Tehlikeli Madde Depolama ve Kullanma Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama’nın bulunduğu işletme sınırlarındaki ve çalıştığı tüm saha ve şantiyelerde tehlikeli madde ve ürünlerin depolanmasının ve kullanılmasının iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre yönünden güvenli durumda uygulanmasını sağlamak için hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 –
Bu talimatname Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama’nın tüm işletmelerini (imalat, montaj vb.) kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama
MADDE 5 –
1. Ambara/Koltuk Ambarına gelen kimyasal malzemeler (boya, silikon, derz dolgu malzemesi, çimento, alçı, mastik, yapışkanlar vb) koli veya üstlerinde bulunan tehlike durumunu belirten semboller dikkate alınarak depolanacaktır.
2. Zararlı kimyasal malzemelerin depolandığı bölgelere “Tehlikeli madde ve müstahzarların etiketlenmesinde kullanılacak tehlike sembolleri ve işaretleri” tablosunda belirtilen tabelalar konulacaktır.

Zararlı kimyasal malzemelerin üstlerinde bulunan sembol ve kısaltmalara göre aşağıda belirtilen uygulamalar yapılacaktır;
֍ Ambara/Koltuk Ambarına gelen kimyasal maddeler üzerinde aşağıdaki işaret listesinde bulunmayan güvenlik uyarıları görülürse malzemeye dokunulmadan Sağlık, Emniyet ve Çevre Sorumlusundan ve/veya bölüm/birim yöneticisinden bilgi alınacaktır. Bilinmeyen ve anlaşılmayan güvenlik uyarıları bulunan malzemelere kesinlikle dokunulmayacaktır.
֍ Sahaya getirilen kimyasal Malzemelerin ‘’Malzeme Güvenlik Bilgi Föyleri ‘’ üretici/satıcı firmadan temin edilmelidir. Kullanımı sırasında alınacak önlemeler, kullanılacak iş güvenliği ekipmanları bu dokümanlarda istenilen şartlara uygun olmalıdır.

Zararlı kimyasal malzemeler ile ilgili tanımlar aşağıdadır:
Madde: Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç, üretiminde kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlığı ihtiva eden kimyasal element ve bunların bileşiklerini,
Müstahzar: En az iki veya daha çok maddenin karışım veya çözeltilerini,
Tehlikeli Özellik: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, çok toksit, toksit, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksit ve çevre için tehlikeli özellikleri,
Tehlikeli Kimyasal: Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, çok toksit, toksit, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksit ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip madde ve müstahzarları,
Patlayıcı Madde / Müstahzar: Atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile ekzotermik reaksiyon verebilen ve/veya kısmen kapatıldığında ısınma ile kendiliğinden patlayan veya belirlenmiş test koşullarında patlayan, çabucak parlayan katı, sıvı, macunumsu, jelatinimsi haldeki madde / müstahzarları,
Oksitleyici Madde / Müstahzar: Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddeler ile de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan madde / müstahzarları,
Çok Kolay Alevlenir Madde / Müstahzar: Çok düşük parlama noktası (0°C’ den düşük) ve düşük kaynama noktasına (35°C’ den düşük) sahip sıvı haldeki madde ve müstahzarlar ile oda sıcaklığı ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki madde / müstahzarları,

Kolay Alevlenir Madde / Müstahzar;
a) Enerji uygulaması olmadan, ortam sıcaklığında hava ile temasında ısınabilen ve sonuç olarak alevlenen,
b) Ateş kaynağı ile kısa süreli temasta kendiliğinden yanabilen ve ateş kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden katı haldeki,
c) Düşük parlama noktasına (21°C’ nin altında) sahip olan sıvı haldeki,
d) Su veya nemli hava ile temasında, tehlikeli miktarlarda, çok kolay alevlenir gaz yayan madde/müstahzarları,

Alevlenir Madde / Müstahzar: Düşük parlama noktasına (21°C-55°C) sahip sıvı haldeki madde / müstahzarları,
Çok Toksit Madde / Müstahzar: Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan madde / müstahzarları,
Toksit Madde / Müstahzar: Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan madde / müstahzarları,
Zararlı Madde / Müstahzar: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan madde / müstahzarları,
Aşındırıcı Madde / Müstahzar: Canlı doku ile temasında, dokunun tahribatına neden olabilen madde ve müstahzarları,
Tahriş Edici Madde / Müstahzar: Mukoza veya cilt ile direkt olarak ani, uzun süreli veya tekrarlanan temasında lokal eritem, eskar veya ödem oluşumuna neden olabilen, aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan madde / müstahzarları,
Alerjik Madde / Müstahzar: Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet meydana getirme özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakteristik olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olan madde / müstahzarları,
Kanserojen Madde / Müstahzar: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran madde / müstahzarları,
Mutajen Madde / Müstahzar: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında veya deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran madde / müstahzarları,
Üreme İçin Toksit Madde / Müstahzar: Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde erkek ve dişilerin üreme fonksiyon ve kapasitelerini azaltan ve/veya doğacak çocuğu etkileyecek kalıtımsal olmayan olumsuz etkileri meydana getiren veya olumsuz etkilerin oluşumunu hızlandıran madde / müstahzarları,
Çevre İçin Tehlikeli Madde / Müstahzar: Çevre ortamına girdiğinde çevrenin bir veya birkaç unsuru için kısa veya uzun süreli tehlikeler gösteren madde / müstahzarları,
Tehlikeli Eşya: Üretim işlemi sonucu herhangi bir formda hazırlanmış olup son ürün konumunda piyasaya arz edilen, kullanımı ile çevre ve insanı olumsuz yönde etkileyebilecek tehlikeli kimyasal ihtiva eden eşyayı, İfade eder.

Tehlikeli madde ve müstahzarların etiketlerinde kullanılan özel risk durumları ve kombinasyonları açık ifadeleri ile birlikte aşağıda verildiği gibidir.

RİSK DURUMLARI

RİSK İBARESİ RİSK İBARESİNİN AÇIK İFADESİ ÖNLEME GERÇEKLEŞTİĞİNDE YAPILACAKLAR
R5 Isıtma ile patlamaya yol açabilir. Güneş ışığı, alev vb. ısı kaynaklarından uzak tut Kapalı ortamdan dışarı çıkarmaya çalış, açık ortamda ise uzaklaş, itfaiyeye haber ver
R7 Yangına neden olabilir. Güneş ışığı, alev vb. ısı kaynaklarından uzak tut Yangın başlamış ise acil müdahale yap, itfaiyeye haber ver
R8 Yanıcı maddelerle temasında yangına neden olabilir. Güneş ışığı, alev vb. ısı kaynaklarından uzak tut Yangın başlamış ise acil müdahale yap, itfaiyeye haber ver
R10 Alevlenebilir. Yanıcı Malzemelerin yanında depolama Yangın başlamış ise acil müdahale yap, itfaiyeye haber ver
R11 Kolay alevlenebilir. Yanıcı Malzemelerin yanında depolama Yangın başlamış ise acil müdahale yap, itfaiyeye haber ver
R12 Çok kolay alevlenebilir. Yanıcı Malzemelerin yanında depolama Yangın başlamış ise acil müdahale yap, itfaiyeye haber ver
R14 Su ile şiddetli reaksiyon verir. Su vb. yakınında depolama ağzını açık bırakma doğal zemine bırakma rafta ya da palet üzerinde depola Üzerine talaş veya kum serp, ortamdan tahliye et
R15 Su ile temas halinde kolay alevlenir gazlar çıkarır. Su vb. yakınında depolama ağzını açık bırakma doğal zemine bırakma rafta ya da palet üzerinde depola Üzerine talaş veya kum serp, ortamdan tahliye et
R16 Oksitleyicilerle karıştığında patlayabilir. Su vb. yakınında depolama ağzını açık bırakma doğal zemine bırakma rafta ya da palet üzerinde depola Üzerine talaş veya kum serp, ortamdan tahliye et
R20 Solunması halinde sağlığa zararlıdır. Açık alanda depola Maskesiz müdahale etme.
R21 Cilt ile temasında sağlığa zararlıdır. Eldiven kullan Maskesiz müdahale etme.
R22 Yutulması halinde sağlığa zararlıdır. Cilde temas etme, Yiyeceklerden uzak tut, Yanlışlığa karşı önlem al Temas durumunda cildi yıka ve doktora git.
R23 Solunması halinde toksiktir. Cilde temas etme, Yiyeceklerden uzak tut, Yanlışlığa karşı önlem al Temas durumunda cildi yıka ve doktora git.
R24 Cilt ile temasında toksiktir. Cilde temas etme, Yiyeceklerden uzak tut, Yanlışlığa karşı önlem al Temas durumunda cildi yıka ve doktora git.
R25 Yutulması halinde toksiktir. Cilde temas etme, Yiyeceklerden uzak tut, Yanlışlığa karşı önlem al Hemen doktora git.
R26 Solunması halinde çok toksiktir. Açık alanda depola, maskesiz çalışma Hemen doktora git.
R27 Cilt ile temasında çok toksiktir. Açık alanda depola, maskesiz çalışma Hemen doktora git.
R28 Yutulması halinde çok toksiktir. Açık alanda depola, maskesiz çalışma Hemen doktora git.
R29 Su ile temasında toksik gaz çıkarır. Açık alanda depola, maskesiz çalışma Hemen doktora git.
R30 Kullanımı sırasında kolay alevlenebilir. Sigara vb. ateşle yaklaşma Yangın söndürme cihazı kullan, itfaiyeye haber ver.
R34 Yanıklara neden olur. Sigara vb. ateşle yaklaşma Hemen doktora git.
R35 Ciddi yanıklara neden olur. Sigara vb. ateşle yaklaşma Hemen doktora git.
R36 Gözleri tahriş eder. Açık alanda depola, maskesiz çalışma, eldiven kullan Hemen doktora git.
R37 Solunum sistemini tahriş eder. Açık alanda depola, maskesiz çalışma, eldiven kullan Hemen doktora git.
R38 Cildi tahriş eder. Açık alanda depola, maskesiz çalışma, eldiven kullan Hemen doktora git.
R41 Ciddi göz hasarları tehlikesi. Açık alanda depola, maskesiz çalışma, eldiven kullan Hemen doktora git.
R42 Solunması halinde alerji yapabilir. Açık alanda depola, maskesiz çalışma, eldiven kullan Hemen doktora git.
R43 Cilt ile temasında alerji yapabilir. Açık alanda depola, maskesiz çalışma, eldiven kullan, gerekirse koruyucu elbise kullan Hemen doktora git.
R58 Çevrede uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. Çevrede açıkta tutma, atıklarını toprağa bırakma Mümkünse kirletmeyi önle, şantiye temsilcisine haber ver.
R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. Havalandırılan ortamlarda depola, maske kullan. Kokusunu aldığında ortamı terk et.

RİSK DURUMLARININ KOMBİNASYONU
İlgili risk kombinasyonlarında, alınacak önlemler ve gerçekleştiğinde yapılacaklar yukarıda verilen listede verilmiştir. Risk numaraları yukarıdaki listeden bulunup ona göre hareket edilecektir.

Risk İbaresi                    Risk İbaresinin Açık İfadesi

R 14 / 15                                Su ile kolay alevlenebilir gaz oluşumuna yol açan şiddetli reaksiyon.

R 15 / 29                                Su ile temasında toksik ve kolay alevlenebilir gaz çıkarır.

R 20 / 21                                Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.

R 20 / 22                                Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R 20 / 21 / 22                         Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R 21 / 22                                Cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R 23 / 24                                Solunduğunda ve cilt ile temasında toksiktir.

R 23 / 25                                Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.

R 23 / 24 / 25                         Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda toksiktir.

R 24 / 25                                Cilt ile temasında ve yutulduğunda toksiktir.

R 26 / 27                                Solunduğunda ve cilt ile temasında çok toksiktir.

R 26 / 28                                Solunduğunda ve yutulduğunda çok toksiktir.

R 26 / 27 / 28                         Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda çok toksiktir.

R 27 / 28                                Cilt ile temasında ve yutulduğunda çok toksiktir.

R 36 / 37                                Gözleri ve solunum sistemini tahriş edicidir.

R 36 / 38                                Gözleri ve cildi tahriş edicidir.

R 36 / 37 / 38                         Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.

R 37 / 38                                Solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.

R 39 / 23-Toksik:                  Solunduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.

R 39 / 24-Toksik:                   Cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.

R 39 / 25- Toksik:                 Yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.

R 39 / 23 / 24-Toksik:           Solunduğunda, cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.

R 39 / 23 / 25-Toksik:           Solunduğunda, yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.

R 39 / 24 / 25-Toksik:           Cilt ile temasında, yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.

R 39 / 23 / 24 / 25-Toksik:    Yutulduğunda, cilt ile temasında, solunduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.

R 39 / 26- Çok Toksik:         Solunduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.

R 39 / 27- Çok Toksik:         Cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi

R 39 / 28- Çok Toksik:         Yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.

R 39 / 26 / 27- Çok Toksik:  Solunduğunda, cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.

R 39 / 26 / 28-Çok toksik:    Solunduğunda, yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.

R 39 / 27 / 28-Çok toksik:    Yutulduğunda, cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.

R 39 / 26 / 27 / 28- Çok toksik: Cilt ile temasında, yutulduğunda, solunduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilenme tehlikesi.

R 40 / 20- Zararlı:                  Solunduğunda tedavisi mümkün olmayan etki oluşturabilir.

R 40 / 21- Zararlı:                  Cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan etki oluşturabilir.

R 40 / 22- Zararlı:                  Yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan etki oluşturabilir.

R 40 / 20 / 21-Zararlı:            Cilt ile temasında, solunduğunda tedavisi mümkün olmayan etki oluşturabilir.

R 40 / 20 / 22-Zararlı:            Yutulduğunda, solunduğunda tedavisi mümkün olmayan etki oluşturabilir.

R 40 / 21 / 22- Zararlı:           Yutulduğunda ve cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan etki oluşturabilir.

R 40 / 20 / 21 / 22-Zararlı:     Cilt ile temasında, solunduğunda ve yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan etki oluşturabilir.

R 42 / 43- Zararlı:                  Solunduğunda ve cilt ile temasında alerji yapabilir.

R 48 / 20- Zararlı:                  Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.

R 48 / 21- Zararlı:                  Cilt ile uzun süreli temasında sağlığa ciddi hasar tehlikesi.

R 48 / 22- Zararlı:                  Uzun süreli yutulması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.

R 48 / 20 / 21- Zararlı:           Uzun süre solunması ve cilt ile temasında sağlığa ciddi hasar tehlikesi.

R 48 / 20 / 22- Zararlı:           Uzun süre solunması ve yutulması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.

R 48 / 21 / 22- Zararlı:          Uzun süreli yutulması ve cilt ile teması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.

R 48 / 20 / 21 / 22-Zararlı:    Uzun süreli yutulması, solunması ve cilt ile teması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.

R 48 / 23-Toksik:                  Uzun süre solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.

R 48 / 24-Toksik:                  Uzun süre cilt ile temasında sağlığa ciddi hasar tehlikesi.

R 48 / 25-Toksik:                  Yutma yolu ile uzun süre maruz kalınması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.

R 48 / 23 / 24-Toksik:           Uzun süre solunması ve cilt ile teması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.

R 48 / 23 / 25-Toksik:           Uzun süre yutulması ve solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.

R 48 / 24 / 25-Toksik:           Uzun süre yutulması ve cilt ile temasında sağlığa ciddi hasar tehlikesi.

R 48 / 23 / 24 / 25-Toksik:    Uzun süre yutulması, solunması ve cilt ile teması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.

Tehlikeli madde ve müstahzarların etiketlerinde kullanılan güvenlik uyarıları ve kombinasyonları açık ifadeleri ile birlikte aşağıda verildiği gibidir.

GÜVENLİK UYARILARI

Güvenlik İbaresi       Güvenlik İbaresinin Açık İfadesi

S 2-                          Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S 3-                          Serin yerde muhafaza edin.

S 4-                          Yerleşim alanlarından uzak tutun.

S 5- .                        …… içinde muhafaza edin. (Uygun sıvı üretici tarafından belirlenir).

S 6-                          ……. içinde muhafaza edin. (Uygun inert gaz üretici tarafından belirlenir).

S 7-                          Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin.

S 8-                          Kabı kuru halde muhafaza edin.

S 12-                        Kabı kapalı olarak muhafaza etmeyin.

S 13-                        Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S 14-                          ……… ‘den uzak tutun (Temasından sakınılması gerekenler üretici tarafından belirlenir).

S 16-                        Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun – sigara içmeyin.

S 17-                        Yanıcı maddelerden uzak tutun.

S 18-                        Kap dikkatlice taşınmalı ve açılmalıdır.

S 20-                        Kullanım sırasında herhangi bir şey yemeyin veya içmeyin.

S 21-                        Kullanım sırasında sigara içmeyin.

S 22-                        Tozlarını solumayın.

S 23-                        Gaz / Duman / Buhar / Aerosollerini solumayın. (Uygun ifadeler üretici tarafından belirlenir).

S 24-                        Cilt ile temasından sakının.

S 25-                        Göz ile temasından sakının.

S 26-                        Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

S 27-                        Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm giysiler derhal çıkarılmalıdır.

S 28-                        Cilt ile temasında derhal bol …… ile iyice yıkayın. (Uygun sıvı üretici tarafından belirlenir).

S 30-                        Kesinlikle üzerine su dökmeyin ve ilave etmeyin.

S 33-                        Statik elektrik boşalımlarına karşı önlem alın.

S 37-                        Uygun koruyucu eldiven takın.

S 38-                        Yetersiz havalandırma şartlarında uygun solunum cihazı takın.

S 39-                        Koruyucu gözlük / maske kullanın.

S 40-                        Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm eşyaları ve zemini …… ile temizleyin. (Uygun madde üretici tarafından belirlenir).

S 41-                        Patlaması ve/veya yanması halinde yayılan gazları solumayın.

S 42-                        Tütsüleme (fümigasyon) / püskürtme yaparken uygun solunum cihazı (Uygun cihaz üretici tarafından belirlenir) takın.

S 43-                        Alevlenmesi durumunda söndürmek için ……. kullanın. (Uygun madde üretici tarafından belirlenir. Eğer su tehlikeyi artıracaksa kesinlikle su kullanmayın).

S 45-                        Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. (Mümkünse bu etiketi gösterin.)

S 46-                         Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S 47-                          …… °C’yi aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin. (Uygun sıcaklık üretici tarafından belirlenir).

S 48-                          ……. ile nemlendirin (Uygun madde üretici tarafından belirlenir).

S 49-                         Sadece orijinal kabında muhafaza edin.

S 50-                          ……. ile karıştırmayın (Üretici tarafından belirlenir).

S 51-                         Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.

S 52-                         Maruz kalmaktan sakının, kullanmadan önce özel kullanma talimatını okuyun.

S 56-                         Atıklarını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.

S 57-                         Bulaşma ve birikme yolu ile çevreyi kirletmemesi için uygun bir kap kullanın.

S 59-                        Geri kazanım / yeniden kullanım hakkındaki bilgiler için üreticiye/ ithalatçıya / dağıtıcıya başvurun.

S 61-                         Çevreye kontrolsüz verilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına / Güvenlik Bilgi Formuna bakın.

S 62-                         Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S 63-                          Kazara solunması halinde: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve dinlenmesini sağlayın.

S 64-                          Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise).

GÜVENLİK UYARILARININ KOMBİNASYONLARI

Güvenlik İbaresi       Güvenlik İbaresinin Açık İfadesi

S 1/2-                         Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S 3/7-                         Kabı, serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin.

S 3/9/14/49-               Sadece orijinal kabında serin ve iyi havalandırılan bir yerde…….’den uzak tutarak muhafaza edin (Temasından sakınılan madde üretici tarafından belirlenir).

S 7/8-                         Kabı iyice kapalı halde, kuru olarak muhafaza edin.

S 7/9-                         Kabı iyice kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin.

S 7/47-                       Kabı, ağzı sıkıca kapalı olarak ….°C’ yi aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin. (Uygun sıcaklık üretici tarafından belirlenir).

S 20/21-                     Kullanımı sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.

S 24/25-                     Göz ve cilt ile temasından sakının.

S 27/28-                     Cilt ile teması halinde, bulaşan giysiyi hemen çıkarın ve ….. miktarda .… ile hemen yıkayın (Uygun sıvı üretici tarafından belirlenir).

S 37/39-                     Çalışırken uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.

S 47/49-                     Sadece orijinal kabında ve …….. °C’ yi aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin. (Uygun sıcaklık üretici tarafından belirlenir).

ALTINCI BÖLÜM
İlgili Dokümanlar
MADDE 9 –
Formlar

Referanslar

YEDİNCİ BÖLÜM
Dağıtım
MADDE 10 –
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildirilen ortak alandan kullanılarak yapılır. Elektronik ortamda ulaşılamayan kişilere çıktısı alınmış şekilde (hard copy) yapılacak doküman dağıtımlarında kontrollü kopya (kopyaların arka kısmına kırmızı renkli “KONTROLLU KOPYA” kaşesi vurularak) olarak doküman dağıtım formu ile teslim edilir.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama