Yangın Söndürme Tüpü Kullanma ve Bakım Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama’da Sağlık, Emniyet ve Çevre kurallarına uyarak yangın söndürme tüplerinin kullanımı ve bakımları ile ilgili doğru ve sistematik bir şekilde çalışmasını/kullanılmasını, bir yangın durumunda yapılması gereken ilgili yöntem, sıra ve aktiviteleri belirtmektedir.

Kapsam
MADDE 2 –
Bu talimatname Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama’da kullanılan tüp yangın söndürme tüplerini ve acil bir durum karşısında bu yangın söndürme tüplerini kullanacak tüm çalışanları kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 –
Bu talimatnamede geçen;
Yangın Söndürme Tüpü: Müdahale edilecek yangın tipine göre içinde organik sıvı, soda asitli, sıvı karbondioksit ve sodyum bikarbonatlı modelleri bulunan yangın esnasında ani müdahalede bulunulan yangın söndürme cihazıdır.
Yangın Söndürme Ekibi: Olası bir yangın anında Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama’da çalışan ve eğitim almış yangına müdahale ekibidir.

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama
MADDE 5 –
Kontrolü
Yangın söndürme tüpleri her ay yangın söndürme ekip başı tarafından Yangın Söndürme Tüpü
Periyodik Kontrol Kartına uygun olarak kontrol edilir.

MADDE 6 –
Kullanım Özellikleri
֍ Herhangi bir yangın durumunda yangın tüpünü yangın yerine getiriniz,
֍ Rüzgarı arkanıza alınız,
֍ Ateşe mümkün olduğunca yaklaşınız,
֍ Tetik mekanizmasını kilitleyen pimi çıkartınız veya karbondioksit tüpünün valfini sola doğru çevirerek açınız,
֍ Yangının şiddetine göre hortumun tetiğine az ya da çok basılmak suretiyle püskürtme ayarlanır,
֍ Yangın önden arkaya doğru tarayarak söndürülür,
֍ Yangını söndüğü emin olmadan yangın bölgesini terk etmeyiniz,
֍ Tozlu cihazları, toz bitene kadar boşaltınız,
֍ Yangın söndürme tüpü her kullanımdan sonra orijinal dolum maddesi ile yetkili servisler tarafından doldurulur,
֍ Yangın söndürme tüpünü yılda bir kez yetkili servislere kontrole ve doluma gönderiniz,
֍ Yangın söndürme tüpleri üzerinde kesinlikle bir işlem ve müdahale yapmayınız.

Sürekli Basınçlı Söndürücülerin Kullanımı (S Serisi)
֍ Tetiğin üstündeki pimi çekiniz,
֍ Hortumu yuvasından çıkarınız, tetiğe sonuna kadar basınız,
֍ Hortumun ucundan çıkan söndürücü maddeyi yangın bölgesine boşaltınız.

Dıştan Basınçlı Söndürücülerin Kullanımı (T Serisi)
֍ Hortumu yuvasından çıkarınız,
֍ Cihazın gövdesine bağlı olan CO2 (veya azot) tüpünün valfını sola doğru çevirerek açınız
֍ Hortumun ucundan çıkan söndürücü maddeyi yangın bölgesine boşaltınız.

MADDE 7 –
Yangın Türleri ve Bu Türlere Göre Kullanılacak Yangın Söndürme Tüpleri
A SINIFI YANGINLAR: Katı madde (tahta, kâğıt, pamuk …) yangınlarıdır. Soğutma ve yanıcı maddenin uzaklaştırılması ile söndürülür ve kontrol edilir.
B SINIFI YANGINLAR: Yanabilen sıvılar bu sınıfa girer. (Benzin, benzol, yağlar, yağlı boyalar …) Soğutma (sis halinde su) ve boğma (karbondioksit, köpük, kuru kimyevi toz…) ile bu yangınlar söndürülebilir.
C SINIFI YANGINLAR: Yanıcı gaz madde yangınlarıdır. (Metan, propan, SLP …) Bu yangınlar kuru kimyevi toz, halon 1301, halon 1211 kullanılarak söndürülebilir. Elektrikli makine ve hassas cihaz yangınları da bu sınıfa dahildir.
D SINIFI YANGINLAR: Yanabilen hafif metal yangınları bu sınıfa girer. (Sodyum, Potasyum, Titanyum, Magnezyum) Bu yangınlar da kuru kimyevi toz kullanılarak söndürülebilir.
Elektrik yangınları ayrı bir yangın sınıfı değildir. Bu tür yangınlarda elektrik akımı kesilerek yangına müdahale edilmelidir.

HER YANGIN SINIFI İÇİN, UYGUN OLAN YANGIN SÖNDÜRME CİHAZINI KULLANINIZ

MADDE 8 –
Yangın Söndürme Cihazının Kullanılması

YANLIŞ DOĞRU
Rüzgara karşı durmak. Rüzgarı, istikametine göre arkana a.
Yanan yere üstten ve arkadan müdahale etmek. Önden tarayarak, yangının çıkış noktası, yani dip kısmına müdahale et.
Yukarıdan damlayan yanıcı ve parlayıcı maddelere, aşağıdan müdahale etmek. Damlama veya sızıntı noktasından, yani yukarıdan müdahale et.
Yangın anında söndürme cihazlarını boşaltıp peşpeşe kullanmak Mevcut yangın söndürme cihazlarını aynı anda değişik yönlerden kullan.
Yangın mahallini terk etmek. Yangının tamamen söndüğüne emin olmadan yangın mahallini terk etme.
Kullanılmış yangın söndürme cihazlarını, kullanılmamışlarla bir araya koyup karıştırmak veya kullanılmamış gibi yerine asmak. Kullanılmış yangın söndürme cihazlarını diğerlerinden ayırarak dolum ve bakımını sağlamak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Talimatta Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 9 –
Bu talimatta hüküm bulunmayan hallerde; ilgili kanun maddeleri ve diğer mevzuat hükümleri ile İşveren / İşveren Vekili kararları uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük
MADDE 10 –
Bu talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürütme
MADDE 11 –
Bu talimat hükümlerini Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama, Yönetim Temsilcisi, Bölüm/Birim Yöneticileri ve Yangın Söndürme Ekibi yürütür.

ALTINCI BÖLÜM
İlgili Dokümanlar
MADDE 12 –
Formlar
֍ Yangın Söndürme Tüpü Periyodik Kontrol Kartı
Referanslar
֍ Kalite kayıtlarının kontrolü prosedürü

YEDİNCİ BÖLÜM
Dağıtım
MADDE 10 –
Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildirilen ortak alandan kullanılarak yapılır. Elektronik ortamda ulaşılamayan kişilere çıktısı alınmış şekilde (hard copy) yapılacak doküman dağıtımlarında kontrollü kopya (kopyaların arka kısmına kırmızı renkli “KONTROLLU KOPYA” kaşesi vurularak) olarak doküman dağıtım formu ile teslim edilir.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

 

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama