Şantiyeler İş Sağlığı ve İş Güvenliği Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama şantiyelerinde İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarını uygulamak ve uyulmasını sağlamak.

Kapsam
MADDE 2 –
Bu talimatname Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama şantiyelerini ve şantiye çalışanlarını kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama
MADDE 5 –
1. Tüm şantiyelerimizde belirli zaman aralıkları ile iç ve dış eğitimler yapılmaktadır.
2. Yürürlükteki iş güvenliği kanunları ve şantiyelerde uygulanan kurallardan oluşan yönetmelikler ve talimatlar, tüm çalışanlara okutulur, anlamaları sağlanır ve bu kurallara uyacaklarını taahhüt ettiklerini gösteren imzaları alınır.
3. Şantiyelerimizde tespit edilen uygunsuzluklar en kısa zamanda giderilmektedir.
4. Tüm çalışanlara, yapılan işin özelliklerine göre verilmesi gereken kişisel iş güvenliği malzemeleri (baret, çelik burunlu iş ayakkabıları, çelik tabanlı ayakkabıları, iş güvenliği yelekleri, emniyet kemeri, gözlük vb.) teslim edilir. Çalışanların, bu malzemeleri teslim aldıklarını ve hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın çalışırken kullanılacağını taahhüt ettiklerine dair imzaları Kişisel Koruyucu Donanım Zimmet ve Taahhüt Formu ile alınır.
5. Kendi çalışanlarımız haricinde, alt işveren olarak çalıştırılan projelerde, alt işveren firma çalışanlarının kendi işleri ile ilgili iş güvenliği tedbirlerini almak zorunda oldukları ve bundan sorumlu oldukları hiçbir tartışmaya yol açmayacak şekilde yapılan sözleşmelerde yer alır.
6. Büyük şantiyelerimizde belirli aralıklarla iş güvenliği eğitimleri düzenlenir. Özellikle yüksekte çalışma, kişisel koruyucu donanımların kullanılması ile ilgili eğitimlere ağırlık verilir.
7. Vasıfsız işçiler, tehlike arz eden, bu sebeple deneyimli kişilerin yapmasını gerektiren işlerde çalıştırılmazlar.
8. Vinçlerin, çalışma platformlarının vb. iş makinelerinin periyodik kontrollerinin yaptırılması sağlanır ve belgelendirilir.
9. Şantiyelerimizde küçük müdahaleleri yapabilecek kadar bir ecza dolabı ve malzemeleri bulundurulur. Bu malzemeler, belirli aralıklarla yenilenir, son kullanma tarihleri kontrol edilir. Yapılan kontroller İlk Yardım Dolabı Periyodik Kontrol Kartına işlenir.

İş kazasında yapılacaklara ilişkin raporlar hazırlanır. Bu raporlarda;
1. İş kazası olduğu takdirde, çevrede ulaşılabilecek en yakın sağlık biriminin yeri, açık adresi, krokisi, telefonu ve oraya nasıl ulaşılacağı bulunur.
2. Kimin ne yapacağı ve ne yapmayacağı belirtilir.
3. Bütün önemli telefonlar bulunur ve Acil telefon numaraları olarak listelenir. İlan panolarına ve gerekli görülen yerlere (Yatakhane, ofis ve çalışma bölgeleri) asılır.
4. Kaza olduğu takdirde Kaza Bildirim Formu doldurularak gerekli kişi ve kuruluşlara teslim edilir.

ALTINCI BÖLÜM
İlgili Dokümanlar
MADDE 9 –
Formlar
֍ Kişisel Koruyucu Donanım Zimmet ve Taahhüt Formu
֍ İlk Yardım Dolabı Periyodik Kontrol Kartı

Referanslar

YEDİNCİ BÖLÜM
Dağıtım
MADDE 10 –
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildiri

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama