Vinçler-Tahmil Tahliye ve Nakliyat İşleri Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulamaya ait imalathane ve şantiyelerinde Tahmil-tahliye ve nakliye işlerinde iş kazalarını asgari seviyeye düşürmek, personelin emniyetli çalışmasını temin etmek, imalathane ve şantiyelerde çalışanların sağlık ve güvenlikleri için uymak zorunda oldukları genel kuralları belirlenmesi amacıyla hazırlanmış genel talimattır.

Kapsam
MADDE 2 –
Bu talimatname Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulamaya ait imalathane ve şantiyelerinde yapılan Tahmil-tahliye ve nakliye işlerini kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama
MADDE 5 –
֍ Her nevi motorlu vinç, kren, kaldırma ve nakil arabaları, nakil vasıtaları ancak bunları kullanmakla görevlendirilmiş ehliyetli operatörler ve sürücüler tarafından kullanılır.
֍ Vasıtaları kullananlar, karayolları trafik kanununda belirtilen evsafa haiz elemanlar arasından seçilir. Ayrıca operatörler teknik kimseler tarafından mekanik ve elektrikli bilgiler öğretilmek suretiyle yetiştirilirler.
֍ Vasıtalardan karayolları trafik kanunu kapsamına girenler için bu kanun hükümleri esastır.
֍ Vasıtalar; kendi iş ve yeri özelliklerine göre gruplara ayrılarak her grup için özel kontrol, bakım, tamir ve işletme talimatları iş yeri amirince hazırlanır. Operatör ve sürücüler bu maddeleri ezbere bilmek ve riayet etmek zorundadır.
a. Talimatta bulunan tamir, bakım ve kontrol, işletme ile ilgili maddeler
b. Elektrikli donanım kullanılması ve kullanma esnasında alınacak tedbirler
c. Frenlerin, kanca ve bağlantılarının sabote edilecek yerlerin bakım kontrol ve tamirinin takibi
d. Periyodik bakımlar
e. Motor göstergeler, kavrama sistemi, cam silecekleri, farlar, makaslar, lastik tekerlekler direksiyon aksamının bakım, kontrol ve tamirinin takibi.
f. Otomatik emniyet tedbirleriyle, sinyal sistemlerinin bakım, kontrol ve tamiri
g. Vasıtaların bakım ve tamirini bu iş için yetiştirilmiş elemanlar tarafından ilgili talimata göre yaptırınız. Tamir, muayene ve bakımların yapılmasından sonra operatör ve şoförlere de bilgi yardımlarından da faydalanmış olunuz. Tamir bittikten sonra tecrübe hareketlerini operatör sürücüler tarafından yaptırınız.
h. Vincin ve vasıtanın üzerine yere, max taşıma kapasitesini bir levhaya yazarak bunu vincin üzerine asınız. Vinci kapasite dışı yüklemeyiniz. Mümkünse yüklerin üzerine boya ile ağırlıklarını yazınız.
ı. Kancayı yük arabasıyla yükün tam ağırlık merkezine getirerek bağlayınız. Yükü düşey olarak kaldırınız.
j. Yük bağlayıcı personel yükleme araçlarının intizamından ve yükün muntazam bir şekilde taşınmasından sorumludur.
k. Yük indirme ve nakletmede sert, ani geçişler yapmayınız. Halat tambur yuvasına oturmadan yükü kaldırmayınız.
l. Yük bağlayıcı, baret, emniyet ayakkabısı ve deri eldiven giymeye mecburdurlar.
m. Yükü uzun süre askıda tutmayınız.
n. Vinç kapasitesine yakın ağırlık kaldırırken 5-10 cm kaldırarak frenleri kontrol ediniz.
o. Tozsuz yerde çalışan vinç, halat ve sapanlarını yağlayınız.
p. Vincin günlük, haftalık, aylık, altı aylık bakımlarını aksatmayınız.

ALTINCI BÖLÜM
İlgili Dokümanlar
MADDE 9 –
Formlar

Referanslar

YEDİNCİ BÖLÜM
Dağıtım
MADDE 10 –
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildirilen ortak

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama