Transpalet İle Malzeme Taşıma Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulamaya ait imalathane ve şantiyelerinde Transpalet ile yapılacak ürün (malzeme, ekipman, ara ürün) taşımaları, imalathane ve şantiye içinde yapılacak benzeri hareketlerin nasıl yapılacağının ana kurallarını tespit etmek ve böylece taşıma sırasında hasar riskini en aza indirmek ve idari yönden taşıma ile ilgili işlemlerin eksiksiz yapılmasını sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 –
Bu talimatname Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulamaya ait imalathane ve şantiyelerinde Transpalet ile yapılacak ürün taşımlarını kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 –

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama
MADDE 5 –
֍ Transpaletle taşıyacağınız malzemeyi ağırlığına göre; Hiyap, forklift veya el ile iki ucunu takozların üzerine yerleştiriniz.
֍ Malzemenin; minimum trans palet çatallarının gireceği yükseklikte olmasını sağlayınız.
֍ Transpaletin mandalını açık konuma getirerek çatalların minimum seviyeye inmesini sağlayınız.
֍ Transpaleti malzemenin altına sürünüz.
֍ Mandalı kapalı konuma getiriniz.
֍ Transpalet koluyla çatalları, malzemeyi tartacak kadar yükseğe kaldırınız.
֍ Malzemenin dengede olup olmadığını kontrol ediniz.
֍ Malzeme dengede ise, dikkatli bir şekilde taşıyacağınız bölgeye götürünüz.
֍ Malzemeyi indireceğiniz yere, uygun şekilde takozları yerleştiriniz.
֍ Transpaletin çatallarının uygun yükseklikte olduğunu kontrol ederek, takozların arasına transpaleti ilerletiniz.
֍ Malzemenin kenarları uygun bir şekilde takozlara denk geliyorsa boşaltma mandalını açınız.
֍ Transpaleti takozların arasından çıkarınız, montaj akışına engel olmayacak bir bölgeye yerleştiriniz.

ALTINCI BÖLÜM
İlgili Dokümanlar
MADDE 9 –
Formlar

Referanslar

YEDİNCİ BÖLÜM
Dağıtım
MADDE 10 –
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildirilen ortak alandan kullanılarak yapılır. Elektronik ortamda ulaşılamayan kişilere çıktısı alınmış şekilde (hard copy) yapılacak doküman dağıtımlarında kontrollü kopya (kopyaların arka kısmına kırmızı renkli “KONTROLLU KOPYA” kaşesi vurularak) olarak doküman dağıtım formu ile teslim edilir.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama