Yatay Testere Tezgahı Kullanım Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –
Bu talimatnamenin amacı; Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalathane ve şantiyelerinde kullanılan yatay testere tezgahlarının kullanılması ile ilgili basamaklarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 –
Bu talimatname Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama imalathane ve şantiyelerinde kullanılan yatay testere tezgahlarını kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 3 –
Bu talimatname, İşveren / İşveren Vekili kararı ile hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 –

İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama
MADDE 5 –
Hazırlık
֍ Makinenin tümünü göz kontrolü yap, olması gerekmeyen tüm malzemeleri uzaklaştır.
֍ Gerekli kişisel koruyucu donanımlarını (koruyucu eldiven, gözlük ve iş ayakkabısı) giy.
֍ Makinenin günlük kontrolünü yap, bıçakta aşınma, elektrik bağlantısında hasar, makine yağında azalma, cıvatalarda gevşeme gibi uygunsuzluk durumunda bakım ekibine haber ver.
֍ Makinenin fişini takarak güç gelmesini sağla. Bunu yaparken makine üzerinde herhangi bir çalışma olup olmadığına dikkat et.
֍ Bıçağın gevşekliğini kontrol et ve gerdir.
֍ Bıçakların aşağı-yukarı hareketini kontrol et.
֍ Mengene cıvatalarını ve sağa-sola hareketini kontrol et.
֍ Aşağı iniş ve çalıştırma sviçlerini kontrol et, tozluysa temizle.

Üretim
֍ Makine sadece yetkili kişi/kişiler tarafından kullanılacaktır.
֍ Öncelikle malzemenin projeye göre kontrolü yapılır, eğer uygun değilse amirine haber ver.
֍ Malzeme uygunsa Malzeme Listesinden ağırlık kontrolü yap. Kontrole göre uygun bez sapan veya çelik halat seç.
֍ Sapanda veya çelik halatta herhangi aşınma, yıpranma olup olmadığını kontrol et. Aşınma, yıpranma durumunda sapanı veya çelik halatı kesinlikle kullanma ve amirine bildir.
֍ Malzeme sayısı fazla ise spanzetle malzemenin dağılmasını önle.
֍ Malzemeyi boğdurarak dengeli bir şekilde bağla.
֍ Malzemeyi vinçle kaldırarak yükün altından kimsenin geçmeyeceğinden emin olduktan sonra dengeli bir şekilde tezgah üzerine yerleştir.
֍ Vinçle yapılan çalışmalarda “Vinç Kullanma Talimatı”na harfiyen uy.
֍ Projeye göre ölçüleri kontrol et ve işaretle.
֍ Malzeme ağırlığına göre vinçle veya elle malzemeyi mengeneye sür.
֍ Eğer elle taşıma yapılıyorsa en az iki kişi kaldır, dizlerden eğilip kalk.
֍ Malzemeyi mengeneyle sık. Sıkma işlemi sırasında mengene etrafında kimse olmadığından emin ol.
֍ Testerenin üst mengenesinde gevşeklik olup olmadığını kontrol et, gevşeklik var ise gerdir.
֍ Tezgah etrafında kimse olup olmadığını kontrol et, START tuşuna basarak kesim işine başla.
֍ Kesim başladıktan sonra kesinlikle makine başından ayrılma.
֍ Soğutma suyunun düzgün bir şekilde aktığından emin ol, malzemenin cinsine göre soğutma suyu debisini ayarla.
֍ Kesim işleminin tamamlanmasının ardından STOP tuşuna basarak makineyi durdur.
֍ Bıçağın yukarı kalktığından emin ol.
֍ Mengeneyi gevşet.
֍ Kesilen malzemeyi vinçle kaldırarak uygun bir şekilde imalat tezgahlarına gönder.

Bakım
֍ Bakım işlerine başlamadan önce makinenin enerjisi kesilir, bakım olduğuna dair uygun kilitleme/etiketleme yap.
֍ Haftalık periyodik bakım operatör tarafından yapılır.
֍ Makineye ait tüm sviçleri temizle.
֍
Aylık olarak bor yağı kazanını temizle. Yağın yere dökülmesini engelle, herhangi bir döküntü durumunda talaş tozuyla yağ emdirerek temizle.
֍
Günlük kontroller esnasında bıçağın yıprandığı tespit edilirse bıçağı değiştir.
֍ Bıçak değiştirilmesine başlamadan önce makinenin emniyet butonuna bas ve uygun şekilde kilitleme/etiketleme yap.
֍ Makinenin yan kapaklarını aç. Bu esnada makine arkasında kimse olup olmadığını kontrol et.
֍ Emniyet butonunu aç, bıçağı gevşet.
֍ Tekrar emniyet butonunu kapat.
֍
Bıçağın olduğu yerdeki muhafazayı sök. Bu işlem esnasında uygun el aleti kullan.
֍ Testereyi kılavuzdan çıkar, el kesilmelerini engellemek için uygun eldiven kullan ve bıçağı üstten tutulur. Ayrıca bu işlem sırasında operatör ve operatör yardımcısı birlikte çalışır.
֍ Kılavuzdan çıkarma işlemi sırasında makine üzerine çıkan kişi uygun merdiven kullanır.
֍ Yerinden çıkarılan bıçağı oksijenle kes ve uygun şekilde bertaraf et. Kesim işlemi sırasında “Sıcak Çalışma Talimatı”na harfiyen uy.
֍ Yeni takılacak olan bıçağın uygunluğunu etiket üzerinden kontrol et. Uygun değilse amir haber ver ve yenisini iste.
֍
Yeni takılacak olan bıçağın diş yönüne bak ve makineye tak. Bu esnada el kesilmelerini engellemek için uygun eldiven kullan ve bıçağı üstten tut.
֍ Yeni bıçak kılavuza geçirildikten sonra yukarında bulunan kişi merdivenden aşağıya iner.
֍ Sağ taraftaki kasnağa operatör yardımcısı, kumanda paneline operatör geçer.
֍ Operatörün gösterdiği şekilde yardımcı bıçağın yanlardan tutulması sağlanır. Bu işlem esnasında operatör ve yardımcısı koordineli bir şekilde çalışacaktır.
֍ Bıçağın muhafazaları kapat, koruyucular yerine tak ve vidaları sık.

ALTINCI BÖLÜM
İlgili Dokümanlar
MADDE 9 –
Formlar

Referanslar

YEDİNCİ BÖLÜM
Dağıtım
MADDE 10 –

Tüm dağıtımlar, elektronik ortamda (soft copy) dokümanların son revizyon halleri tüm bölüm/birim personeline bildirilen ortak alandan kullanılarak yapılır. Elektronik ortamda ulaşılamayan kişilere çıktısı alınmış şekilde (hard copy) yapılacak doküman dağıtımlarında kontrollü kopya (kopyaların arka kısmına kırmızı renkli “KONTROLLU KOPYA” kaşesi vurularak) olarak doküman dağıtım formu ile teslim edilir.

 

Copyright © Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama
www.pakelmimari.com

Copyright © 2013 - Pakel Mimari, Tasarım ve Uygulama