacak durumlar,
֍ Domino etkisi,
֍ İnsan sağlığının hemen ya da uzun vadede etkilenmesine neden olabilecek kimyasal madde / gaz ve zehirli maddelerin dökülmesine veya yayılmasına neden olan olaylar.

Acil durumlarda görevlendirilmek üzere her bölümde ‘’Acil durum ekipleri’’ oluşturulur.
Acil eylem ekipleri aşağıdaki gruplardan oluşur.
֍ Koruma ekibi,
֍ Kurtarma ekibi,
֍ Yangın söndürme ekibi,
֍ İlk yardım ekibi,

Acil durum planı belirlenen yerlere bölüm sorumluları tarafından asılır. Olay esnasında gereken tüm işlemleri yerine getirme ve tesiste bulunan kimselerin sağlık ve güvenliğini, binanın tesisin güvenliğini sağlamak için gereken tüm önlemleri almak ‘’Acil Eylem Ekiplerinin” sorumluluğu altındadır. Acil eylem planı yapılırken yürüme ve koşma problemi olan fiziksel özürlüler dikkate alınmalı, alt işverenler ve ziyaretçilerde plana dahil edilmelidir

ALTINCI BÖLÜM
İlgili Dokümanlar
MADDE 9 –
Formlar

Referanslar

YEDİNCİ BÖLÜM
Dağıtım
MADDE 10 –
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildirilen ortak alandan kullanılarak yapılır. Elektronik ortamda ulaşılamayan kişilere çıktısı alınmış şekilde (hard copy) yapılacak doküman dağıtımlarında kontrollü kopya (kopyaların arka kısmına kırmızı renkli “KONTROLLU KOPYA” kaşesi vurularak) olarak doküman dağıtım formu ile teslim edilir.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama