Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Prosedürü

1.AMAÇ:
Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, herhangi bir süreç aşamasında, belirlenmiş kalite şartlarına uymayan, ham malzeme, yarı mamul ve mamuller ile müşteri iadelerinin, yanlışlıkla kullanımının ve sevkiyatının önlenmesi ve incelenmesi için bunların tanımlanarak kontrol altında tutulmasını sağlamak amacıyla bir sistem oluşturmaktır.

2.KAPSAM:
Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama tedarikçilerden alınan, imalathanelerimizde üretilen ve ürün kalitesine olumsuz etki eden tüm hammadde, yarı mamul ve mamullerdeki uygunsuzlukları kapsamaktadır.

3.TANIMLAR:
Düzeltici Faaliyet:
Ortaya çıkmış uygunsuzlukları gidermek ve tekrarını engellemek için yapılan faaliyetler.
Önleyici Faaliyet: Meydana gelebilecek potansiyel hataların tespit edilerek ortaya çıkmaması için gerekli tedbirlerin alınmasıyla ilgili çalışmalardır.
Yönetim Temsilcisi: Organizasyon içerisinde kalite kavramını ve bilincini geliştirmek, bütün süreçlerde ve verilen hizmetlerde kalite standartlarını sürekli geliştirerek kalite sistemlerini yöneten kişi,

4.SORUMLULUK VE YETKİ:
Yönetim Temsilcisi:
Bu prosedürün hazırlanması, revizyonu, iptali, dağıtılması, arşivlenmesi ve uygulanmasından sorumludur.
Bölüm/Birim Personeli: Üst yönetimde dahil tüm bölüm/birim çalışanları bu prosedürün uygulanmasından sorumludur.

5.UYGULAMA:
5.1.Genel
Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama’da genel politika, tüm uygunsuzlukların, dokümante edilmesidir. Düzeltici Faaliyet Raporları, performansın izlenmesinde ve iyileştirme projelerinin başlatılmasına önemli bir göstergedir.

5.2.Giriş Kalite Kontrol Sırasında Ortaya Çıkan Uygunsuzluklar
Satın alınan malzemeler Ambar ve Sevkiyat Sorumlusu veya Koltuk Ambar Sorumlusu tarafından, önce Malzeme İstek Formundaki malzeme adı/cinsi, özelliği, istenen belge, teslim yeri, istenen miktarlar (Adet, Boy, Kilo v.s.) irsaliye kontrolleri yapılır. Gelen malzemeler üretimi direk etkileyen mamuller (Profiller, Kutu profiller, Borular, Lamalar, Saçlar, Transmisyonlar, Bağlantı Elemanları, Taşlama Elemanları, Kaynak Telleri, Tüpler, Boyalar vb.) ise Ambar ve Sevkiyat Sorumlusu / Koltuk Ambar Sorumlusu ve/veya Kalite Kontrol Şefi tarafından Giriş Kalite Kontrol Planında tanımlanan kontrol edilecek özellik ve yönteme göre kontrolleri yapılır. Ambar ve Sevkiyat Sorumlusu / Koltuk Ambar Sorumlusu ve/veya Kalite Kontrol Şefi malzemeyi kabul / şartlı kabul veya ret edebilir.
Proje özelliğine bağlı olarak Kalite Kontrol Müdürü tarafından hazırlanan Kalite Planı var ise, gelen tüm malzemenin sertifika kontrolü, göz kontrolü yapılması, test yaptırılması gerekebilir. Kalite Kontrol Bölümü bu kontrolleri neticesinde malzemeyi kabul veya ret eder. Müşteri isteğiyle yaptırılan kontrol ve testlerde, 3.Taraf Kontrol Kuruluşunun ve/veya Müşteri Temsilcisinin onayı alınır.

5.2.3.Kontroller sonucunda;
֍ 
Kabul edilen uygunsuz malzemeye, uygunsuzluğun tanımına göre işlem yapılır. Malzemenin istenen kalitede değil ancak farklı amaçlar için kullanılabilme durumunda Kalite Kontrol Şefi, Genel Koordinatöre danışabilir. Bu gibi durumlarda malzeme şartlı kabul edilir ve Şartlı Kabul Etiketi takılır.
֍ Eğer malzemenin uygunsuzluğu kabul edilemeyecek düzeyde ise Ürün Etiketi (Ret) takılır. Ret nedeni Ürün Etiketi (Ret) üzerine yazılarak, tedarikçiye iade edilir. Tekrar eden uygunsuzluklarda veya tedarikçiden aksiyon alması istenildiğinde, Düzeltici/Önleyici faaliyet formu düzenlenir.

5.3.Proses ve Final Kontrolü Sırasında Ortaya Çıkan Uygunsuzluklar
5.3.1. Proses esnasında yapılması gereken test ve kontroller için Kalite Planı (hazırlanan Kalite Planı var ise) temel alınır. Kontrol sonuçları Kalite Planında belirtilen formlara kaydedilir.
֍ Kalite Kontrol Şefi tarafından yüzey, kesim, büküm, delme, boya aşamalarında yapılan kontroller sonucunda olumsuzluklar ile karşılaşıldığı zaman, Düzeltici/Önleyici faaliyet raporu düzenlenir, yarı mamul/ürün üzerine Ürün Etiketi (Düzelt) takılır.
֍ Kaynak birleşimlerinin gözle muayenesi, Kaynak Gözle Muayene Talimatına göre yapılır. Kaynakta kusurun çeşidine göre kontrol yöntemi, kabul şartları ve tamir izinleri bu talimatta belirlenmiştir. Kalite Kontrol Bölümü tarafından kaynak gözle muayeneleri sonucundaki uygunsuzluklarda Ürün Etiketi (Düzelt) yapıştırılarak Düzeltici/Önleyici faaliyet formu doldurulur. Düzeltici faaliyet başlatılır ve takip edilir.
֍ Tahribatlı / tahribatsız test kuruluşuna yaptırılan kontroller sonucunda kaynak uygunsuzluğu olması durumunda, kaynak tamir edilir ve tekrar test yaptırılır. Parçalar, en fazla 3 kez tamir edilir. 3 kez tamir sonucunun da uygunsuz olması durumunda parça reddedilir, Ürün Etiketi (Ret) yapıştırılarak ayrılır. Tahribatlı/tahribatsız test kuruluşu tarafından, kontrol neticeleri raporlanır. Uygunsuzluk durumunda Düzeltici/Önleyici faaliyet formu düzenlenmez, test kuruluşunun verdiği rapor esas alınır.

5.3.2. Bitmiş ürün için yapılması gereken kontroller için Kalite Planı temel alınır. Kontrol sonuçları Kalite Planında belirtilen formlara kaydedilir.
֍ Bitmiş, sevke hazır ürünler ve bu ürünlere ait Proje Kalite Planında belirtilen tüm kayıtlar, Kalite Kontrol Şefi, Genel Koordinatör, Müşteri/Müşteri Temsilcisi veya 3.Taraf Kontrol Kuruluşu tarafından kontrol edilir. Uygun ürünler için “Son Kontrol Formu” düzenlenir ve sevk listesi hazırlanır. Teknik Şartnameye göre paketleme yapılır ve kontrol edilir.
֍ Kontrol sonucunda ürünün tekrar işlem görmesi veya yeniden üretilmesi istenebilir. Bu durumda uygun bulunmayan ürünlere Ürün Etiketi (Ret) yapıştırılarak ayrılır. Kalite Kontrol Şefi tarafından hemen Düzeltici/Önleyici faaliyet formu düzenlenerek hatanın giderilmesi için düzeltici faaliyet başlatılır.

5.3.3. Reddedilen yarı mamul/ürünler, Kalite Kontrol Şefi ve Genel Koordinatör tarafından hemen değerlendirilebilir, Müşteri/Müşteri Temsilcisi, 3.Taraf Kontrol Kuruluşunun onayına sunulabilir. Veya başka projede değerlendirmek üzere uygun bir bölgede beklemeye alınır ve Ürün Etiketi (Beklet) takılarak bekletme sebebi etiket üzerine yazılır.

Değerlendirme sonucu yapılacak faaliyetle ilgili şu kararlara varılır;
Olduğu Gibi Kullanım
Alternatif Kullanım
Sapma İzni
Düzeltme / Tamir
İade
Hurda
Ayıklama

֍ Kalite Kontrol Şefi ve Genel Koordinatör değerlendirme sonucunda karara varamadıkları veya proje şartlarına uymayan durumlarda, önerilerini Genel Müdür’e iletirler. Genel Müdür, önerileri değerlendirir, karar verir veya müşteriye danışır. Müşterinin onayına sunulan ürünler, müşteriden karar gelinceye kadar Ürün Etiketi (Beklet) takılarak bekletme sebebi etiket üzerine yazılır ve bekletmeye ayrılır. Verilen karar doğrultusunda, Düzeltici/Önleyici faaliyet formu kapatılır.
֍ Tüm dokümanlar yönetim temsilcisi tarafından kalite kayıtlarının kontrolü prosedürüne göre muhafaza edilir.

6.İLGİLİ DOKÜMANLAR
Formlar
֍
 Giriş Kalite Kontrol Planı
֍ Malzeme İstek Formu
֍ Girdi Kontrol Formu
֍ Şartlı Kabul Etiketi
֍ Ürün Etiketi (Ret)
֍ Ürün Etiketi (Beklet)
֍ Ürün Etiketi (Düzelt)
֍ Düzeltici/Önleyici faaliyet formu
֍ Kalite Planı

Referanslar
֍ 
Kalite Kayıtlarının Kontrolü Prosedürü
֍ Düzeltici Faaliyet Prosedürü
֍ Önleyici Faaliyet Prosedürü
֍ Kaynak Gözle Muayene Talimatı

7.DAĞITIM
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildirilen ortak alandan kullanılarak yapılır. Elektronik ortamda ulaşılamayan kişilere çıktısı alınmış şekilde (hard copy) yapılacak doküman dağıtımlarında kontrollü kopya (kopyaların arka kısmına kırmızı renkli “KONTROLLU KOPYA” kaşesi vurularak) olarak doküman dağıtım formu ile teslim edilir.

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

 

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama