Tehlikeli Madde Depolama ve Kullanma Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama’nın bulunduğu işletme sınırlarındaki ve çalıştığı tüm saha ve şantiyelerde tehlikeli madde ve ürünlerin depolanmasının ve kullanılmasının iş sağlığı, iş güvenliği ve çevre yönünden güvenli durumda uygulanmasını sağlamak için hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 –
Bu talimatname Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama’nın tüm işletmelerini (imalat, montaj vb.) kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama
MADDE 5 –
1. Ambara/Koltuk Ambarına gelen kimyasal malzemeler (boya, silikon, derz dolgu malzemesi, çimento, alçı, mastik, yapışkanlar vb) koli veya üstlerinde bulunan tehlike durumunu belirten semboller dikkate alınarak depolanacaktır.
2. Zararlı kimyasal malzemelerin depolandığı bölgelere “Tehlikeli madde ve müstahzarların etiketlenmesinde kullanılacak tehlike sembolleri ve işaretleri” tablosunda belirtilen tabelalar konulacaktır.

Zararlı kimyasal malzemelerin üstlerinde bulunan sembol ve kısaltmalara göre aşağıda belirtilen uygulamalar yapılacaktır;
֍ Ambara/Koltuk Ambarına gelen kimyasal maddeler üzerinde aşağıdaki işaret listesinde bulunmayan güvenlik uyarıları görülürse malzemeye dokunulmadan Sağlık, Emniyet ve Çevre Sorumlusundan ve/veya bölüm/birim yöneticisinden bilgi alınacaktır. Bilinmeyen ve anlaşılmayan güvenlik uyarıları bulunan malzemelere kesinlikle dokunulmayacaktır.
֍ Sahaya getirilen kimyasal Malzemelerin ‘’Malzeme Güvenlik Bilgi Föyleri ‘’ üretici/satıcı firmadan temin edilmelidir. Kullanımı sırasında alınacak önlemeler, kullanılacak iş güvenliği ekipmanları bu d

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama