Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği

Yönetmeliğin kapsamı
Madde 1- Bu Yönetmelik 13.12.1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesi hükmü uyarınca hazırlanmış olup, aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32. Maddesi kapsamına giren devlet daire ve kuruluşları, katma bütçeli daireler, il özel idareleri ve belediyelerce yaptırılacak her çeşit yapı tesis ve onarım işleri ihalelerinde ve müteahhitlik karnesi ile ilgili işlemlerde uygulanır.

BİRİNCİ BÖLÜM
İhaleye Katılma (Yeterlilik) Belgesi
Belgenin niteliği
Madde 2- İhaleye katılma belgesi yapı, tesis ve onarım işleri ihalelerine katılmak isteyenlerle ilgili olarak 1. Maddede belirlenen kuruluşlar tarafından,   ihale komisyonuna verilmek için hazırlanan ve yalnız verildiği iş için geçerli   olan bir belgedir.
Belge almak için başvurma

Madde 3- İhaleye katılma belgesi için ihaleyi yapacak idarece belirtilen yere dilekçeyle başvurulur.
Dilekçenin ihalenin ilanında yazılı süre içinde verilmesi ve aşağıda yazılı belgelerden ilanda istenilmiş olanların dilekçeye eklenmesi lazımdır.
a) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınmış müteahhitlik karnesi, aslı ve örneği
b) Yapı araçları bildirisi (Örnek No: 1)
c) Bu işte kullanacağı sermaye ve kredi imkanlarını açıklayan mali durum bildirisi (Örnek No: 2/a , Örnek No:2/b)
d) Teknik Personel bildirisi (Örnek No: 3)
e) Son iki yılda bitirilmiş ve dilekçenin veriliş tarihinde adına taahhüde bağlanmış veya bağlanacak olan işleri belgeleri ile açıklayan taahhüt bildirisi (Örnek No:4)

Keşif bedeli her yıl Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilerek yayımlanan miktarı geçmeyen (bu bedel 1994 yılı birim fiyatları ile 2 milyar TL. dır) işlerin ihalelerine girmek isteyenlerden ve yabancı firmalardan müteahhitlik karnesi aranmaz. Ancak, bunlar ilan şartları dahilinde teknik yeterliliğini ve ihalesine girmek istedikleri işin özelliğinde bir işi bitirdiğini gösterir iş bitirme belgelerini dilekçelerine eklerler.
“Keza:
I) 2.1986 tarih ve 86/10353 sayılı Kararname eki “Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı” na göre yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşlar ile yerli kişi ve şirketlerin müştereken veya doğrudan yerli kişi ve şirketlerin kendi aralarında kurdukları şirketlerin ihalelere katılmalarında,

a) Yabancı ortaklı şirketlerde % 15 veya daha fazla olmak üzere en büyük hisseye sahip yabancı ortağın, ilan şartları dahilinde teknik yeterliliğini kanıtlayıcı ve ihalesine katılmak istenilen işin özelliğinde ve tutarındaki bir iş bitirdiğini gösterir “İş Bitirme Belgesi” nin veya % 15 veya daha fazla olmak üzere en büyük hisseye sahip yerli ortağın ilanda belirtilen karne miktarına eşdeğer olan “Müteahhitlik Karnesi” nin,
b)Yerli ortaklardan oluşan şirketlerde ise en büyük hisseye sahip ortağın hissesi oranıyla çarpımı tutarı ilanda belirtilen karne miktarına eşdeğer olan “Müteahhitlik Karnesi” nin
İbraz edilmesi hallerinde bu şirketlerden ayrıca müteahhitlik karnesi aranmaz.
% 15 ve daha fazla hisseye sahip ortakların iş bitirme belgeleri şirketin, benzer işler için müracaatlarında geçerlidir.
“Bu hesaplarda “her miktarda” karnelerin tutarı 1994 yılı birim fiyatlarıyla 610 milyar TL. olarak alınır ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca her yıl yayımlanan karne katsayıları  uygulanarak değerlendirilir.”
II) İhalelere ortak girişim olarak müracaat halinde sadece pilot firmanın karnesi esas alınır ve tutarına itibar edilir.
Şirketlerde ve ortak girişimlerde  yer alan ortak kişi ve şirketler ile ortak olan şirketlerin yönetiminde yetkili kişiler, her ne şekilde olursa olsun aynı işin ihalesine ayrıca münferiden veya başka bir ortaklık halinde katılamazlar.”

Belge komisyonlarının kuruluş ve görevleri
Madde 4- Belge komisyonları her yıl aşağıdaki biçimde:
a) Merkezde Bakanlık onayı ile en az üçü teknik personel olmak üzere bir başkan ve en az üç üyeden,
b) Genel müdürlüklere bağlı taşra teşkilatında; genel müdürlük onayı ile en az üçü teknik personel olmak üzere bir başkan ve en az üç üyeden,
c) Bayındırlık, Y.S.E ve il imar müdürlükleri gibi müdürlüklerde valilik onayı ile adı geçen teknik müdürlerin başkanlığı altında en az ikisi teknik personel olmak üzere üç üyeden,
d) Bakanlıklar dışındaki kuruluşlarda; kuruluşun en büyük amirinin onayı ile en az ikisi teknik personel olmak üzere bir başkan ve en az üç üyeden kurulur.

Komisyonların kuruluşu sırasında yeterli sayıda yedek üye de tespit edilir.

Belge komisyonlarının görevleri
“İhaleye katılma belgesi verecek belge komisyonları; İlan ve ihale şartnamesi ve yukarıda 3. Maddede sözü edilen belgeleri, gerekiyorsa müteahhidin karnesine ve gizli siciline ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alacakları belgeleri müteahhidin bitirmiş veya yapmakta olduğu işlerdeki tutum ve başarısını, taahhüt etmiş olduğu işlerin türünü, her yönden iş kapasitesini, tecrübesini inceler ve yapacağı değerlendirmeye göre ihaleye katılması için yeterli görülenlerin listesini karara bağlar ve ihale komisyonuna verir.”
Diğer şartları tamam ve yerine getirilmiş olsa dahi;
a) Maddede belirtilen belgelerin gerçek dışı olduğu anlaşılanlara,
b)İhaleye katılması yeterli görüldüğü halde geçerli teklif vermemeyi alışkanlık haline getirenlere,
c)Son üç yıl içinde idareye karşı taahhüt etmiş oldukları herhangi bir işe ait sözleşmeleri, yürürlükteki kanun; tüzük, yönetmelik ve kararnamelerin cezasız feshi ile ilgili hükümleri dışında kalan ve kendi kusurlarından kaynaklanan nedenlerle feshedilenlere,
d)Taahhüt işlerinden doğan, idarece tespit edilmiş ve ita amiri tarafından onaylanmış borcunu süresi içinde ödemeyenlere, yeterlilik belgesi verilmez.

Adi ortaklık şeklinde yapılan başvurularda ortaklığı oluşturan özel ve tüzel kişilerin, şirket olarak yapılan başvurularda kollektif şirketlerin ortaklarının, komandit şirketlerin komandite ortaklarının, limited şirketlerin müdürlerinin,   anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanlarının, murahhas üyelerinin, genel müdürlerinin ve sorumlu teknik müdürlerinin: komandit, limited ve anonim şirketlerin %50’den fazla hissesine sahip ortaklarının, yukarıdaki kısıtlama hükümleri kapsamına girmeleri halinde o ortaklık veya şirkete de yeterlilik belgesi verilmez.
İdareler, (c) ve (d) fıkralarında belirtilen durumlardaki özel ve tüzel kişileri, bu durumlarının onaylanması tarihini izleyen bir ay içinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bildirmek zorundadırlar.
Komisyon; başkan ve üyelerin tamamının katılması ile toplanır. Başkan ve üyelerin kabul veya ret şeklinde oy kullanmaları zorunludur. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. Verilen kararlar gerekçeleri ile tutanağa geçirilerek oylamaya katılanlarca imzalanır. Alınan karara karşı oy kullananlar gerekçesini belirtirler.
Komisyon kararları yetkili makamın onayından sonra geçerli olur.

İKİNCİ BÖLÜM
Müteahhitlik Karnesi
Tanım
Madde 5- Müteahhitlik karnesi, ilgilinin (gerçek veya tüzel kişinin) ihalesine katılabileceği işin grubunu ve keşif bedelinin tavanını gösterir.
Müteahhitlik karneleri iş gruplarına göre düzenlenmiş olup, birden fazla grubu kapsayabildiği gibi her gruba ait tutarlarda değişiklik olabilir.
İdareler ihale etmek istedikleri işin özelliklerini ve keşif bedelini göz önünde tutarak bu gruplardan birini tespit eder.
İdareler ihalelere katılmak için başvuranlardan (3. Madde sonunda belirtilen özel husus hariç) müteahhitlik karnesinden başka ayrıca iş bitirme belgesi isteyemez. Ancak, 3. Maddede belirtilen belgelere ve 4. Maddedeki esaslara göre gerekli değerlendirme belge komisyonlarınca yapılır.

İş grupları
“Madde 6- Müteahhitlik karneleri, A, B, C, D, G ve H olmak üzere toplanmış olup, bunlar aşağıda gösterilmiştir:
A Grubu: Önemli teknik özelliği olan ve yapımı özel ve önemli miktarda makine ve teçhizata,  özel ihtisasa ve geniş organizasyona ihtiyaç gösteren büyük işler.
Keşif bedeli 1994 birim fiyatlarıyla 92 Milyar TL. yi geçen;
Barajlar; regülatörler; nehir ıslahı, sulama, drenaj, şehir kanalizasyon şebekeleri, limanlar, barınak ve iskeleler, köprüler, alt ve üst geçitler, yol ve demiryolları, tüneller, finükülerler, metrolar, hidrolik ve termik santraller, akaryakıt boru hatları, mekanik tesisler, rafineri tesisleri, hava alanları, su depoları, tek taahhütte ve tümü tek projede yapılan binalar, silolar ve benzeri işler ile bunların onarımları veya ikmal inşaat işleri.
B Grubu: Teknik özelliği olan ve yapımı A grubu derecesinde makine ve teçhizata, özel ihtisasa ve geniş organizasyona ihtiyaç göstermeyen yapı, tesis ve onarım işleri.
Keşif bedeli 1994 birim fiyatlarıyla 12 Milyar  TL. yi geçen;
A grubunda sayılan işlerin küçükleri ile tek açıklığı 10 metreyi aşan köprüler, göletler, su tesisleri, rıhtım ve sahil koruma tesisleri, şehir su ve gaz şebekeleri, tarama işleri, pompa istasyonları, büyük binalar ve benzeri işler.
C Grubu: B grubunda yazılı işlerin dışında kalan işler.
Keşif bedeli 1994 birim fiyatları ile 12 Milyar TL. ye kadar;
Münferit kanal ve içme suyu,  köy yolları, kaldırım, basit tahkimat ve her türlü yapı, tesis ve onarım işleri.
D Grubu: Keşif bedeli 1994 birim fiyatları ile 92 Milyar TL. ye kadar;
Eski eserler ve tarihi her türlü yapılar, mabetler, anıtlar, mozoleler, su kemerleri, bentler, surlar ve  tarihi köprülerin onarım ve restorasyon ve benzeri işler.
G Grubu: A grubunda belirlenen işlerin keşif bedeli 1994 yılı fiyatları ile 12 Milyar TL. yi geçen her türlü tesisat, yüksek gerilimli enerji nakil hatları, trafo merkezleri, elektrik ve telefon şebekeleri, tulumba terfi istasyonları, ses, yazı ve resim alıcı-verici istasyonları, ışıklandırma ve aydınlatma tesisleri, sinyalizasyon, elektrifikasyon ve benzeri işler.
H Grubu: Keşif bedeli 1994 birim fiyatlarıyla 12 Milyar TL. ye kadar;
B ve C grubunda sayılan yapıların her türlü tesisat işleri ile G grubundaki işlerin küçükleri.
8.madde esaslarına göre tespit edilecek karne tutarı 92 milyar TL. yi geçen karneler A grubuna, 12 milyar TL. yi geçen karneler iş türüne göre B ve C grubuna girer. Karne tutarı 610 milyar TL. yi aştığı takdirde miktar belirtilmez. A grubuna “ HER MİKTARDA” ibaresi yazılır.
Bu maddede belirtilen miktarlar 1994 yılı esas alınarak tespit edilmiştir. İleriki yıllarda bu miktarlara Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca yayımlanan katsayılar uygulanır.
Karnelerin kendi iş grupları dışında geçerliliği
Madde 7- Müteahhitlik karnesi sahiplerinin kendi karnelerinde yazılı iş grupları dışında ihalelerine girebilecekleri işlerin grup ve tavan keşif bedelleri aşağıda gösterilmiştir.
a)A grubu karnesi olanlar, karnelerinde yazılı tutar kadar diğer gruplardaki bütün işlere.
b)B grubu karnesi olanlar, karnelerinde yazılı tutar kadar C ve H grubu işlere ve karnelerindeki yazılı tutarın 1/4’ü nispetinde grubundaki işlere, mimar olanlar 1/2’si nispetinde D grubu işlere.
c)G grubu karnesi olanlar, aynı miktarda C ve H, 1/4’ü nispetinde B grubundaki işlere.
d)C grubu karnesi olanlar, karnelerindeki yazılı tutarın 1/4’ü nispetindeki H grubundaki işlere.
e)H grubu karnesi olanlar, karnelerindeki yazılı miktarın 1/4’ü nispetinde C grubundaki işlere.
f)1994 yılı fiyatları ile 12 milyar TL. ye kadar D grubu karnesi olanlar, karnelerindeki yazılı tutar kadar C grubu işlere, daha büyük D grubu karnesi olanlar ise karnelerinde yazılı tutar kadar B grubu işlere girebilirler.

Karne tutarının tespiti ve değerlendirme
Madde 8- Müteahhitlik karne tutarları her yıl Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan katsayılar göz önüne alınarak, aşağıdaki esaslar dahilinde tespit edilir:

I- Müteahhitler için:
I -A) 6. Maddede belirtilen iş gruplarına giren işlerden bir veya bir kaçını yurt içinde taahhüt ederek bitirmiş ve geçici kabulünü yaptırmış olanların, tek bir taahhütte yapmış olduğu en büyük işin (Sözleşmesinde belirtilen iş artışı sınırını aşması halinde sözleşme konusu işin aynı şartlarla ikmalini teminen ek sözleşme ile taahhüt edilen ve ilk keşif bedelinin, yasal artışı ile birlikte, sözleşme birim fiyatları ile son keşif bedelinin iki katı (her türlü fiyat farkı hariç) alınarak veya daha büyük sonuç vermek şartıyla bitirilen işler içinde birinin geçici kabul tarihi esas alınarak geriye doğru 3 yıl içinde bitirdiği işlerin (Sözleşmesinin iş artışı sınırını aşması halinde sözleşme konusu işin aynı şartlarla ikmalini teminen ek sözleşmeyle taahhüt edilen yasal iş artışı dahil) sözleşme birim fiyatları ile son keşif bedellerinin (her türlü fiyat farkı hariç) toplamı alınarak (bu toplam en büyük işin keşif bedelinin üç katından fazla olamaz) karne tutarı bulunur.
Tek bir taahhüt bedeli, sözleşme hükümlerine göre müteahhidin yapmakla yükümlü bulunduğu sınır içinde kalmak üzere fiilen yaptırılan işlerin bedelidir. Ancak, aynı işin sözleşmesinin iş artışı sınırı içinde ikmal edilememesi halinde, sözleşme konusu olan ve aynı şartlarla ve ek sözleşmeyle taahhüdün devamı olarak fiilen yaptırılan işler, yasal iş artışı ile birlikte bu taahhüt bedeline ilave edilerek nazarı dikkate alınır.
İdareleri tarafından ayrı veya değişik şartlarla işin ilk ihalesinden sonra aynı müteahhide ayrı bir taahhütle verilecek işler karne tutarının tespitinde ayrı ayrı işler olarak kabul edilir.<
İdarelerin müteahhitlere ihale ettikleri işlerin, tümünü veya bir kısmını, idarelerin bilgisi dahilinde başka bir müteahhide devir edilmesi ve bu devir işleminin ihale makamınca kabul görerek onanması halinde, noter tasdiki şartı aranmaz.”
B)Yurt dışında iş yapan müteahhitlerden yabancı ülke kamu kuruluşlarından doğrudan doğruya sözleşme ile taahhütte bulunanlara, geçici kabulünü yaptırdıkları  tek bir taahhüt konusu işin ilk keşif bedelini geçmemek üzere, yapılan kısmının bedeli karşılığında sözleşme tarihindeki Türk Lirası tutarı karne hesabına esas alınır. Bu fıkraya göre karne verilebilmesi için; yabanı ülkelerden alınmış ve ihaleye yetkili makamca imzalanmış ve örnek 5/a’ya göre düzenlenmiş iş bitirme belgesi ve bunların doğruluğunu teyit eden dış ülke temsilcilerimizin (elçi, konsolos) tasdik ettikleri belgelerin asılları ile tasdikli tercümelerinin başvuruya eklenmesi lazımdır.
Devlet daire ve kuruluşları, katma bütçeli daireler, il özel idareleri ve belediyelerce yaptırılan emanet işler ile gerçek ve tüzel kişilerin, sermayesinde Devlet payı %50’den az olan kuruluşların işlerini yapanlar taşeron sayılır.
II- Taşeronlar için:
II- A) Devlet daire ve kuruluşları, katma bütçeli daireler, il özel idareleri ve belediyelerin emanet işlerini malzeme ve işçilik dahil olmak üzere yapan taşeronlara, tek bir emanet komisyonu kararındaki son keşif bedeli esas alınarak, fiilen yaptıkları işin tutarı kadar karne verilir.” Ancak, ilgili idare tarafından düzenlenmiş ve işin fenni şartlara uygun olarak tamamlandığını gösteren belgenin başvuruya eklenmesi şarttır.
B) Bu bendin (A) alt bendindeki idarelerin müteahhitlere ihale ettikleri işlerin tümünü veya bir kısmını, malzemeleri ile birlikte ve işe başlama sırasında noterce tasdik edilmiş sözleşme ile müteahhidin işini yapanlara; yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere,  kendi  sözleşmelerinde yazılı bedel tutarı esas alınarak karne tutarı hesaplanır. Müteahhit tarafından verilecek belgelerin; idarelerce, işlerin sözleşme ve eklerine uygun olarak ve taşeron olan kişi tarafından yapıldığının belirtilmesi suretiyle tasdik edilmiş olması şarttır. Noter tasdikli sözleşme bulunmaması halinde karne talebi işleme konulmaz.
Ancak 24/3/1972 tarihinden önce noterce tasdik edilmemiş sözleşme ile taşeronluk yapmış olan ve buna dayanılarak 24/3/1972 tarihinden evvel fiilen müteahhitlik karnesi  almış bulunanların 24/3/1972 tarihinden evvelki taşeronluk sözleşmeleri için noter tasdiki şartı aranmaz.
C) Gerçek ve tüzel kişilerle, sermayesinin %50’sinden az payı devlete ait olan idarelerin belli bir kullanma veya işletme amacına hizmet etmek üzere yaptıracakları işlerin tümünü veya bir kısmını noter tasdikli sözleşme ile taahhütte bulunarak yapanlara, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel tutarını geçmemek kaydı ile fiilen yaptırılan iş miktarı karne hesabına esas alınır. Karnenin alınabilmesi için; noter tasdikli sözleşmenin, ilgisine göre yapı ruhsatının, yapı kullanma izin belgesinin veya muadili bir belgenin (ilgili resmi kuruluşlardan alınmış), iş sahibinin taahhüt edilen işleri anlaşma hükümlerine uygun olarak yaptığını belirten belgenin, işin yapımı ile ilgili harcamalara ait belgelerin (görüldükten sonra iade edilmek üzere, fatura, bordro, hakediş v.b.) başvuruya eklenmesi lazımdır. Ancak; noter tasdikli sözleşme olmamakla birlikte, ibraz edilecek diğer belgelere göre, işi yaptığının anlaşılması halinde karne komisyonunca karne verilir. Karne hesabındaki iş tutarı, her yıl Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yayımlanan Yapı Yaklaşık Maliyetleri göz önüne alınarak (Sobalı, Kalorifer ve Asansörlü) yapıların m2 maliyetleri 3 grup olarak hesaplanır. 1. Grup: Kalorifer ve Asansörlü Yapılar, 2. Grup: Sobalı ve Basit Yapılar, 3. Grup: Açık Alanlar.”
D) Bu maddenin (I) no.lu bendinin (B) alt bendinde belirtilen yurt dışında iş yapan müteahhitlere ihale edilen işlerin tümünü veya bir kısmını malzemeleri ile birlikte ve işe başlama sırasında sözleşme ile müteahhide karşı yapma taahhüdünde bulunanlara, yaptıkları işin sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarının %50’sini geçmemek üzere, sözleşme tarihindeki Türk Lirası tutarı karne hesabına esas alınır. Bu alt bende göre karne verilebilmesi için; sözleşmenin esas müteahhit tarafından verilecek ve yapılan işlerin esas sözleşme ve eklerine uygun yapıldığını belirten yabancı kamu kuruluşunca tasdikli belgelerin ve bunların doğruluğunu teyit eden dış ülke temsilcilerimizin tasdik ettikleri belgelerin asılları ile tasdikli tercümelerinin de başvuruya eklenmesi lazımdır.
Taşeronlara emanet kararından veya işin ilk sözleşmesinden sonra aynı işin devamı  olarak yaptırılan işler ayrı iş kabul edilerek değerlendirilir. (Ancak aynı yerde birbirini takip eden parsellerde imar parseli dolayısıyla ayrı ruhsatlar almak mecburiyeti olan ve fakat  temel ruhsatı aynı tarih, temel üstü ruhsatı ve yapı kullanma izni yaklaşık tarihlerde olan sitelerde beraber değerlendirilebilir.) Birden fazla iş yapanlara verilecek karnenin tutarı, yaptığı işlerden tutarı en büyük olanı veya daha büyük sonuç vermek şartıyla en son bitirilen işin geçici kabul veya yapı kullanma izin belgesi tarihi esas alınarak, son üç yıl içinde bitirdiği işlerin yukarıda belirtilen esaslara göre tespit edilen bedellerinin toplamı alınarak bulunur. Bu toplam en büyük işin bedelinin bir buçuk katından fazla olamaz.
III Teknik öğrenim yapanlar için:
A) Öğrenim durumuna göre;
1) Öğrenimleri bitirme tarihlerini izleyen yıldan başlamak ve her yıl için 1 Milyar TL. sayılmak üzere; inşaat ve mimar, yüksek mühendis ve mühendisleri ile yüksek mimar ve mimarlara B ve elektrik, makine yüksek mühendis veya mühendislerine G gruplarından.
2) Öğrenimlerini bitirme tarihlerini izleyen yıldan başlamak ve her yıl için 500 milyon TL. sayılmak üzere; inşaat fen memuru, tekniker, yüksek tekniker ve yüksek teknik öğretmen okulu yapı bölümü mezunlarına C ve branşları elektrik ve makine olan fen memuru tekniker, yüksek tekniker ve yüksek teknik öğretmen okulu mezunlarına H gruplarından.
3) Öğrenimlerini bitirme tarihlerini izleyen yıldan başlamak ve her yıl için 500 milyon TL. sayılmak üzere; maden, harita ve kadastro, jeoloji, jeofizik, kimya, petrol, fizik, orman, çevre, endüstri, metalürji, ziraat yüksek mühendis ve mühendislerine, şehir plancılarına, iç mimarlara ve istihkam okulu, fen tatbikat okulu mezunlarına C ve elektronik gemi, gemi makineleri işletme yüksek mühendis ve mühendisleri ile muhabere okulu mezunlarına H gruplarından.
4) Mesleği ile ilgili çalışmada bulunmuş olmak şartı ile öğrenimlerini bitirme tarihlerini izleyen yıldan başlamak ve her yıl için 250 milyon TL. sayılmak üzere; Harita Kadastro Tekniker Okulları ve Yüksek Okulları (Meslek Yüksek Okulu), Yapı Kalfa Okulları, Yapı Sanat ve Enstitüsü (Meslek Lisesi) mezunları ile Bayındırlık ve İskan ve Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan kurslardan 1. derece ehliyetli kalfa ve teknisyen diploması alanlara öğrenim ve ihtisas dallarına göre C ve B gruplarından müteahhitlik  karnesi düzenlenir.
Öğrenim durumlarına göre her yıl için 1 Milyar, 500 ve 250 Milyon TL. olarak belirtilen miktarlar, 1994 yılı esas alınarak tespit edilmiştir. İleriki yıllarda bu miktarlara Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca  yayımlanan katsayılar uygulanır.
B) Teknik öğrenim yapmış olanlardan kamu kuruluşlarında kendi meslekleri ile ilgili olarak yönettikleri ve Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde denetledikleri işlere göre:
1) Mühendis, mimar veya tekniker olmak şartıyla; kontrol mühendisi, şantiye mühendisi sıfatıyla; bu yönetmelikte yazılı iş gruplarında belirtilen işleri yaptırmış veya denetlemiş olanlara, yaptırdıkları veya denetledikleri işlerden geçici kabulü yapılanların en çok 12 aylık sürede yaptırılan veya denetlenen kısmının (keşif bedelleri esasına göre) tutarı alınarak, (aynı işte birden fazla teknik eleman varsa bu bedel yaptıkları işe göre bölünür.)
2) Mühendis veya mimar olmak şartıyla; kontrol şefi, şantiye şefi, bölge yapım, bakım ve onarım şube şefi sıfatıyla bu yönetmelikte yazılı iş gruplarında belirtilen işleri yaptırmış veya denetlemiş olanlara, yaptırdıkları veya denetledikleri işlerden geçici kabulü yapılanların en çok 12 aylık sürede yaptırılan veya denetlenen kısmının (keşif bedelleri esasına göre) tutarı alınarak, (aynı işte birden fazla teknik eleman varsa bu bedel yaptıkları işe göre bölünür.)
3) Mühendis veya mimar olmak şartıyla; yapım işlerinde bölge müdür ve yardımcıları, kamuya ait inşaat ve tesisat müdürü ve yardımcıları, il müdürleri ve yardımcıları, müstakil kontrol amirleri ve bunlarla aynı teknik düzeyde görev yapanlara, bu sıfatlarla yönettikleri ve denetledikleri bu Yönetmelikte yazılı iş gruplarında belirtilen işlerden geçici kabulü yapılmış olanların en çok 12 aylık sürede yönetilen ve denetlenen kısmının (keşif bedelleri esasına göre) tutarının %75’i alınarak (yardımcı pozisyonundaki görevde birden fazla teknik eleman varsa bu bedel yaptıkları işe göre bölünür.)
4) Mühendis veya mimar olmak  şartıyla; yapım işlerinde yapım ve teknik işler daire başkanı ve yardımcıları ile merkez fen heyeti müdürü ve yardımcıları ve bunlara eşdeğer görevde bulunanlara, bu sıfatlarla yönettikleri ve denetledikleri, bu yönetmelikte yazılı iş gruplarında belirtilen işlerden geçici kabulü yapılmış olanlarının en çok 12 aylık sürede yönetilen ve denetlenen  kısmının (keşif bedelleri esasına göre) tutarının %50’si alınarak (yardımcı pozisyonundaki görevde birden fazla teknik eleman varsa bu bedel yaptıkları işe göre bölünür.)
(Bu alt bentteki pozisyonlarda kesin hesap, keşif, şartname ve proje hizmeti yapanlarla yardımcı olarak çalışanlar için eğitim ve ihtisas dalları göz önünde bulundurularak yukarıdaki % değeri %25 olarak uygulanır.)
Kamu sektöründe çalışan teknik elemanlardan kontrollük hizmetlerinin dışında yardımcı hizmetlerde çalışanlara, çalıştıkları her yıl için (A1,2,3,4) alt bentlerinde öğrenim durumlarına göre hesaplanan miktarın yarısı karne tutarına ilave edilir.)
5) Mühendis veya mimar olmak şartıyla en az iki yıl genel müdürlük veya Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı veya NATO Enfrastrüktür Dairesi Başkanlığı veya bunların yardımcılığı görevini yapmış olanlar için, bu görevleri sırasında yönettikleri ve denetledikleri yapım yatırım bütçesinin gerçekleştirilen bölümünün en büyük değer veren bir yıllık süreye ait tutarının %10’u hesaba esas alınarak,
6) Mühendis veya mimar olmak şartıyla;:
a) En az üç ay bakanlık veya müsteşarlık yapmış olanlar için, görev süreleri göz önüne alınarak bu görevleri sırasındaki ana hizmet birimleri ile bağlı kuruluşların yapımyatırım bütçelerinin gerçekleştirilen bölümünün, en büyük değer veren bir yıllık süreye ait tutarının %10’u ile varsa bakanlık ilgili kuruluşlarının aynı  bir yıllık görev süresine ait yapımyatırım bütçelerinin gerçekleştirilen bölümlerinin %2.5’u toplamı hesaba esas alınarak,
b) En az iki yıl müsteşar yardımcılığı yapmış olanlar için bu görevleri süresindeki ana hizmet birimleri ile bağlı kuruluşların  yapımyatırım bütçelerinin gerçekleştirilen bölümünün, en büyük değer veren bir yıllık süreye ait tutarının %10’u ile varsa bakanlık ilgili kuruluşlarının aynı bir yıllık görev süresine ait yapımyatırım bütçelerinin gerçekleştirilen bölümlerinin %2.5’u toplamı hesaba esas alınarak,
c) Bakan müşavirleri dışında Bayındırlık Kurulu Üyeliği yapmış olanlardan genel müdür olanlar için en az üç yıl, diğerleri için en az dört yıl söz konusu görevi yapmış olma koşuluyla, bu görevleri süresindeki ana hizmet birimleri ile bağlı kuruluşların yapımyatırım bütçelerinin gerçekleştirilen bölümünün, en büyük değer veren, bir yıllık süreye ait tutarının %10’u ile varsa bakanlık ilgili kuruluşlarının aynı bir yıllık görev süresine ait, yapımyatırım bütçelerinin gerçekleştirilen bölümlerinin %2.5’u toplamı hesaba esas alınarak, teknik elemanlara her bir iş grubu için hak kazanılan karne miktarı tespit edilir.

Bu miktarlar, her bir iş grubunda 1994 fiyatları ile:
B/1 alt bendinde belirtilen görevler için        125 Milyar TL.
B/2 alt bendinde belirtilen görevler için        175 Milyar TL.
B/3 alt bendinde belirtilen görevler için        225 Milyar TL.
B/4 alt bendinde belirtilen görevler için        250 Milyar TL.
B/5 alt bendinde belirtilen görevlerden genel müdür yardımcılığı ile Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Dairesi Başkan Yardımcılığı ve NATO Enfrastrüktür Dairesi Başkan Yardımcılığı görevleri için 310 Milyar TL. tavan tutarlarını geçemez. Ancak tavan tutarını aşan kısımlar, tavan tutarının %25’ini geçmemek üzere %10 oranında karne tutarına ilave edilir.

A grubunda belirtilen bir işi, başından geçici kabulünün yapımına kadar denetleyenler veya yönetenlerin iş denetleme ve yönetme belgelerindeki bu işin son keşif tutarının daha büyük sonuç vermesi halinde, B/1, B/2, B/3, B/4 ve B/5 alt bentlerindeki 12 aylık süre için, tutar yerine bu işe ait son keşif tutarı karne tespitine esas alınır. Ancak bu şekilde bir iş için hesaplanan karne tutarı, (B) alt bendinde belirtilen tavan tutarlarının bir buçuk katını geçemez.
Denetleme, müteahhitlik, taşeronluk işleri yapanların (I, II, III) nolu bentler esas alınarak yapılan değerlendirme sonucu diploma değerlendirmesi de ilave edilerek farklı gruplar dahi olsa bir üst grup limitini aşıyorsa, toplanarak bir üst grup verilir.

(B/5) ve (B/6) alt bentlerinde sayılanlardan biri, yapım işlerinde birkaç değişik görevde bulunmuş ise, en büyük değer veren karne tutarı ile en yüksek göreve ait tavan tutarı esas alınarak değerlendirme yapılır. (a/3) alt bendindeki meslek unvanlarını taşıyanlar için (B/5) ve (B/6) alt bentlerindeki esaslara göre hesaplanan karne tutarının tamamı alınmak ve bu sonuç tutarın ait olduğu karne grubundan olmak üzere değerlendirilir.

Mühendis (İnşaat, Makine, elektrik) veya mimar olmak şartıyla kendi meslekleri ile ilgili olarak kamu kuruluşlarının verdiği taahhütlerde devlet adına müşavir firma kontrol teşkilatında Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde ve Yönetmeliğin (IIIB1, B2, B3) alt bentleri esasları dahilinde denetledikleri işlere göre değerlendirme yapılır.

Atamaya yetkili amirin onayının dilekçeye eklenmesi şartıyla, (B/1), (B/2), (B/3) ve (B/4) alt bentlerindeki görevlerin (A/2), (A/3) ve (A/4) alt bentlerindeki meslek unvanlarını taşıyanlara yaptırılması halinde bunlara da bu görevlerinden dolayı (B/1234)alt bentlerinde belirtilen esaslara göre tespit edilecek miktarların %25’ini geçmeyecek değerde karne tutarı hesaplanır.

Karne tutarı ve grubunun tespiti bu maddede belirtilen esaslara göre hesaplanan miktarların toplanması suretiyle yapılır. Ancak, müteahhit ve taşeron olarak aynı üç yıl içinde bitirilen işler için hesaplanan karne tutarları bu toplama girebilir.

C) Teknik öğrenim yapmış olanlardan özel sektör kuruluşlarında kendi meslekleri ile ilgili olarak yaptıkları veya yönettikleri işlere göre;
1)  Mühendis veya mimar olmak şartıyla, arazi ve şantiye mühendisi olarak kendi öğrenim ve ihtisas dallarında, bu yönetmelikte yazılı iş gruplarında belirtilen işleri yetkili ve sorumlu olarak yapmış olanlara, bu işlerden geçici kabulü yapılmış olanların, en çok 12 aylık sürede kendi öğrenim ve ihtisas dallarında belirtilen kısmının (keşif bedelleri esasına göre) yurt içi işlerde tamamı, yurt dışı işlerde %50’si alınarak, (aynı görevi yapan birden fazla teknik eleman varsa bu bedel yaptıkları işe göre bölünür.)
2) Mühendis veya mimar olmak şartıyla, şantiye şefi olarak kendi öğrenim ve ihtisas dallarında bu yönetmelikte yazılı iş gruplarında belirtilen işleri yetkili ve sorumlu olarak yapmış olanlara, bu işlerden geçici kabulü yapılmış olanların, en çok 12 aylık sürede kendi öğrenim ve ihtisas dallarında belirtilen kısmının (keşif bedelleri esasına göre) yurt içi işlerde tamamı, yurt dışı işlerde %50’si alınarak (aynı görevi yapan birden fazla teknik eleman varsa bu bedel yaptıkları işe göre bölünür.)
3) Mühendis veya mimar olmak şartıyla, yapım işlerinde, inşaattan sorumlu proje müdürlerine, bu görevleri sırasında yönettikleri, bu yönetmelikte yazılı iş gruplarında belirtilen işlerden geçici kabulü yapılmış olanların, en çok 12 aylık sürede kendi öğrenim ve ihtisas dallarında meydana getirilen kısmının (keşif bedelleri esasına göre) tutarının yurtiçi işlerde tamamı, yurt dışı işlerde %50’si alınarak, (aynı görevi yapan birden fazla teknik eleman varsa bu bedel yaptıkları işe göre bölünür.)
4) En az 10 yıllık  mühendis veya mimar olmak şartıyla, anonim şirketlerde genel müdür, murahhas aza, yönetim kurulu başkanı, limitet şirketlerde şirket müdürü görevlerini sürekli olarak en az 5 yıl yapan ve bu sürede yetkili ve sorumlu olduklarını Türk Ticaret Kanununa göre belgeleyenlere, görevleri sırasında yönettikleri, bu Yönetmelikte yazılı iş gruplarında belirtilen işlerden geçici kabulü yapılmış olanların en çok 12 aylık sürede meydana getirilen kısmının (keşif bedelleri esasına göre) tutarının yurt içi işlerde %40’ı, yurt dışı işlerde %20’si alınarak, (aynı görevi yapan birden fazla teknik eleman varsa bu bedel yaptıkları işe göre bölünür.)

Her bir iş grubu için hak kazanılan karne miktarı tespit edilir.

Bu miktarlar her iş grubunda 1994 fiyatları ile;

(C/1) alt bendinde belirtilen görevler için      125 Milyar TL.

(C/2) alt bendinde belirtilen görevler için      200 Milyar TL.

(C/3) alt bendinde belirtilen görevler için      250 Milyar TL. tavan tutarını geçemez.

5) A grubunda belirtilen bir işi başından geçici kabulünün yapımına kadar yönetenlerin, iş yönetme belgelerindeki bu iş için daha büyük sonuç vermesi halinde (C/1), (C/2), (C/3) alt bentlerindeki 12 aylık süre için tutar yerine, bu işe ait son keşif tutarının yurt içi işlerde tamamı, yurt dışı işlerde yarısı karne tespitine esas alınır. Ancak, bu şekilde bir iş için hesaplanan karne tutarı, yukarıda belirtilen tavan tutarlarının iki katını geçemez. (C/4) alt bendindeki şartlarla ve alt bentteki 12 aylık süre için tutar yerine ise, bu işe ait son keşif tutarının yurt içi işlerde %30’u, yurt dışı işlerde %15’i karne tespitine esas alınır.

Bu değerlendirme için 1994 yılı fiyatlarına göre keşif bedeli tutarı 610 Milyar TL. yi geçen ve birden fazla şantiye kurmayı gerektiren önemli teknik     özelliği olan veya yapımı özel ve önemli miktarda, makine ve teçhizata, özel ihtisasa ve geniş organizasyona ihtiyaç gösteren büyük işlerde; (C/1), (C/2), (C/3) ve (C/4) alt bentlerindeki pozisyonlarda görev yapanlar için; (Örnek 3/a) organizasyon şemasını kapsayacak şekildeki bir şemanın, işyeri teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde müteahhit firmaca onanarak işveren idareye verilmesi gerekir.

Bu Yönetmelik değişikliğinden önce, bitirilen veya devam etmekte olan işlerde görev yapan; proje müdürü, anonim şirket genel müdürü, murahhas aza ve yönetim kurulu başkanı ile limitet şirket müdürleri, şantiye şefi, şantiye mühendisleri için şema verme şartı aranmaz.

Karne tutarları ve grubunun tespiti 8. Maddede belirtilen esaslara göre hesaplanan miktarların toplanması suretiyle yapılır.

Yönetilen iş için geçici kabul tutanağı düzenlenmiyor ise, işin tamamlandığını ve kullanmasından sakınca olmadığını gösteren belgeler (yapı kullanma izni gibi) geçici kabul tutanağı yerine geçer. Karnenin alınabilmesi için kamu kuruluşlarına iş yapan özel sektör kuruluşlarında çalışanların, çalıştıkları kuruluşlarca düzenlenmiş ve iş sahibi idarece onaylanmış (Örnek 5/d)’ye uygun iş yönetme belgesini, kamu kuruluşları dışındaki kuruluşlara iş yapan özel sektör kuruluşlarında çalışanların da inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni veren resmi makamca onaylanmış iş yönetme belgesi ile birlikte, ilgili resmi makamlarca onaylanmış vergi ve sosyal sigorta primleri ödemelerini gösteren belgeleri müracaat dilekçelerine eklemeleri gerekir. Yurt dışındaki işlerde çalışanlar için bu çeşit belgeler, o ülkedeki Türk elçilikleri veya konsolosluklarınca, şirketin iş bitirme belgesi de /sözleşme ve geçici kabul tutanağı ibraz edilmek şartıyla) Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca onaylanmış olmalıdır.

Bu Yönetmelik değişikliğinden önce görev yapan anonim şirket genel müdürü, murahhas aza ve yönetim kurulu başkanı ile limitet şirketlerin müdürleri için örnek 5/d formu düzenlenmemesi halinde görev yaptıkları şirketin iş bitirme belgeleri ve müteahhit kıymetlendirme raporları dikkate alınarak karne değerlendirmesi yapılır. Yönetmelik değişikliğinden sonra yukarıda sayılan şekilde görev yapanlar için örnek 5/d’ye göre iş yönetme belgesi alınması zorunludur.

IV Şirketlerle ilgisi kesilenler için

Kollektif şirket ortağı, komandit şirket komandite ortağı, 9. madde esaslarına göre karnesini şirkete devreden limitet şirket müdürü, anonim şirket yönetim kurulu başkanı, murahhas üyesi veya genel müdürü ile bu şirketlerin teknik eleman olan yapı, tesis işlerinden sorumlu teknik müdürlerine şirketle ilgileri kesilmesi halinde verilecek karne tutarları, aşağıda belirtilen esaslara göre tespit edilir. Yapı, tesis işlerinden sorumlu teknik müdür tayininin noter tasdikli olması şarttır.

Bu bendin (A), (B), (C) ve (D) alt bentlerine göre bulunan karne tutarlarına (III) no.lu bendin (A) alt bendine göre hesaplanan miktarlar eklenir.

A) Kollektif ve komandit şirketlerde ortaklara;

Kollektif şirketin ortaklarına, komandit şirketin komandite (sorumluluğu sınırsız olan) ortaklarına, ortaklık süresince başarılmış ve geçici kabulü yapılmış işlerden bu ortakların  ortaklıktan ayrılmaları halinde sahip oldukları ortaklık hisseleri ile orantılı olmak üzere bu maddenin (I) ve (II) no.lu bentlerindeki esaslar dahilinde hesapanarak,

B) Anonim şirketin yönetim kurulu başkanı, murahhas üyesi veya genel müdürü ile limitet şirketin müdürüne;

Daha önce bu şirketlere 9. Madde esaslarına göre karnesini kullanma izni veren kişi için, görevi süresince başarılmış ve geçici kabulü yapılmış işler bu maddenin (I) ve (II) no.lu bentlerindeki esaslar dahilinde hesaplanarak,

C) Kollektif, komandit, limitet ve anonim şirketlerde sorumlu teknik müdürlere;

İşi yürütmekle görevli sorumlu teknik müdürlere, bu görevi  yaptıkları sürede başlayıp meydana getirilmiş ve geçici kabulü yaptırılmış işlerden tek bir taahhütte bu maddenin (I) ve (II) no.lu bentlerindeki esaslar göz önünde tutulmak üzere yaptırmış olduğu en büyük işin son keşif bedeli, daha iyi sonuç vermesi halinde en büyük işin iki katını geçmemek üzere son üç yıl içinde başlayıp ve geçici kabulü yapılan işlerin toplamı alınarak, (taşeron olarak yapılan işlerde bu miktarlar %50 azaltılır. Sorumlu teknik müdür birden fazla olduğu takdirde karne tutarı bunlar arasında bölünür.)

Dış ülkelerde yapılan işler için yukarıda yazılı değerlerin %50’si alınır.

D) Özel ortaklıklarda ortaklara;

İşin sözleşmesinde ismi geçen ve idarelerince kabul edilmiş özel ortaklar (Joint Ventura) bulunduğu takdirde ortaklarca meydana getirilmiş ve geçici kabulü yapılmış işlerden tek bir taahhütte (I) ve (II) no.lu bentlerdeki esaslar göz önünde tutulmak üzere, yapılan işe göre hesaplanacak karne tutarı ortaklık sözleşmesinde bir ortaklık oranı varsa bu orana göre, yoksa yarısı pilot olmayan ortak veya ortaklara bölünerek, pilot firmanın karne tutarı ise, işin tamamı üzerinden hesaplanarak, karne grup ve tutarları tespit edilir.

Pilot firma; ihalede ortak girişim olarak müracaat halinde karnesi esas alınan firmadır. Ortak girişim beyanında (sözleşme tarihine yakın idarece tasdikli) belirtilmiş olması, iş bitirme belgesi ve müteahhit kıymetlendirme raporunda ihale makamınca pilot olduğu belirlenmiş firmanın karne tutarı işin tamamı üzerinden hesaplanarak karne grup ve tutarı tespit edilir.

İşin sözleşmesinde adı geçen adi ortaklıklarda noterden tasdikli ortaklık sözleşmesindeki şartlara göre işlem yapılır. (I) ve (II) no.lu bentlerde belirlenen esaslar göz önünde tutularak, tespit edilecek karne tutarlarında ihale veya emanet suretiyle yaptırılmış işlerde, idare tarafından müteahhit veya taşerona bedelsiz olarak verilen ve inşaatın bünyesine giren malzeme bedelinin yarısı (malzeme bedeli müteahhidin hakedişlerinden kesilse bile) müteahhit veya taşeronun karne tutarının hesabında değerlendirilir.

Bu madde esaslarına göre hesaplanan tutarlar, ilgilinin belgeleri göz önünde tutularak tam rakama çıkarılacak şekilde karne komisyonu takdiri ile %5’e kadar arttırılabilir. Bu şekilde bulunan tutarlar en yakın 100 milyonun katlarına tamamlanır.

Müteahhitlik kıymetlendirme raporunda ortalama 60’dan aşağıda not almış olan veya kıymetlendirme raporu Bakanlığa gelmemiş işler, karne tutarı hesabına dahil edilmez.

Müteahhitlik karnesinin şirketlere devredilmesi

Madde 9- Müteahhitlik karneleri satılamaz, kiraya verilemez ve aşağıdaki şartlar dışında başkalarına devredilemez.

Müteahhit karneleri, Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş ve müteahhitlik işi yapan şirketlere, karne sahibinin şirkete ortak olması koşuluyla devredilebilir. Bu halde karne, şirket adına tanzim olunur. Karnesini bu şekilde devredene ikinci bir karne verilmez.

Karnesini devredenin;

a) Sermayesi paylara bölünmemiş şirketlerde kollektif şirket ortağı veya komandit şirket komandite ortağı olmasıyla birlikte şirket sermayesinin en az %10 miktarına sahip bulunması ve bu sahipliğini noter tasdikli ortaklık işlem belgesi ve şirketin noter tasdikli karar örneği ile kanıtlaması zorunludur.

b) Sermayesi paylara bölünmüş, şirketlerde limitet şirket müdürü, anonim şirket yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü veya murahhas üyesi göreviyle birlikte şirket ortağı olması ve şirket sermayesinin en az %10 payına tekabül eden paya ortak olmak ve ortaklığını noter tasdikli ortaklık işlem belgesi ve şirketin noter tasdikli karar örneği ile kanıtlaması zorunludur. Bu paylar nama yazılı olmalıdır.

Karnesini devreden ve yukarıda belirtilen görevleri üstlenen kişinin müteahhitlik işi yapan şirkette fiili olarak bizzat çalışması zorunlu olup, yıllık kazancı, kişi kamu kurumundan ayrılmış ise, kamu kurumundaki görevinin yıllık kazancına, veya özel kurumlarda çalışan kişinin kamu kurumlarındaki aynı hizmet süresine sahip görevlilere ait yıllık kazancına, tekabül eden miktarından az olamaz. Bu işlemler onaylı sözleşme veya maaş bordroları ile belgelenmek zorundadır.

Karnesini devreden kişilere ait müteahhitlik karnesinin bu Yönetmelikte yazılı sebeplerle iptali halinde, şirket karnesi de iptal edilir.

Karne devralmak isteyen şirketin müteahhitlik işi yapıp yapamayacağı hususunda “şirket yeterliliği” incelenmesi Bakanlıkça belirlenen usuller doğrultusunda yapılır. Bu inceleme şirketin iş bitirme bilgileri, şirketin sermayesi ve aktif durumu, banka kredi imkanları, şirket personeli, araç durumu ve saire bilgiler esas alınarak yapılır. Yönetmeliğin 8. Maddesinin 1 ve II numaralı bentlerinde belirtilen resmi veya özel iş bitirme tutarlarının son 25 yıl içinde bitirilen işlerinin toplamı, şirketin devralmak istediği karne grubunun alt tutarının en az %5’i kadar olması gerekmektedir.

Karne devreden kişi ve devralan şirketler bu hususları ihtiva eden örnek 7 ve örnek 8’deki formlara uygun, muvaffakatname ve taahhütname vermek zorundadırlar. Bu belgelerdeki imzalara ait noterden tasdikli örneklerin taahhütnameye eklenmiş olması da şarttır.

Şirketin tüzel kişiliğinin ortadan kalkması halinde (cebri tasfiye hariç olmak üzere) ortaklık payları ortaklara iade edilebiliyorsa, karne payına karşılık karneyi şirkete sermaye olarak koyan ortağa verilir.

Karnesini devrettiği şirketle ortak olmadığı ve fiilen çalışmadığı tespit edilen kişilerin ve bu karneyi devralan şirketlerin karneleri iptal edilir ve yenilenmez.

7.8.1998 tarihinden önce alınmış ancak geçerlilik süresi sona ermemiş devirli karneler, süresi sonuna kadar geçerlidir. Süresi sonunda müracaatları halinde, Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar dahilinde yeniden değerlendirilir. (Yönetmelik Değişikliği: 6 Şubat 1999 tarih ve 23603 sayılı Resmi Gazete)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca, karne devralan şirketlerde bu hususta her zaman inceleme yapılabilir.”

Aynı Yönetmelikte geçen “Yapı ve Tesis İşlerinden Sorumlu Teknik Müdür” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Müteahhitlik karnesi almak için başvurma

Madde 10- Müteahhitlik karnesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, dilekçelerine aşağıda sayılan belgeleri ekleyerek Bayındırlık ve İskan Bakanlığına verirler.

a) Nüfus kağıdı aslı ve örneği

b) 2 adet vesikalık fotoğraf

c) Şirketlerde ana statüsünün neşredildiği en son Ticaret Sicili Gazetesi

d) Teknik öğrenim görenlerin öğrenim belgesi aslı ve örneği ile oda üyelik belgesi aslı ve örneği,

e) Kamu kuruluşlarına iş yapanlar için örnek 5/a ya göre düzenlenen iş bitirme belgesi aslı ve örneği,

f) Görev, yönetim ve denetim karne isteğinde bulunanlar için örnek 5/b ve 5/c ye göre düzenlenecek görev, iş denetleme veya iş yönetme ve denetleme belgesi aslı ve örneği,

g) Taşeron ve taşeron itibar edilenlerin 8/II maddesinin ilgili a,b ve c fıkralarına göre hazırlayacakları belgelerin aslı ve örneği ile örnek 5/a ya göre düzenlenecek iş bitirme belgesi aslı ve örneği,

h) Karne komisyonunca lüzum görülecek hakediş, sözleşme, vergi, sosyal sigorta v.b. diğer belgeler,

i) Yurt dışında iş yapmış ve denetlemiş olanlar bu Yönetmelik hükümlerine uygun belgeler,

k) Şahıslar kendi adlarına çıkan karneyi teslim alırken, o yıla ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini ibraz etmek mecburiyetindedir.

Karne süresi ve yenileme

Madde 11- Karne için yapılan başvurma herhangi bir merciden yapılacak soruşturma ve araştırma için geçen süre hariç, en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Müteahhitlik Karnesi T.C. uyruklu Gerçek ve Tüzel kişilere verilir.

a) Karneler verildikleri tarihten başlamak üzere 3 yıl için geçerlidir. Karnelerin yenilenmesi (tutar ve iş gruplarının değiştirilebilmesi) için ilgilinin gerekli belgelerini dilekçesine ekleyerek başvurması gerekir. Noksan belge ile yapılan başvurular işleme konmaz.

b) Geçerlik süresi içerisinde ancak, grup ve miktarları ne olursa olsun, yeni bir işi bitirmiş olanların belgeleri durumu değiştirici nitelikte ise karnesi yenilenir. Bu şekilde yenilenmeyen karnelerin tutarları ise, Bayındırlık Bakanlığınca her yıl yayımlanan katsayılara göre idarelerce değerlendirilirler.

c) Müteahhitlik karnesini kaybedenler usulüne uygun bir kayıp ilanı vererek, bu ilanın çıktığı gazete ile birlikte, kaybettiği karneyi bulduğunda bunu kullanmayacağına ve karne komisyonuna iade edeceğine dair bir taahhütnameyi başvuru dilekçesine ekleyecektir.

d)1994 yılı birim fiyatları ile 2 milyar TL. Tutarından aşağı karne düzenlenmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müteahhitlik Karnesi Komisyonu

Komisyon

Madde 12- Müteahhitlik Karnesi Komisyonu; Başkanı, Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanı olmak üzere, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı Genel Müdürlüklerden teknik üyeler ve Hukuk Müşavirliğinden bir hukukçu üye olmak üzere Bakanlık Onayı ile seçilecek temsilcilerden kurulur.

Komisyon raportörlüğünü, Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığının ilgili birimi yapar.

Görev ve yetkiler

Madde 13- Komisyon bu Yönetmelikte yazılı esasları göz önünde  tutarak karne isteyenin sicilini ve belgelerini inceleyerek aşağıda yazılı hususlar hakkında karar verir.

a) Belgelerle belirtilen işlerin niteliği, müteahhitlik sicili, mesleki öğrenim, işteki başarı derecesine göre karnenin verilip verilmeyeceğini, verilecek karnenin grup ve tutarını tespit etmek,

b) Maddi bir hata yapıldığı ve belgelerin geçersizliği sonradan anlaşılan bir müteahhide ait karneyi geri istemek, düzeltmek veya hükümsüz olduğunu karara bağlamak,

c) Müteahhitlik karnesi isteğinde gerçeğe uymayan veya tahrif edilmiş belgeler verdikleri başvurma sırasında veya sonradan anlaşılanlar ile karnelerin muvazaalı şekilde kullandıkları anlaşılanların karnelerinin süreli veya süresiz iptaline karar vermek.

d) Komisyona Bakanlıkça havale olunan diğer işleri yapmak.

Komisyon kararlarının kesinleşmesi

Madde 14- Komisyon kararları, komisyonca karara bağlanıp makama sunulur. Makamca onaylanan karar kesinleşir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müteahhitlik Sicilleri

Madde 15- Bu Yönetmeliğe göre verilecek müteahhitlik karnesi ile müteahhitlerin gizli sicil ve işlemlerini yürütmekle, Müteahhitlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevlidir.

Bu Daire Başkanlığınca:

a) Her müteahhit adına bir sicil ve işlem dosyası açılır.

b) Müteahhit karneleri süreli veya süresiz olarak iptal edilenler, idarelere duyurulmak üzere, Resmi Gazete’de yayımlanır.

Kıymetlendirme Raporu

Madde 16- Müteahhidin yaptığı işe ait ve Örnek 6’ya göre işi yaptıran idarece düzenlenecek kıymetlendirme raporu, işin geçici veya fesh (tasfiye) kabul tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde ilgili kuruluşun bağlı bulunduğu Bakanlık veya Kurumunca Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gizli olarak gönderilir.

Sicillerin Gizliliği

Madde 17- Müteahhitlik sicilleri ve dosyaları gizlidir.

a) Bakanlık Müsteşarları, Yardımcıları, Genel Müdürleri ve yetkili kılacakları kişiler, müteahhitler hakkında bilgi isteyebilirler.

b) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı ve yetkili kılacağı kişiler, bu sicilleri ve dosyaları inceleyebilir.

“Ek Madde 1- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihine kadar kullanılmamış olsa dahi kazanılmış haklar saklı olup, bu tarihe kadar karne almış olanların, karnelerini yenileme talebinde bulunmaları halinde karneleri, grubu ve miktarı    üzerinden güncelleştirilerek verilir.”

Madde 18- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama