Tehlikeli Atıkların Kontrolü Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama işletme içinde oluşabilecek, tehlikeli atık kapsamına giren atıkların doğadan yok edilinceye kadar geçen süreci tanımlamayı, kontrol etmeyi ve olası uygunsuzluk durumlarında uygunsuzluğun kaynağına inip düzeltici/önleyici faaliyetleri başlatabilmeyi amaçlar.

Kapsam
MADDE 2 –
Bu talimatname, patlayıcı parlayıcı sıvılar, patlayıcılar sınıfının dışında taşınmaları sırasında karşılaşılacak koşullarda kolayca tutuşabilen katılar, kendiliğinden yanmaya müsait katılar, suyla temas halinde parlayıcı gazlar çıkaran maddeler, oksitleyici maddeler, organik peroksitler, korozif maddeler, hava ve su ile temasında toksit gaz bırakan maddeler, zehirli maddeleri içeren atıkları kapsamaktadır. Tüm bölüm/birim çalışanlarının sorumluluğundadır.

Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 –

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama
MADDE 5 –
Tehlikeli Atık Kaynakları:
Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama’da bulunan başlıca tehlikeli atıklar şunlardır:
֍ Madeni-Hidrolik Yağlar, Makine Yağları,
֍ Boya (Toz-Sıvı), Tiner ve Boya Sertleştiricileri
֍ Yapıştırıcılar-Tutkal (her tür),
֍ Batarya, akü ve piller,
֍ Flüoresan Ampuller, Cıva Buharlı Ampuller,
֍ Aspiratör ve Makine Filtreleri,
֍ Kullanılan boya, tiner vb. artıkları ile bunlardan bulaşmış eldiven, kap, bez, üstübü, paket gibi kontamine malzemeler,
֍ Ofislerde kullanılan yazıcıların tonerleri,
֍ Boya sırasında yere serilen naylonlar,
֍ Boya prosesi sonucu açığa çıkan atık aşındırıcılar,
֍ Ambalaj malzemesi olarak kullanılan straforlar.
֍ Boya kutuları gibi kontamine olmuş ambalaj atıkları.
֍ Boya bulaşması yüzünden kontamine olmuş kap, bez, üstübü, paket ve boya bulaşmış giysiler.
֍ Kimyasal Madde dökülmesi kazalarında kullanılan absorban özellikli, kontamine olmuş malzemeler ( absorban malzeme ya da kum )
֍ Araçlardan çıkan kullanım süresi dolmuş lastik ve aküler.

Madeni-Hidrolik Yağlar, Makine Yağları,
Çalışma sahası yakınındaki arıtma tesislerine yönlendirilmesi için kamu kurumlarının yardımlarına başvurulur.
Tiner ve Cila Seyrelticileri
Sıvı haldeki tehlikeli atık sınıfına giren tiner, cila seyrelticileri ağzı kapalı kimyasal atık tehlikeli atık depolarında toplanır. Tehlikeli atık deposu dolum noktasına yaklaştığı zaman SEÇ Sorumlusu ve/veya imalat şefi/montaj şefi lisanslı tesisler ile iletişime geçilip depo boşaltılır.
Piller
Açığa çıkan piller tanımlanmış atık pil kutularına atılır. Burada toplanan pillerin lisanslı firmalara verilerek geri dönüşümleri sağlanır.
Batarya ve Aküler
Boşalan aküler alındıkları firmalara geri gönderilir, doluları ile değiştirilirler. Boşalan bataryalar depo bölümünde saklanır.
Flüoresan Ampuller, Cıva Buharlı Ampuller,
Üretim sırasında işlevini kaybettiği anlaşılan florasan lambalar ve cıva buharlı lambalar bir arada bantlanarak kırılmasını engelleyecek şekilde hava kabarcıklı naylonlara sarılarak tehlikeli atık depolarına atılırlar.
Boya kutuları
Boş boya kutuları tehlikeli atık depolarında toplanırlar buradan da ulusal atık taşıma formu doldurularak lisanslı geri dönüşüm firmasına gönderilirler.

Kimyasal madde dökülmesi kazalarında oluşacak tehlikeli atıklar
Dökülen kimyasal madde tehlikeli atık sınıfında değerlendiriliyorsa, temizleme esnasında kullanılan ekipmanda kontamine olduğu için tehlikeli atık olarak sınıflandırılır. (Absorban bezler veya kum) Kullanılan ekipman siyah poşetlere konarak ağızları sıkıca bağlanır ve tehlikeli atık depolarında toplanır.

Diğer Tehlikeli Atıklar
Yukarıda da belirtilen
֍ Yapıştırıcılar-Tutkal (her tür),
֍ Kullanılan boya, tiner vb. artıkları ile bunlardan bulaşmış eldiven, kap, bez, üstübü, paket gibi kontamine malzemeler,
֍ Ofislerde kullanılan yazıcıların tonerleri,
֍ Ambalaj malzemesi olarak kullanılan straforlar,
֍ Boya sırasında yere serilen naylonlar gibi katı haldeki ve özel işlem gerektirmeyen tehlikeli atıkları siyah çöp torbalarının içine konularak atık sahasında ilgili bölüme bırakılırlar.
֍ Boya ile kontamine olmuş giysiler, kişisel koruyucular, boya tenekeleri üretim alanında bulunan siyah çelik konteynırlara atılır buradan da atık sahasında toplanırlar.

Tehlikeli Atık Depoları
֍ Tehlikeli atıkların hem tehlikeli olmayanlarla hem de kendi içlerinde karışmasının kesinlikle önlenmesi, bunun yanında yanıcı ve patlayıcı atıkların kesinlikle ayrılması ve korunması gerekmektedir.
֍ Tehlikeli Atık Depolarının en az 3 taraflarının duvarla çevrili olmalıdır.
֍ Tehlikeli Atık Depolarının su/yağmur kanalları ile hiçbir bağlantısı olmamalıdır.
֍ Tehlikeli Atık Depoları, sızıntı, kaçak, yangın ve taşıma boyutları dikkatlice incelenmelidir, bu konularda eğitim verilmelidir.
֍ Sadece eğitimli ve yetkin personel tarafından yönetilmelidir.
֍ Sorumlu kişi(ler) Güvenlik Bilgi Formlarında belirtilen hususlar gereklerince depo sahasında çalışır(lar).

Tehlikeli Atıkların Bertarafı
Depolama alanlarında toplanan tehlikeli atıkların içerisinde bulunan boya kutuları, kontamine atıklar, tiner ve boya seyrelticiler Çevre Bakanlığından lisanslı geri dönüşüm tesislerine, lisanslı tehlikeli atık taşıma araçları ile Ulusal Atık Taşıma Formu doldurularak gönderilir.
Geri dönüşümü sağlanamayan tehlikeli atıklar lisanslı atık bertaraf tesislerine gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM
İlgili Dokümanlar
MADDE 9 –
Formlar
֍ Ulusal Atık Taşıma Formu

Referanslar

YEDİNCİ BÖLÜM
Dağıtım
MADDE 10 –
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildirilen ortak alandan kullanılarak yapılır. Elektronik ortamda ulaşılamayan kişilere çıktısı alınmış şekilde (hard copy) yapılacak doküman dağıtımlarında kontrollü kopya (kopyaların arka kısmına kırmızı renkli “KONTROLLU KOPYA” kaşesi vurularak) olarak doküman dağıtım formu ile teslim edilir.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama